domän

  1. – del av internet, namngiven i domän­namns­systemet DNS. (DNS är ett system som under­lättar adressering och sökning på internet.) – Exempel: idg.se syftar på domänen .idg (en huvuddomän) som ligger under landsdomänen .se. – Domäner finns för att göra adresserna lätta att komma ihåg för människor. De översätts automatiskt till sifferserier, IP‑adresser, när de ska be­hand­las av datorer. Domänerna utgör ett hierarkiskt system i flera led. Det framgår av hur de skrivs: de underordnade domänerna står först (idg.se), de överordnade sist (idg.se). – Om vi jämför idg.com med idg.se så har de två skilda toppdomäner, .com och .se: toppdomänerna står sist. De har var sin underordnad domän som båda heter .idg och som står närmast före. – Ett domännamn kan bestå av en rad namn (etikett­er, labels), åtskilda med punkter, till exempel computersweden.idg.se. – Domäner och zoner: – När det gäller domännamn med många led (etiketter) är det inte självklart att varje led ska kallas för domän. Är till exempel computersweden.idg.se en särskild domän som ingår i den överordnade domänen idg.se? I sådana fall skiljer man mellan domäner som har en egen namnserver och domäner som saknar egen namnserver. Namnservern tar emot och vidarebefordrar e‑post och annan kommunikation till domänen. Om en domän saknar namnserver blir det i stället en överordnad domänen som tar emot och vidarebefordrar e‑post. (Jäm­för med kontor som sorterar sin egen post och avdelningskontor som får posten sorterad på huvudkontoret.) För tydlighetens skull talar man därför ofta inte dom domäner, utan om zoner eller domänzoner. I en domän ingår inte underordnade zoner. Till exempel: idg.se är underordnad domänen se, men det är inte en del av domänen se. (E‑post går direkt till idg.se utan att passera .se.) idg.se är alltså en egen zon. (Att ett företag är dotter­bolag till ett annat företag betyder inte att all post måste gå genom moder­bolagets kontor.) – I de första beskrivningarna av domännamnssystemet kallades alla etiketter – alla led i ett domännamn – för domäner, men det språkbruket är alltså föråldrat. – Domäner har inga inga geografiska begränsningar, även om namnet kan stå för platser i geografin, som .se för Sverige. Domänen består helt enkelt av de resurser (servrar) som finns med i domänens adresskatalog, och de kan finnas var som helst i världen. – I ett domännamn som idg.se står .se för den toppdomän som är uppkallad efter Sverige och idg.se för den andranivådomän (eller huvuddomän) som tillhör för­laget IDG. – Se också Internetstiftelsens skrift Domännamn av Fredrik Wass: den kan laddas ner gratis som pdf härifrån. – Läs också om pseudotoppdomäner och kryptodomäner;
  2. Windows domain – nätverk av datorer med Windows, samordnade i Active Directory. En användare kan använda samma användarnamn och lösenord för alla resurser i domänen som hon har behörighet att komma åt. (Datorer med andra operativsystem kan anslutas med hjälpprogram.) – Se Microsofts webbsidor;
  3. ämnes­område, verksamhetsområde – aktivitet där en viss uppsättning kun­skaper, termer och färdigheter är särskilt användbara.

[domäner] [ändrad 9 december 2022]