Europeiska unionens råd

detsamma som EU-rådet, även kallat minister­rådet. – Rådet består av en minister från varje med­lems­­stat. Det är tillsammans med Europaparlamentet EU:s lag­­stift­ande organ, som också sam­­ordnar EU:s gemensamma utrikespolitik och det polisi­ära samarbetet i EU. (Europeiska unionens råd är inte samma som Europeiska rådet.)– Läs mer här.

[eu] [politik] [ändrad 16 april 2022]

Europeiska kommissionen

det EU-organ som tar initiativ till ny EU‑lagstiftning, förvaltar EU:s budget och övervakar att medlemsstaterna följer reglerna. Det är EU:s motsvarighet till en regering. Kallas ibland för EU‑kommissionen. – Läs mer här.

[eu-myndigheter] [politik] [ändrad 20 juni 2018]

Swift

  1. – ett programspråk från Apple. Det är avsett för programutveckling för macOS och iOS, och ska er­sätta Objective‑C. – Swift presenterades i juni 2014. Det var först endast till­gäng­ligt för utveck­ling för OS X (numera macOS) och iOS, men i juni 2015 blev det öppet för alla som vill använda det, alltså även för Windows och Android. I december 2015 släppte Apple Swift med öppen källkod. – Läs mer på Apples webb­sidor;
  2. Society for worldwide inter­bank communication – en världsomfattande organisation för överföring av pengar mellan banker genom datornät. – Swift grundades 1973, och finns i nästan alla länder. Det är ett företag som ägs av banker, finansbolag och storföretag. Det har huvud­­­kontor i Belgien. – Sommaren 2009 beslöt EU:s minister­­­råd att inleda sam­tal med USA om att ge USA tillgång till Swifts in­formation om betalningar. USA hade begärt tillgång till informationen som led i kampen mot terrorism. Tidigare fanns Swifts servrar i USA, men efter att de flyttades till Europa skyddas informationen av EU:s lagar om skydd för personupp­gifter. I februari 2010 röstade Europaparlamentet nej till förslaget om att ge USA tillgång till informationen. Men senare samma år godkände Europaparlamentet en något för­ändrad version av avtalet. – Swift är också en alternativ benämning på BIC (en kod för identifiering av banker);
  3. Jonathan Swift (1667—1745) – irländsk författare, politiker och präst, mest känd för boken Gullivers resor, först utgiven 1726. Även om Gullivers resor numera ofta ses som en barnbok, vilket förutsätter att man utesluter delarna tre och fyra, är det i själva verket en politisk satir. Swifts Ett anspråks­­löst förslag (A modest proposal) från 1729 är en av de blodigaste satirer som har getts ut. – Inom it har Jonathan Swift bidragit med namnet på sökmotorn Yahoo och med termerna big‑endian och little‑endian.

[betalningar] [litteratur] [macos och ios] [programspråk] [ändrad 31 juli 2019]

6Net

ett avslutat europeiskt projekt för att demonstrera att version 6 (IPv6) av internetprotokollet (IP) fungerar praktiskt. Pågick till 2005. – Det var ett samarbete mellan universitet och företag, och finansierades med anslag från Europeiska kommissionen. – Se 6net.org. – Läs också om Moonv6†.

[avslutat] [internet] [ändrad 9 mars 2021]

betydande marknadsinflytande

om teleoperatörer: som har 25 procent eller mer av marknaden i företagets om­råde. Detta enligt EU:s definition. En teleoperatör med be­­ty­dande marknads­­in­flyt­ande måste lämna in sin prislista till regleringsmyndigheten, i Sverige PTS, för god­­kän­nande. – På engelska: significant market power.

[företag och ekonomi] [telekom] [ändrad 11 oktober 2018]

Anti-counterfeiting trade agreement

(ACTA) – ett föreslaget inter­natio­nellt avtal mot förfals­kade mär­kes­varor och pirat­kopior, stoppat av Europaparlamentet. – För­­slaget blev hårt kritise­rat för att det bland annat skulle ge tullen rätt att godtyckligt söka igenom re­se­närers da­torer, mu­sik­­spelare och mobiltelefoner efter eventuella otillåtna kopior av film eller musik. Det skulle också ha försvårat försäljning av billiga kopior av läkemedel i fattiga länder. Dess­­utom försiggick förhandlingarna om av­talet under stort hemlighetsmakeri. – I förhandlingarna om ACTA deltog EU, USA och ett antal andra länder. En preliminär version av avtalet blev offentlig först i april 2010, en nyare version kom i ok­tober 2010, se här (arkiverad). – I ja­nu­ari 2012 undertecknade nästan alla EU:s medlems­­stater avtalet, även Sverige, men genom att Europaparlamen­tet röstade ner avtalet den 4 juli 2012 kan inget EU‑land tillämpa ACTA. Där­efter miss­tänks det att in­slag från ACTA kommer att smusslas in i ett avtal mellan Kanada och EU, se CETA. – Under 2013 förhand­lade EU och USA om ett annat avtal, se TTIP. – Se Wikipedia. – Läs också om FRA‑lagen, Gallorapporten, Hadopi, Investigative powers act, IPRED, Stockholmsprogram­met, Tele­kom­paketet, Polis­metod­ut­red­ningen, SOPA och Indect.

[inaktuellt] [juridiska lagar] [politik] [upphovsrätt] [ändrad 25 april 2020]

Echelon

en signal­spanings­organisation som drivs av USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Det påstås att Echelon avlyssnar, eller kan avlyssna, all radio-, tele- och datakommunikation över Atlanten och i stora delar av världen, även privata meddelanden. Det påstås också att systemet används för företagsspionage för att gynna i synner­het amerikanska företag gentemot icke‑amerikanska konkurrenter. – EU har publicerat en kritisk rapport om Echelon, se här (från 2001). – Mer i Wikipedia. – Uttal: Echelon kan uttalas på två sätt på engelska: med engelskt sh‑ljud eller med tsch‑ljud.

[underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 14 november 2019]