sluta gilla

(unlike) – i Facebook*: att ta bort marke­ringen gilla (like), som man tidigare har gjort vid ett inlägg. Att man tar bort marke­ringen gilla betyder inte nöd­vändigt­vis att man ogillar (engelska dislike) in­lägget, bara att man inte längre vill be­römma det. – Utan­för Face­book be­tyder unlike ’olik’ eller ”till skillnad från”. – Jäm­för med av­vänna (un­friend) och Re­actions.

dislike

”ogilla” – förhandstippat alternativ till knappen gillaFacebook*. I oktober 2015 började Facebook i stället testa något som kallas för re­actions.

facerape

Facebookintrång – att skriva genanta eller kränkande inlägg på någon annans Face­book-konto när ägaren har lämnat sin dator obe­vakad. Det anses tillåtet bland ung­domar så länge som det görs som hyss. Kallas på engelska också för frape. På svenska stavas det ibland fejsrejp.

Moneypenny

arbetsnamn på en talstyrd bemannad digital hjälp­reda som 2015 utveck­las av Face­book*. Den testas hösten 2015 under namnet Face­book M. – Namnet: Efter miss Money­­penny, sekre­teraren i James Bond-filmerna.

borecore

tråkighet som stil. Uttrycket används ibland om ointressanta videosnuttar som läggs ut på Facebook och andra sociala medier. De visar alldagliga händelser som att någon diskar eller äter frukost. Ibland används ordet borecore i nedsättande betydelse, ibland om en genomtänkt stil. Borecore sägs vara efterföljaren till en annan stil, normcore, som går ut på att man ska vara så vanlig som möjligt. (Se också core.)

dark social

det utbyte av länkar som sker direkt mellan människor, inte genom sociala medier eller bloggar. – Analys av besök på publika­tioners webb­sidor visar att de enskilda artiklarna får besök som inte kan spåras. Detta kan gälla hälften av besöken. Besökarna har inte klickat på en länk på face­book, på en blogg eller på en annan publikation. De har inte heller kommit till artikeln från publika­tionens första­sida. Samtidigt är länkarna till specifika artiklar ofta så långa och oförut­säg­bara att det är osanno­likt att besökaren har fyllt i den ur minnet. Den för­kla­ring som återstår är att besökaren har fått länken av en vän i e-post eller chatt. Det finns alltså en stor sfär av utbyte av länkar som det är praktiskt taget omöjligt att över­blicka, mäta eller påverka. – Ut­trycket dark social blev känt genom en artikel i ameri­kanska Atlantic Monthly efter att tid­skriftens webb­analys­firma hade upptäckt fenomenet (länk). – Dark står här bara för ’okänd’, ’outforskad’, inte för kriminell. – Jäm­för med darknet och djup­webben.

introji

humörfigur för introverta personer. Med introjier visar man att man vill tänka på saken, att man vill vara i fred och liknande. – Introjier ritades av den amerikanska form­­givaren Rebecca Evie Lynch, och blev kända i början av 2015. – Ordet introji anspelar på den japanska typen av humör­figurer, emojier. – Rebecca Lynch har lagt ut sina introjier på Facebook* (länk).