sluta gilla

(unlike) – i Facebook*: att ta bort marke­ringen gilla (like), som man tidigare har gjort vid ett inlägg. Att man tar bort marke­ringen gilla betyder inte nöd­vändigt­vis att man ogillar (engelska dislike) in­lägget, bara att man inte längre vill be­römma det. – Utan­för Face­book be­tyder unlike ’olik’ eller ”till skillnad från”. – Jäm­för med av­vänna (un­friend) och Re­actions.

dislike

”ogilla” – förhandstippat alternativ till knappen gillaFacebook*. I oktober 2015 började Facebook i stället testa något som kallas för re­actions.

facerape

Facebookintrång – att skriva genanta eller kränkande inlägg på någon annans Face­book-konto när ägaren har lämnat sin dator obe­vakad. Det anses tillåtet bland ung­domar så länge som det görs som hyss. Kallas på engelska också för frape. På svenska stavas det ibland fejsrejp.

Moneypenny

arbetsnamn på en talstyrd bemannad digital hjälp­reda som 2015 utveck­las av Face­book*. Den testas hösten 2015 under namnet Face­book M. – Namnet: Efter miss Money­­penny, sekre­teraren i James Bond-filmerna.

dark social

det utbyte av länkar som sker direkt mellan människor, inte genom sociala medier eller bloggar. – Analys av besök på publika­tioners webb­sidor visar att de enskilda artiklarna får besök som inte kan spåras. Detta kan gälla hälften av besöken. Besökarna har inte klickat på en länk på face­book, på en blogg eller på en annan publikation. De har inte heller kommit till artikeln från publika­tionens första­sida. Samtidigt är länkarna till specifika artiklar ofta så långa och oförut­säg­bara att det är osanno­likt att besökaren har fyllt i den ur minnet. Den för­kla­ring som återstår är att besökaren har fått länken av en vän i e-post eller chatt. Det finns alltså en stor sfär av utbyte av länkar som det är praktiskt taget omöjligt att över­blicka, mäta eller påverka. – Ut­trycket dark social blev känt genom en artikel i ameri­kanska Atlantic Monthly efter att tid­skriftens webb­analys­firma hade upptäckt fenomenet (länk). – Dark står här bara för ’okänd’, ’outforskad’, inte för kriminell. – Jäm­för med darknet och djup­webben.

introji

humörfigur för introverta personer. Med introjier visar man att man vill tänka på saken, att man vill vara i fred och liknande. – Introjier ritades av den amerikanska form­­givaren Rebecca Evie Lynch, och blev kända i början av 2015. – Ordet introji anspelar på den japanska typen av humör­figurer, emojier. – Rebecca Lynch har lagt ut sina introjier på Facebook* (länk).

sociala nätverk

(social networks) – sociala kontaktnät – webb­plats för kontakter mellan människor som känner varandra, direkt eller indirekt. Det är en typ av sociala medier. – För att använda ett socialt nät­verk på internet måste man först bli medlem. Man kontaktar sedan andra med­lemmar, lämpligen sådana som man redan känner, och ber att få ha dem som kontakter eller vänner (termi­no­­login varierar – se också avvänna). Varje medlem bygger upp en lista med kontakter, men ingen enskild medlem kan över­blicka hela det sociala nät­verket. Däremot kan man utvidga sitt eget nät­verk genom att ta kontakt med sina kontakters kontakter. – Sociala nät­verk brukar ha e-post, diskussions­forum, grupper och andra gemen­samma aktiviteter. Många använder sociala nätverk för kom­mu­ni­ka­tion i stället för vanlig e-post, eftersom sociala nät­verk är tämligen spam-fria. – Kända sociala nätverk är Facebook, Linkedin och Myspace. – Termen socialt nät­verk är hämtad från socio­­login där det beskriver hur människor som känner varandra, ofta beskrivet med ett streck­­dia­gram. – Se också community, dun­bar-tal, geo­social, socialize och virtuell gemen­skap. – Det finns också anti-sociala nätverk.