Shodan

sökmotor som kartlägger datorer, servrar och nät­utrustning på inter­net. – Till skillnad från Google och andra sök­motorer bryr sig Shodan inte om inne­hållet på webb­platser. Den följer bara länkarna mellan datorer, servrar och annan utrustning på inter­net. Under­sökningar med Shodan har visat att it-system för viktiga sam­hälls­funktioner, som kraft­verk och dammar, ofta är oskyddade för intrång. – Sho­dan utvecklades av den amerikanska pro­gram­meraren John Matherly, och har varit i drift sedan 2009. – Shodan åtar sig att göra under­sökningar på beställning av före­tag, till exempel att upp­täcka oskyddade anslutningar för telnet. – Se shodan.io.

Nexus One

nerlagd mobiltelefon från Google med operativsystemet Android. – Nexus One ut­veck­lades i sam­arbete med HTC. Den blev bland annat känd för bild­skärmen av typ amoled. Google började sälja tele­fonen i början av januari 2010. Telefonen såldes olåst, men kunderna kunde vid köpet välja att sluta avtal med vissa operatörer och få rabatterat pris på tele­fonen. – Google slutade sälja Nexus One sommaren 2010 och meddelade 2011 att mjuk­varan till tele­fonen inte längre skulle upp­dateras, efter­som telefonens hård­vara hade blivit för­åldrad. – Där­efter har Google ut­veck­lat flera mobil­tele­foner och surf­plattor under varu­märket Nexus.

g-mail

mycket ovanlig beteckning på sms-meddelande. E:et i email är utbytt mot g:et i gsm. Ska inte förväxlas med googles e-posttjänst Gmail.

Google Bigquery

internetbaserad tjänst för analys av stora datamängder. Startades av Google i maj 2012. Tjänsten är avgiftsbelagd, men priserna var vid debuten mycket lägre än för motsvarande funktioner från andra håll. Google Bigquery är avsett för relativt enkla frågor till stora datamängder. Det är inte en databas – man kan inte lagra data i Google Bigquery – och kan inte användas för att göra ändringar eller strykningar i en databas. – Se developers.google.com/bigquery.

Dalvik

den virtuella maskin som tidigare körde pro­grammen i operativ­systemet Android från Google. 2014 byttes Dalvik ut mot ART. – Dal­vik kon­ver­terade program för Android, som är skrivna i Java, till bytekod som Android kan köra. – Normalt körs Java­program i Oracles* Java virtual machine, JVM. Dalvik hade vissa skill­nader i sin inre upp­byggnad. 2010 stämde Oracle Google för att ha gjort intrång i upp­hovs­rätten till JVM. – Namnet: Dalvik är en fiskeby på Island där ut­veck­laren Dan Born­stein har för­fäder. – Se Androids webb­sidor (länk).

Google X

googles hemlighetsfulla laboratorium där företaget experimenterar med nya produkter. Ligger i närheten av huvudkontoret i Mountain View i Silicon Valley. – Google X verk­sam­het drivs sedan augusti 2015 under det nya moder­bolaget Alpha­bet.