Ghost

  1. – ett program för kopiering av hårddiskar. Ghost används främst för säkerhets­kopiering, men också för över­föring av hård­diskens hela innehåll från en dator till en annan. Programmet säljs av Broadcom, se här. – To ghost kan betyda att kopiera [en hårddisk];
  2. – en sårbarhet som finns, eller har funnits, i många Linux‑distributioner. Sår­bar­heten gör det möjligt för en angripare att utnyttja buffert­över­fyllning för att manipulera det angripna systemet. – Ghost ingår i den programkod från GNU som ingår i Linux. En rättelse hade publicerats redan innan möjlig­heten att utnyttja felet som sår­bar­het upptäcktes, men den har inte nödvändigt­vis införts överallt. – Sår­bar­heten upptäcktes i januari 2015 av säker­hets­företaget Qualys (länk);
  3. – to ghost [somebody] – se ghosting.

[datalagring] [jargong] [sårbarheter] [ändrad 3 mars 2020]

grep

ett kraftfullt verktyg för att söka efter ord och uttryck i textfiler. – Med grep har man rika möjligheter att ange invecklade sökvillkor, så kallade reguljära uttryck. – Utvecklingen av grep har skett inom GNU‑projektet, så grep är fri mjukvara. – Namnet grep skrivs ofta, men inte alltid, med liten bokstav och kommer troligen från instruktionen g/re/p, som betyder global sökning, regular expression, print. – För mer information, se GNU:s sidor om grep (länk) och följ länkarna i Wikipedia. (Grep är också ett gaffelformat jordbruksredskap.)

[sökningar] [ändrad 20 september 2020]

GNU free documentation license

(GFDL eller FDL) – en upphovsrätts‑licens för text­dokument. – GFDL liknar principerna för fri mjuk­vara: licensen ger alla rätt att läsa dokumentet, att ändra det och att sprida det vidare, med eller utan ändringar, gratis eller mot be­talning, för­ut­­satt att alla följande an­vänd­are blir bundna av samma licens. Det är alltså en tillämp­ning av copyleft: man använder upphovsrätten för att se till att dokumentet alltid förblir fritt och så att ingen kan ändra på detta. – GFDL ut­­veck­la­des av Free soft­ware foundation för att skydda den dokumentation som alltid följer med fri mjuk­vara. Men licensen kan naturligt­vis an­vändas för vilka upphovsrätts­ligt skyddade textdokument som helst. – Ett pro­blem är att licens­vill­koren, som alltid måste följa med dokumenten, vid ut­skrift fyller två eller tre A4‑sidor. Bland annat därför väljer många i stället Creative commons licens. – Läs mer på GNU:s webbsidor. – Läs också om Free art license, GPL, IDDN och kopimi.

[licenser] [upphovsrätt] [ändrad 21 maj 2019]

GPL

general public license – en användarlicens som är knuten till fri mjukvara. Licensen utvecklades 1989 inom GNU‑projektet. – Licensen är utformad för att säkerställa att det som är fri mjukvara alltid ska för­bli fri mjukvara. GPL ger an­vändaren / köparen rätt att fritt sprida och sälja programmet, med eller utan ändringar, men bara på vill­kor att licensvill­koren följer med och är bindande för alla nya användare och köpare. Principen fri mjuk­vara ska gälla i obegränsat antal led. Alla program som på något sätt samverkar med det program som licensen gäller blir också fri mjukvara. (Licensen är ”smittsam”.) – GPL skyddas av upphovsrätten genom en speciell tillämpning av den, se copyleft. – Notera att GPL gäller vid spridning av program. Om man sprider program­kod vidare måste man rätta sig efter licensen, men om man inte sprider koden vidare, utan bara an­vänder den för eget bruk, behöver man inte dela med sig av ändringar och förbättringar. – Se GNU:s webbsidor och se också GPLv3 (GPL version 3). – Läs också om shim. – Läs också om Creative commons, Free art license, GNU Free documentation license, IDDN och kopimi.

[förkortningar på G] [licenser] [ändrad 19 januari 2022]

GNU

Tecknad bild av huvudet på en gnu.
Inte Unix?

Ett Unixkompatibelt operativ­system som utvecklas och sprids som fri mjukvara. – GNU utvecklas i komponenter och används vanligen med Linux som kärna, efter­som den kärna som utvecklas inom GNU‑projektet, GNU Hurd, fortfarande har brister. (Linux är i praktiken en kombination av GNU och Linux och kallas, särskilt i GNU‑kretsar, därför ofta för GNU/Linux.) GNU fungerar som Unix, men innehåller ingen kod från den officiella Unixversionen (se Single Unix Specification) eller från BSD. – GNU‑projektet, som också utvecklar andra program, startades 1984 av Richard Stall­­man. – GNU‑projektet och alla som deltar fick 2001 utmärkelsen Usenix lifetime achieve­ment award (se länk, en bit ner på sidan). – Förkortningen GNU påstås stå för GNU is not Unix, en så kallad rekur­siv förkortning. – Uttal: Operativsystemets namn uttalas ungefär som på svenska, alltså med hörbart G. (Ordet för djuret gnu uttalas på engelska däremot ungefär som new, alltså utan hörbart G.)  – Läs mer på gnu.org.

[fri mjukvara] [gnu] [rekursiva förkortningar] [unix] [ändrad 27 november 2020]

Stallman, Richard

Richard Stallman
Richard Stallman på KTH i Stockholm i januari 2016. Foto: Lars Danielsson

(1953) – amerikansk programmerare och aktivist för fri mjuk­vara och frihet på internet. – Stall­man är initia­tiv­tagare till operativ­systemet GNU och grundare av stiftelsen Free soft­ware foundation (FSF). – Richard Stall­man har fått flera utmärkelser och hedersdoktorat, bland annat Grace Murray Hopper Award (se länk) 1990, 1996 ett hedersdoktorat vid KTH (se länk) och 1998 EFF:s pris Pioneer Award (se länk). – Stallman avgick från FSF:s styrelse i september 2019 efter att bland annat ha gjort kontroversiella uttalanden om de sexuella övergreppen i Jeffrey Epstein-skandalen (se Wikipedia). I mars 2021 återinträdde han i FSF:s styrelse. Det ledde till att Red Hat drog tillbaka sitt stöd till FSF och flera andra företag hotar att göra det. – Richard Stallmans webbsida finns på stallman.org. – IDG:s artiklar om Richard Stallman: länk.

[personer] [richard stallman] [ändrad 29 mars 2021]

Free software foundation

(FSF) – en stiftelse för utveckling och spridning av fri mjukvara. – Fri mjuk­vara är datorprogram som användaren får använda, ändra och sprida fritt. (Men de är inte nödvändigtvis gratis.) FSF stöder också spridningen av programdokumentation som får användas och ändras fritt. – FSF grundades 1985 av Richard Stallman, och är nära knutet till projektet GNU, som utvecklar operativsystemet med samma namn. För att säkerställa att FSF:s program förblir fria, det vill säga att de alltid sprids fritt, med eller utan ändringar, använder FSF den speciella tillämpning av copyright som kallas för copyleft. – FSF finns på fsf.org. FSF på svenska (delvis) finns här.

[fri mjukvara] [stiftelser] [ändrad 5 juni 2017]

Gnome

ett projekt som utvecklar ett grafiskt användargränssnitt till Linux samt för andra versioner av Unix som BSD, Darwin, HP‑UX och Solaris. Mer exakt är det en användarmiljö, som förutom grafiskt användargränssnitt omfattar webbläsare och andra program samt verktyg för programutvecklare. Allt utvecklas som fri mjuk­vara, och programmen kan laddas ner från Gnomes webbplats gnome.org. – Gnome påstås stå för GNU network object model environment, och det ingår i GNU‑projektet. – Läs också om det nerlagda Eazel† och om det konkurrerande KDE. – Ordet: Gnome, på svenska gnom eller tomte (i äldre betydelse), kan i folktro vara en kort­växt människoliknande varelse som utan att synas hjälper människorna. Ordet kan också användas i ungefär samma betydelse som nörd.

[fri mjukvara] [grafiskt användargränssnitt] [linux] [unix] [ändrad 9 oktober 2018]

Raymond, Eric

amerikansk programmerare (1957), känd som förespråkare för öppen källkod och öppenhet i programutveckling. – Eric Raymond har utvecklat program för Unix, Linux och GNU, och har utvecklat Sender policy framework, ett program som motverkar spam. Han har skrivit boken Katedralen och basaren (2001, The cathedral and the bazaar, 1999) där han före­språkar öppen program­utveckling, så kallad bazaar mode. – Eric Raymond är grundare av Open source initiative. Han har dokumenterat hackar-jargong i The jargon file, och har en webbsida här och en blogg här. – Läs också om Halloweendokumenten.

[eric raymond] [personer] [öppen källkod] [ändrad 29 januari 2018]