fri mjukvara

(free software, på svenska också fri programvara) – datorprogram som innehavaren har full frihet att köra, under­söka, ändra och sprida till andra, med eller utan ändringar. Detta kallas de fyra fri­heterna. – En vanlig formulering är att free i free software står för free som i free speech – inte för free (gratis) som i free beer. Fri mjuk­vara be­höver nämligen inte vara gratis: man får ta betalt, men alla nya an­vändare måste få samma fri­heter och skyldigheter som tidigare användare. – Obligatoriska licens‑bestämmelser gör att fri mjuk­vara aldrig ska kunna bli något annat än fri mjuk­vara. Programlicensen (se GPL) för­bjuder användaren att be­gränsa friheterna om hon sprider programmet till andra, men tillåter henne för övrigt att göra vad hon vill med pro­grammet. (Observera att det inte är något krav att man faktiskt sprider programmet vidare.) – En av­siktlig kon­sekvens av licensen är att om man in­för­livar program­kod från fri mjuk­vara i ett annat program så blir det pro­grammet därmed också fri mjuk­vara. Fri mjuk­vara sägs därför vara ”smitt­sam”. – Fri mjuk­vara för­ut­sätter öppen källkod, men ställer också krav på frihet att ändra och sprida pro­grammen. – Fri mjuk­vara är en filo­sofi, ut­vecklad av programmeraren Richard Stallman, som anser att alla dator­program bör vara fri mjukvara. Program­före­tagen ska, enligt honom, inte kunna inskränka användarnas rätt att göra vad de vill med programmen. För att utveckla och sprida fri mjuk­vara har Stall­man startat stiftelsen Free software foundation (FSF) och ut­vecklat operativsystemet GNU. – Öppen käll­kod är en aspekt av fri mjuk­vara, men alla pro­gram med öppen källkod uppfyller inte kraven på fri mjuk­vara. – Läs också om fri och öppen källkod. – Observera att free soft­ware inte är samma sak som freeware (gratis­program).

[fri mjukvara] [upphovsrätt] [ändrad 5 april 2018]

Nordic free software award

tidigare årligt pris till främjare av fri mjukvara. Priset delades mellan 2007 och 2011 ut till nordiska personer, projekt eller orga­nisa­tioner som hade lämnat ett fram­stå­ende bidrag till främjandet av fri mjukvara. Det delades också ut 2018. Priset delades ut på kon­fe­rensen FSCONS. – Se denna länk (gammal).

[fri mjukvara] [nerlagt] [utmärkelser] [ändrad 28 juli 2020]

Free software foundation

(FSF) – en stiftelse för utveckling och spridning av fri mjukvara. – Fri mjuk­vara är datorprogram som användaren får använda, ändra och sprida fritt. (Men de är inte nödvändigtvis gratis.) FSF stöder också spridningen av programdokumentation som får användas och ändras fritt. – FSF grundades 1985 av Richard Stallman, och är nära knutet till projektet GNU, som utvecklar operativsystemet med samma namn. För att säkerställa att FSF:s program förblir fria, det vill säga att de alltid sprids fritt, med eller utan ändringar, använder FSF den speciella tillämpning av copyright som kallas för copyleft. – FSF finns på fsf.org. FSF på svenska (delvis) finns här.

[fri mjukvara] [stiftelser] [ändrad 5 juni 2017]

FSCONS

Free society conference and Nordic summit – en årlig konferens om datorprogram och kulturell frihet. – FSCONS har an­ordnats varje höst sedan 2007 i Göteborg (men 2017 var det i Oslo). 2019 års konferens var inställd och 2020 ägde inte heller någon FSCONS-konferens rum. Bakom konferensen står europeiska Free software foundation, svenska Wikimedia och svenska Creative commons. På konferensen delades tidigare utmärkelsen Nordic free software award† ut. – Läs mer på fscons.org.

[fri mjukvara] [förkortningar på F] [kultur] [konferenser] [ändrad 6 december 2020]

fri och öppen källkod

program som har öppen käll­kod och är fri mjuk­vara. – Benämningen används för att tydligt markera att användaren inte bara har till­gång till källkoden, utan också har full frihet att göra vad hon vill med programmet (de fyra friheterna). – Man kan också se uttrycket som ett sätt att överbrygga den ideologiska skillnaden mellan fri mjukvara och öppen källkod. – Engelska free be­tyder inte nödvändigtvis gratis. Man får ta betalt för program med fri och öppen källkod, men köparen måste få full frihet att göra vad hon vill med programmet, inklu­sive att ändra det, sälja det vidare eller ge bort kopior. – Kallas också för free and open source software, förkortat FOSS eller F/OSS, även: free/libre open source software, förkortat FLOSS.

[fri och öppen källkod] [ändrad 6 september 2018]

fyra friheter

(the four freedoms) – de fyra rättigheter som följer med fri mjukvara:

  1. – rätt att köra programmet för vilket syfte du vill;
  2. – frihet att studera programmets uppbyggnad och att anpassa det till dina behov (se frihet 1), vilket förutsätter tillgång till källkoden (se också öppen källkod);
  3. – frihet att sprida exemplar av programmet för att hjälpa andra (gratis eller mot betalning);
  4. – frihet att göra förbättringar av programmet och att sprida dem vidare till andra (se frihet 3). Även detta förutsätter tillgång till källkoden.

– Mer på GNU:s webbsidor.

[fri mjukvara] [ändrad 5 april 2018]