roaming

– teletjänstöverflyttning; mobil, resande;

  1. – till­fällig tele­tjänst­flytt – an­vänd­ning av annan operatörs mobil­nät utom­lands eller när man är utanför sin vanliga operatörs täck­nings­område. Det brukar medföra extra­kostnader – roaming­avgift eller utlands­avgift. (Jämför med sam­trafik.) – Roaming ersattes från 2014 i EU av lokal ut­bryt­ning, vilket innebär att abon­nenten vid ut­lands­besök an­sluter sig till en lokal operatör utan in­bland­ning av sin operatör i hemlandet. I oktober 2015 beslöt Europa­parla­mentet att roaming­avgifter ska avskaffas i EU från den 15 juni 2017. Och innan dess skulle taket för av­gift­erna sänkas den 30 april 2016. Ett slutgiltigt beslut om att avskaffa roamingavgifter för abon­nent­er­na togs den 6 april 2017. – Teleoperatörerna får emellertid fortfarande ta betalt av varandra för roamingen, men den avgiften ska successivt minskas fram till 2022. Mobiloperatörerna får också ta ut extra avgifter av utländska besökare på turistorter för att de ska betala sin del av kost­nad­er­na för att installera och underhålla mobilnätet, som ju ska användas av lokalbefolkningen även när det inte är turistsäsong. Och för att undvika att folk skaffar abonnemang i det land där det är billigast, men inte där de faktiskt bor, är det också tillåtet att sätta ett tak för användningen vid roaming. – Se Telecoms single market och se PTS sida om mobiltelefoni och surf inom EU;
  2. – motsvarande för fast telefoni: en an­ställd som är på tjänste­resa får, via en lokal tele­operatör, till­gång till sitt företags fasta tele­operatör och de speci­ella tjänster som den operatören till­handa­håller: före­taget står för kostnaden;
  3. mobil, resandea roaming user – om abonnent eller annan an­vändare som rör sig (i bil eller tåg) medan kom­mu­ni­ka­tionen pågår eller från session till session. – Se nomaditet. – Jämför med handover. –To roam betyder ’att vandra omkring’, ’att resa runt’.

[mobilt] [telefoni] [ändrad 18 april 2017]

Galileo

  1. Galileo Galilei.
    Galileo Galilei.

    – ett europeiskt satellitsystem för positionsbestämning och navigering (GNSS). Alltså ett modernare alternativ till GPS. Det togs i drift i begränsad skala i december 2016, se pressmeddelande. – Galileo ska enligt planerna ha 24 satelliter år 2019, placerade i banor som gör dem lättare att hitta från europeiska breddgrader än GPS‑satellit­erna, och utrustade med exaktare atomur än vad GPS-satelliterna har. Det ger positionsbestämning ner till en meter. Till­sammans med GPS‑systemets 30 satelliter ska det ge nästan 100‑procentig till­gäng­lig­het på jordklotet. – Public regulated service (PRS) är en Galileobaserad tjänst avsedd enbart för polis, brandkår och annat samhällsskydd i EU-länderna. PRS ger en krypterad signal som uppges ha hög tillförlitlighet och skydd mot sabotage och andra störningar. Mer här. – Projektet drivs av EU och europeiska rymdorganisationen ESA (esa.int) med insats av privat kapital. – Beslut om genom­förande av Galileo fattades i mars 2002; de första testsatelliterna togs i drift 2006. – I samband med att Storbritannien lämnar EU (Brexit), och därmed bland annat utestängs från PRS, har Storbritannien under 2018 börjat undersöka möjligheten att skicka upp ett eget satellitnavigeringssystem.  – Läs mer om Galileo här;

  2. – en nerlagd enkortsdator från Intel. Den hade processorn Quark. Galileo var avsedd för hobbyanvändare och för an­vänd­ning i inbyggda system. Galileo var kompatibel med Arduino. – Intel har också utvecklat en mer påkostad enkorts­dator, Minnowboard och den kraftfulla Joule†. – Se Intels webbsidor.

–Namnet: Uppkallat efter vetenskapsmannen Galileo Galilei, 1564–1642, se Wikipedia.

[enkortsdatorer] [nerlagt] [rymden] [samhällsskydd] [utomhusnavigering][ändrad 15 oktober 2019]

lokal utbrytning

(local break-out) – möjlighet för mobilabonnenter som är på tillfälligt besök i utlandet att använda en lokal operatör för telefonsamtal och internetsurfning. Abonnentens operatör i hemlandet är inte inblandad. Detta till skillnad från hur det är vid roaming. Lokal utbrytning infördes i EU 2014.

[mobilt]

BEREC

Body of European regulators for electronic communications – ett EU‑organ som verkar för ut­veck­ling av mobil­tele­fonin. BEREC verkar för samordning och samarbete mellan EU‑länderna när det gäller nätverk och tjänster. BEREC grundades 2010 och er­satte det tidigare organet ERG (European regulators group). – Se berec.europa.eu.

[förkortningar på B] [mobilt] [ändrad 17 oktober 2019]