Telekompaketet

ett kontroversiellt EU-direktiv om regler för tele- och datakommunikation. – Från början ingick regler om att den som miss­­tänktes för pirat­kopiering skulle kunna stängas av från inter­net. För­slaget röstades slutligen igenom, med vissa mildringar, i november 2009. På engelska heter det Telecoms reform package. – Det huvud­sakliga syftet med för­slaget var att göra reglerna för tele- och datatrafik mer enhetliga i EU‑länderna. För­slaget blev kontro­versiellt för att det också inne­höll regler om att använd­are som misstänktes för pirat­kopiering av film, musik eller annat upphovsskyddat material skulle kunna stängas av från inter­net, och för att internetoperatörer skulle åläggas att blockera visst material. Resultatet skulle enligt kritikerna bli att den fria spridningen av information upphörde. – Telekom­paketet lades fram första gången 2007. Ett tillägg som röstades igenom i Europa­parlamentet i april 2009 inne­bar att ingen skulle kunna stängas av från inter­net utan dom­stols­prövning. Minister­rådet och Europaparlamentet enades i november 2009 om att det inte ska gå att stänga av någon från inter­net utan prövning. Det står dock inte var och hur prövningen ska ske. Med den ändringen röstades Tele­kom­paketet igenom i november 2009. – En sammanfattning av Tele­kom­paketet finns här. – Läs också om Datalagringsdirektivet, Gallo­rapporten, Hadopi, IPRED, ACTA, Indect och RIPA samt om Polis­metod­utredningen.

[eu] [it-relaterad brottslighet] [politik] [telekom] [upphovsrätt] [ändrad 27 maj 2019]

Indect

slutfört EU-finansierat projekt för utveckling av teknik för upptäckt av brott och hot. Projektet pågick 2009—2014. – Upp­täckt av brott och hot skulle ske genom kamera­­över­­vak­ning på all­­männa platser och genom övervak­ning av tele- och data­­kommu­nika­tion. Pro­jektet hade en budget på 15 miljoner euro, och genom­fördes av forskare i många EU‑länder. – Projektet kritiserades för att det bidrog till övervakningen av med­­borg­arna. Det talades bland annat om att Indect ut­vecklade teknik för upp­­täckt av ”abnormt beteende”, vilket Indect för­nekade (men se Samurai). – Indect‑projektet bedrev ingen spaning eller över­vakning; där­emot kunde pro­jektet ut­veckla metoder som medlems­­stat­erna kunde använda. – Officiell webbsida var indect-project.eu (stängd, arkiverad), men se slutrapporten (länk). – Se också stopp-indect.info (från 2012).

[övervakning] [ändrad 3 september 2018]

roaming

– teletjänstöverflyttning; mobil, resande;

  1. – till­fällig tele­tjänst­flytt – an­vänd­ning av annan operatörs mobilnät utomlands eller när man är utanför sin vanliga operatörs täckningsområde. Det brukar medföra extrakostnader för abonnenten – roamingavgift eller utlandsavgift. (Jämför med samtrafik.) – Roaming ersattes från 2014 i EU av lokal utbrytning, vilket innebär att abonnenten vid utlandsbesök ansluter sig till en lokal operatör utan inblandning av sin operatör i hemlandet. I oktober 2015 beslöt Europaparlamentet att roaming­avgifter ska avskaffas i EU från den 15 juni 2017. Och innan dess skulle taket för avgifterna sänkas den 30 april 2016. Ett slutgiltigt beslut om att avskaffa roamingavgifter för abonnenterna togs den 6 april 2017. – Teleoperatörerna får emellertid fortfarande ta betalt av varandra för roamingen, men den avgiften ska successivt minskas fram till 2022. Mobiloperatörerna får också ta ut extra avgifter av utländska besökare på turistorter för att de ska betala sin del av kostnaderna för att installera och underhålla mobilnätet, som ju ska användas av lokalbefolkningen även när det inte är turistsäsong. Och för att undvika att folk skaffar abonnemang i det land där det är billigast, men inte där de faktiskt bor, är det också tillåtet att sätta ett tak för användningen vid roaming. – Se Telecoms single market och se PTS sida om mobiltelefoni och surf inom EU;
  2. – motsvarande för fast telefoni: en an­ställd som är på tjänsteresa får, via en lokal tele­operatör, tillgång till sitt företags fasta teleoperatör och de speciella tjänster som den operatören tillhandahåller: företaget står för kostnaden;
  3. mobil, resandea roaming user – om abonnent eller annan användare som rör sig (i bil eller tåg) medan kommunikationen pågår eller från session till session. – Se nomaditet. – Jämför med handover. –To roam betyder att vandra omkring, att resa runt.

[mobilt] [telefoni] [ändrad 13 februari 2020]

Galileo

  1. Galileo Galilei.
    Galileo Galilei.

    – ett europeiskt satellitsystem för positionsbestämning och navigering (GNSS). Alltså ett modernare alternativ till GPS. Det togs i drift i begränsad omfattning i december 2016, se pressmeddelande. – Galileo ska enligt planerna ha 24 satelliter år 2019, placerade i banor som gör dem lättare att hitta från europeiska breddgrader än GPS‑satellit­erna, och utrustade med exaktare atomur än vad GPS-satelliterna har. Det ger positionsbestämning ner till en meter. Till­sammans med GPS‑systemets 30 satelliter ska det ge nästan 100‑procentig till­gäng­lig­het på jordklotet. – Public regulated service (PRS) är en Galileobaserad tjänst avsedd enbart för polis, brandkår och annat samhällsskydd i EU-länderna. PRS ger en krypterad signal som uppges ha hög tillförlitlighet och skydd mot sabotage och andra störningar. Mer här. – Projektet drivs av EU och europeiska rymdorganisationen ESA (esa.int) med insats av privat kapital. – Beslut om genom­förande av Galileo fattades i mars 2002; de första testsatelliterna togs i drift 2006. – I samband med att Storbritannien lämnar EU (Brexit), och därmed bland annat utestängs från PRS, har Storbritannien under 2018 börjat undersöka möjligheten att skicka upp ett eget satellitnavigeringssystem. – Läs mer om Galileo här;

  2. – en nerlagd enkortsdator från Intel. Den hade processorn Quark. Galileo var avsedd för hobbyanvändare och för an­vänd­ning i inbyggda system. Galileo var kompatibel med Arduino. – Intel har också utvecklat en mer påkostad enkorts­dator, Minnowboard†, och den kraftfulla Joule†. – Se Intels webbsidor.

–Namnet: Uppkallat efter vetenskapsmannen Galileo Galilei, 1564–1642, se Wikipedia.

[enkortsdatorer] [nerlagt] [rymden] [samhällsskydd] [utomhusnavigering][ändrad 15 oktober 2019]

lokal utbrytning

(local break-out) – möjlighet för mobilabonnenter som är på tillfälligt besök i utlandet att använda en lokal operatör för telefonsamtal och internetsurfning. Abonnentens operatör i hemlandet är inte inblandad. Detta till skillnad från hur det är vid roaming. Lokal utbrytning infördes i EU 2014.

[mobilt]