störsändare

radiosändare som används för att störa radio­­kommunika­tion. – När det gäller it används stör­sänd­are främst för att göra det omöjligt att använda mobil­­tele­fon eller gps inom ett mindre område. Det är straff­­bart i Sverige och i hela EU att använda stör­sänd­are som slår ut mobil­tele­foni eller gps. Det är också straff­­bart att inneha, köpa eller sälja dem. – Stör­­sänd­are för fm- och am-radio samt för tv används också av dikta­turer för att göra det omöjigt för invån­arna att ta emot radio- och tv-sänd­ningar från andra länder. – På engelska: jammer eller personal privacy device, ppd.

location awareness

automatiskt fastställande av geografisk position med några meters noggrannhet (i mobil­telefon eller annan utrustning); möjlighet för operatör, rädd­nings­tjänst, polis eller annan att fast­ställa var en viss mobil­telefon eller hand­dator finns. Kan göras med hjälp av gps eller med hjälp av trilaterering av avståndet från bas­stationer i mobil­telefon­nätet.

whereware

skämtsam beteckning på tekniker som håller reda på och visar var människor finns, till exempel med hjälp av gps eller mobil­telefoni­teknik. – Fler ord på ware.

personal locator beacon

personlig lokaliseringssändare – amerikansk nödsändare för folk i vildmarken. Det är ett gps-baserat system med små sändare (se beacon) som jägare, bergsklättrare och andra bär med sig, och som de kan aktivera i nödsituationer för att andra ska kunna hitta dem. Det fungerar även i områden där mobiltelefonnätet inte har täckning. – Lanserades 2002 i USA av myndigheten NOAA, och liknar systemet Cospas-Sparsat som har använts för sjöräddning sedan 1982. – Läs mer på denna länk (en bit ner på sidan).

GPS

  1. – Global positioning system –– satellitbaserat amerikanskt system för positions­­be­stäm­ning (GNSS). GPS används också för noggrann tidsbestämning. –– 31 satelliter går i bana runt jorden, och sänder ständigt var sin radio­signal med exakt tid (se GPST). Tid anges med en nog­grann­het på mindre än en tiondels mikro­sekund (en tiondels miljon­dels sekund). En tiondels mikrosekund är den tid som det tar för ljuset att röra sig 30 meter. Varje satellit sänder också sin position i förhållande till jordytan. En GPS‑mottag­a­re jämför signalerna från minst fyra satelliter, och kan då räkna ut sin position på jordytan med en noggrannhet på tre meter under goda omständigheter. Den räknar också ut höjd över havet. Med bara tre satellitsignaler kan GPS-mottagaren räkna ut position på jordytan, men inte höjd över havet. (Se trilaterering.) Av­stånd­et till varje satellit räknas ut med ledning av hur lång tid det tar för signalen att nå GPS-mot­tag­a­ren. – GPS-satel­literna ägs av amerikanska krigs­makten, som skickade upp satellit­erna under åren 1978——1988. Eftersom systemet är utvecklat för militärt bruk är GPS-mottagarna gjorda så att de inte kan upptäckas med signalspan­ing. De är alltså passiva, det vill säga att de tar emot signaler från sa­tel­lit­er­na, men de sänder inga signaler – om de gjorde det så skulle fienden kunna lokalisera soldater genom signalspaning. (Många GPS‑mottagare för privat bruk sänder visserligen signaler, men det är för tilläggs­­funktioner, som att hämta kartor eller för spårning.) –Sig­nal­erna från GPS-satelliterna får användas av alla, men från början fanns ett system, Selective avail­abil­i­ty, som gav civila användare mindre exakta positioner än vad amerikansk militär fick. Det systemet är bort­kopplat sedan år 2000. – Det officiella namnet på GPS är Navstar, Navigation satellite timing and ranging. EU håller på att skicka upp en modernare variant av GPS, Galileo. Det finns också ett liknande ryskt system, Glonass, kinesiska Beidou och Indiens regionala IRNSS. – Håkan Lans navigations­system STDMA bygger på GPS. – GPS-systemet är konstruerat utan tanke på it-säkerhet, och har därför blivit utsatt för attacker, se GPS spoofing. Därför har Iridiums system för satellittelefoni tagits i bruk för att erbjuda ett säkrare alternativ till GPS. Bland annat krypterar det signalerna från satelliterna. –– Läs också om Assisted GPS och geo­­block­e­r­ing;
  2. – se generalized processor sharing.

[förkortningar på G] [nätverk] [rymden] [utomhusnavigering] [ändrad 8 mars 2018]

fordonsparkshantering

förvaltning av de fordon som en organisation äger och använder. – For­dons­parks­hante­ring kan bland annat omfatta under­håll och repara­tioner, bränsle­försörj­ning, finan­si­e­ring, försäk­ringar, förar­utbild­ning, förar­säker­het, extra­utrust­ning och kommuni­ka­tion. Ofta ingår gps-över­vak­ning av bilarnas kör­ningar. – På engelska: fleet manage­ment.

Snapdragon

processorsystem för mobiltelefoner med inbyggda kretsar för datakommunikation över mobilnätet, wi-fi, bluetooth och gps. Snapdragon har utvecklats av amerikanska Qualcomm och bygger på arms processorarkitektur. Kom 2008. Snapdragon betyder ‘lejongap’ (blomman). – Se Qualcomms webbsidor.