Visual Basic

VB – mycket vanligt programspråk från Microsoft. Visual Basic är baserat på Basic, men har grafiskt användargränssnitt. Det är utvecklat för att vara lätt att lära sig och att använda. Avsett att köras i Windows. – Namnet Visual Basic används om två språk: det ursprungliga Visual Basic lanserades 1991 och kom i sin sista version, version 6, 1998. 2003 kom Visual Basic .NET, avsett för programmeringsmiljön Dotnet. Visual Basic .NET kallas oftast bara för Visual Basic. Huruvida det rör sig om ett nytt programspråk eller om en vidareutveckling av gamla Visual Basic är omdiskuterat, men Microsoft betonar kontinuiteten genom att använda gemensam versionsnumrering. – Läs mer på Microsoft.

peka

(to point) – i grafiska användargränssnitt: att föra pekaren till en symbol eller ett ord eller en textrad på bildskärmen. Detta följs vanligen av att man klickar på det som man pekar på. Man markerar det. Efter att man har markerat det kan man klicka en gång till: då öppnar man filen eller startar programmet som symbolen respektive ordet står för. För att flytta markören använder man oftast mus eller annat pekdon. På pekdatorer använder man ett finger eller en speciell penna.

markera

(select) – i grafiska användargränssnitt: att ange att man vill arbeta med en eller flera filer genom att klicka på den symbol som står för filen/filerna, eller på filens/filernas namn. Ibland räcker det med att man placerar pekaren på symbolen, men oftast behöver man klicka. För att sedan verkligen göra något med filen – öppna den, starta programmet, skriva ut eller kasta i papperskorgen – måste man klicka en gång till, eller välja ett alternativ från en meny.

kopiera

(copy) – ta en kopia av en del av en fil eller hela innehållet i filen för att sedan lägga materialet på en annan plats i samma fil eller i en annan fil. Alltså som klippa i klipp-och-klistra, men med den skillnaden att originaltexten blir kvar på plats. urklippet läggs i klippboken. – Detta är en specialiserad användning av ordet kopiera som har följt med det grafiska användargränssnittet. Man kopierar med tangentkombinationen ctrl-c och ”klistrar in” med ctrl-v. Kopierar man en hel fil kallas det för duplicering på Macintosh men för kopiering i Windows. Automatisk kopiering av data i stor skala kallas för replikering.

bild

  1. – (image) –– sammanfattande term för foto­grafier, teck­ningar, dia­gram och annat som kan visas i digitala doku­ment, och som inte är text;
  2. – i äldre datasystem: skärmbild –– samman­ställ­ning av in­for­ma­tion, an­vis­ningar och val­möj­lig­heter på ett utrymme som ryms på en bild­skärm. Ett programs an­vändar­gräns­snitt var en uppsättning bilder. Det mot­svaras i graf­iska an­vändar­gräns­snitt närmast av fönster, och i webbase­rade program av sidor. – Be­näm­ningen bild i denna be­ty­delse före­kommer fort­farande, men bör undvikas, eftersom den kan miss­för­stås;
  3. – se avbild (image).