puffa

(to poke) – i Facebook: att skicka en hälsning till en vän. Hälsningen är ordlös och består av en enkel symbol. Läs mer på Facebook.

Facebook M

digital hjälpreda som kan användas med Face­book* Messenger. – Face­book M ska själv­ständigt kunna boka tider, köpa pre­senter och leta in­for­ma­tion. – Face­book M påminner om Apples* Siri och Micro­softs* Cortana, men skiljer sig från dem genom att mänsk­liga assis­tenter hjälper it-programmen när det behövs. Ett system för maskin­inlär­ning följer de mänsk­liga assis­tent­ernas arbete, och ska kunna lära av det. – Face­book M testas i San Fran­cisco-området med början i augusti 2015, men är ännu inte till­gäng­ligt för alla. Tjänsten var först känd som Money­penny. – Jäm­för med Amazon Echo, Soundclouds* Hound och med IBM:s* Watson och Wolfram Alpha.

Trans-pacific partnership

(TPP) – avtal om friare handel mellan länder runt Stilla havet. Avtalet, som till stor del är hemligt, anses hota friheten på internet. – Av­talet skrevs på i oktober 2015 efter fem års för­hand­lingar, men det är inte rati­fi­cerat. Det är alltså på­skrivet av för­hand­larna, men ännu inte godkänt av deras re­spek­tive hem­länder. I USA har under hösten 2015 alla pre­si­dent­kandi­dater från demo­krat­erna tagit avstånd från TPP – även Hillary Clinton, som ti­di­gare stödde TPP. – Av­talet om­fattar Austra­lien, Brunei, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Kanada, Nya Zeeland, Peru, Singa­pore, USA och Vietnam. TPP gäller minskade handels­hinder som tullar och gemen­samma regler för bland annat upp­hovs­rätt, arbetar­skydd och miljö samt skilje­dom vid tvister. – Kri­ti­ker, till exempel EFF* (länk) och aktions­gruppen Expose the TPP (länk), påpekar att avtalet bland annat innebär att:* det blir straff­bart att avslöja miss­för­hållanden på företag på nätet;

* sajter som Face­book* och Youtube* måste ta bort inlägg om en enda person anmäler inlägget;* förbud mot att forcera kryp­te­ring, även i legitima syften;* hårda åtgärder mot miss­tänkt pirat­kopi­e­ring utan krav på be­vis­ning.

– Se denna redogörelse skriven för USA:s kongress: länk. – Läs också om TTIP.

skämsfilter

inställning som döljer vilka låtar man lyssnar på med Spotify. Det går att använda om man har kopplat Spotify till Face­book. Då kan vänner på Face­book normalt se vilka låtar man lyssnar på med Spotify. Men med in­ställ­ningen ”Private listening” kan man dölja det.

sociala program

(social software) – program som ger användare möjlighet att knyta kontakter med andra användare på internet. Sociala program är en övergripande beteckning på chattprogram, diskussionsforum, sociala nätverk (som Facebook och Linkedin) och även andra program där användarna utbyter information (som Wikipedia), åsikter, tips och värderingar (till exempel sajter där användarna sätter betyg på produkter).

stalker app

program (app) som påstås kunna visa vilka som tittar på an­vändarens in­for­ma­tion på face­book eller andra sociala nätverk. Det är alltså program som påstås avslöja personer, stalkers, som för­följer eller kart­lägger användaren. – Face­book hävdade i mars 2010 att stalker apps var bluff och att sådana på­stådda appar skulle tas bort från Facebook.

likejacking

”gilla-kapning” – manipulation av gilla-knappen i Face­book*. Började i juni 2010. An­vändarna lockas att klicka på en länk i Face­book, men när de gör det klickar de i själva verket på knappen ”gilla”. Det gör att länken hamnar på an­vändarens sida i Face­book, varpå an­vändarens vänner ser den, klickar på länken och råkar ut för samma sak. Mani­pula­tionen tycks inte ställa till någon direkt skada, för­utom att den lägger till oönskad in­forma­tion.