fri mjukvara

(free software, på svenska också fri programvara) – datorprogram som innehavaren har full frihet att köra, under­söka, ändra och sprida till andra, med eller utan ändringar. Detta kallas de fyra fri­heterna. – En vanlig formulering är att free i free software står för free som i free speech – inte för free (gratis) som i free beer. Fri mjuk­vara be­höver nämligen inte vara gratis: man får ta betalt, men alla nya an­vändare måste få samma fri­heter och skyldigheter som tidigare användare. – Obligatoriska licens‑bestämmelser gör att fri mjuk­vara aldrig ska kunna bli något annat än fri mjuk­vara. Programlicensen (se GPL) för­bjuder användaren att be­gränsa friheterna om hon sprider programmet till andra, men tillåter henne för övrigt att göra vad hon vill med pro­grammet. (Observera att det inte är något krav att man faktiskt sprider programmet vidare.) – En av­siktlig kon­sekvens av licensen är att om man in­för­livar program­kod från fri mjuk­vara i ett annat program så blir det pro­grammet därmed också fri mjuk­vara. Fri mjuk­vara sägs därför vara ”smitt­sam”. – Fri mjuk­vara för­ut­sätter öppen källkod, men ställer också krav på frihet att ändra och sprida pro­grammen. – Fri mjuk­vara är en filo­sofi, ut­vecklad av programmeraren Richard Stallman, som anser att alla dator­program bör vara fri mjukvara. Program­före­tagen ska, enligt honom, inte kunna inskränka användarnas rätt att göra vad de vill med programmen. För att utveckla och sprida fri mjuk­vara har Stall­man startat stiftelsen Free software foundation (FSF) och ut­vecklat operativsystemet GNU. – Öppen käll­kod är en aspekt av fri mjuk­vara, men alla pro­gram med öppen källkod uppfyller inte kraven på fri mjuk­vara. – Läs också om fri och öppen källkod. – Observera att free soft­ware inte är samma sak som freeware (gratis­program).

[fri mjukvara] [upphovsrätt] [ändrad 5 april 2018]

Nordic free software award

tidigare årligt pris till främjare av fri mjukvara. Priset delades mellan 2007 och 2011 ut till nordiska personer, projekt eller orga­nisa­tioner som hade lämnat ett fram­stå­ende bidrag till främjandet av fri mjukvara. Det delades också ut 2018. Priset delades ut på kon­fe­rensen FSCONS. – Se denna länk (gammal).

[fri mjukvara] [nerlagt] [utmärkelser] [ändrad 28 juli 2020]

Free software foundation

(FSF) – en stiftelse för utveckling och spridning av fri mjukvara. – Fri mjuk­vara är datorprogram som användaren får använda, ändra och sprida fritt. (Men de är inte nödvändigtvis gratis.) FSF stöder också spridningen av programdokumentation som får användas och ändras fritt. – FSF grundades 1985 av Richard Stallman, och är nära knutet till projektet GNU, som utvecklar operativsystemet med samma namn. För att säkerställa att FSF:s program förblir fria, det vill säga att de alltid sprids fritt, med eller utan ändringar, använder FSF den speciella tillämpning av copyright som kallas för copyleft. – FSF finns på fsf.org. FSF på svenska (delvis) finns här.

[fri mjukvara] [stiftelser] [ändrad 5 juni 2017]

FSCONS

Free society conference and Nordic summit – en årlig konferens om datorprogram och kulturell frihet. – FSCONS har an­ordnats varje höst sedan 2007 i Göteborg (men 2017 var det i Oslo). 2019 års konferens var inställd och därefter ha inte heller någon FSCONS-konferens ägt rum. FSCONS är också en förening som fortfarande är aktiv, se Friprogramvarusyndikatet (friprogramvarusyndikatet.se). Bakom konferensen står europeiska Free software foundation, svenska Wikimedia och svenska Creative commons. På konferensen delades tidigare utmärkelsen Nordic free software award† ut. – Läs mer på fscons.org (från 2019). 

[fri mjukvara] [förkortningar på F] [kultur] [konferenser] [ändrad 8 september 2022]

fri och öppen källkod

program som har öppen käll­kod och är fri mjuk­vara. – Benämningen används för att tydligt markera att användaren inte bara har till­gång till källkoden, utan också har full frihet att göra vad hon vill med programmet (de fyra friheterna). – Man kan också se uttrycket som ett sätt att överbrygga den ideologiska skillnaden mellan fri mjukvara och öppen källkod. – Engelska free be­tyder inte nödvändigtvis gratis. Man får ta betalt för program med fri och öppen källkod, men köparen måste få full frihet att göra vad hon vill med programmet, inklu­sive att ändra det, sälja det vidare eller ge bort kopior. – Kallas också för free and open source software, förkortat FOSS eller F/OSS, även: free/libre open source software, förkortat FLOSS.

[fri och öppen källkod] [ändrad 6 september 2018]

fyra friheter

(the four freedoms) – de fyra rättigheter som följer med fri mjukvara:

  1. – rätt att köra programmet för vilket syfte du vill;
  2. – frihet att studera programmets uppbyggnad och att anpassa det till dina behov (se frihet 1), vilket förutsätter tillgång till källkoden (se också öppen källkod);
  3. – frihet att sprida exemplar av programmet för att hjälpa andra (gratis eller mot betalning);
  4. – frihet att göra förbättringar av programmet och att sprida dem vidare till andra (se frihet 3). Även detta förutsätter tillgång till källkoden.

– Mer på GNU:s webbsidor.

[fri mjukvara] [ändrad 5 april 2018]