HP Inc

ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett-Packard delades. – HP Inc ut­veck­lar, till­verkar och säljer datorer och skrivare för kon­su­ment­mark­na­den. HP Inc använder Hewlett-Packards gamla varu­­märke och logotyp. – HP i det nya före­tags­namnet står inte för något längre, utan det är en pseudo­för­kort­ning. – HP Inc finns på hp.com. – Se också Hewlett-Packard Enter­­prise.

[hp]

HP

  1. HP Inc – ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett-Packard delades. – HP Inc ut­veck­lar, till­verkar och säljer datorer och skrivare för kon­su­ment­mark­na­den. HP Inc använder Hewlett-Packards gamla varu­­märke och logotyp. – HP i det nya före­tags­namnet står inte längre för något, utan det är en pseudo­för­kort­ning. – HP Inc finns på hp.com;
  2. – förkortning för Hewlett-Packard, som 2015 delades i två företag, HP Inc och Hewlett Packard Enter­prise, förkortat HPE. – För­­kort­­ningen HP har alltid skrivits utan binde­­streck, men Hewlett-Packard skrevs med binde­streck innan företaget delades.

[hewlett-packard] [hp] [hpe]

Hewlett-Packard

ett av världens ledande it-före­tag, sedan 2015 delat i två. De två företagen är Hewlett Packard Enter­­prise, HPE, och HP Inc. Före delningen kallades hela företaget ofta för HP. Denna text hand­lar om tiden före upp­del­ningen. – Hew­lett-Packard levererade datorer och skrivare i alla stor­­lekar, och undvek att bli in­draget i stri­dig­­­heter om system och standarder. – Före­taget till­­­verkade elek­­tro­nisk ut­­rust­­ning före datorernas tid. Hew­­­lett-Packard grundades 1938 i Palo Alto av David Packard (1912——1996, se länk) och William Hewlett, (1913——2001, se länk). – Hewlett-Packard var det ur­sprung­­liga garage­företaget (länk till garaget), och en av de viktigaste fak­torerna bakom Silicon Valleys fram­­­växt. – 1989 köpte Hewlett-Packard företaget Apollo och blev därmed en ledande tillverkare av det som då kallades för arbetsstationer. Hew­lett-Packard av­­knoppade 1999 delar av verk­­­sam­­heten i före­­taget Agilent. Köpte Compaq år 2002 och blev därmed även ägare till Digital och Tandem. Som­maren 2010 köpte Hewlett-Packard hand­­­dator­­­till­­­verkaren Palm. Sommaren 2011 med­­de­lade Hewlett-Packard att före­taget skulle sälja eller av­­veckla sin per­son­­­dator­­­verk­sam­het, sluta till­­verka pro­­dukter för operativ­­sys­temet WebOS och köpa före­­taget Autonomy. Efter byte av vd senare samma år åter­­kallades be­­sluten om person­datorer och WebOS. Under 2014 blev det känt att Hewlett-Packard utvecklar en helt ny typ av dator, The Machine, som har memristorer i stället för transistorer, och som lägger datalagring och databearbetning så fysiskt nära varandra som möjligt. –– I oktober 2014 med­­delade före­taget att det ska delas i två under 2015. Den före­tags­inrik­tade verksamheten gick till Hewlett Packard Enter­prise, HPE, medan kon­su­ment­pro­dukterna gick till HP Inc. – Se press­­med­delande. – Språklig anmärkning: Det ursprungliga Hewlett-Packard skrevs med bindestreck, men det nya Hewlett Packard Enterprise skrivs utan binde­streck.

[hewlett-packard] [hp] [hpe]

Hewlett Packard Enterprise

HPE – ett av de två företag som bildades när Hewlett-Packard delades den 2 november 2015. Hewlett Packard Enter­prise ut­vecklar och säljer pro­duk­ter för före­tags­markna­den: servrar, lag­rings­enheter, system och pro­gram. –– I maj 2016 bildade HPE ett konsultbolag tillsammans med CSC (länk). Det nya företaget tar över 100 000 konsulter från HPE. Det är ungefär 2/3 av HPE:s personal. HPE ska därefter koncentrera sig på program­utveck­ling, servrar och moln-tjänster. – Hew­lett Packard Enter­prise finns på hpe.com. – Se också HP Inc.

[hpe]

Palo Alto

Palo Altos stadsvapen med den höga tallen som staden är uppkallad efter.
Den höga tallen.

kärnan i Silicon Valley –– stad med 60 000 invånare cirka 40 kilometer söder om San Francisco. (Se karta.) –– I Palo Alto finns Stan­ford-universi­tetet, Palo Alto Research Center och Hewlett-Packard. –– Palo Alto är spanska för ’’höga trädet’’: det är en hög tall som har varit ett land­märke i år­hundra­den, och som är av­bildat på både stadens och på Stanford­universi­tetets sigill. (Se länk).

indemnification

ansvarighetsförsäkring, skadeslöshet – försäkring eller garanti som täcker kostnaderna för rättsprocesser och eventuella skadestånd. Termen blev aktuell i datavärlden när SCO stämde eller hotade att stämma alla Linux-användare för stöld av källkod. Flera företag, bland annat HP, lovade då att hålla sina Linuxkunder skadeslösa ifall kunderna skulle bli ålagda att betala SCO skadestånd. Det kallas för indemnification. En indemnity, skadeersättning, är det belopp som betalas ut från ansvarighetsersättningen. Det motsvarar det belopp som försäkringstagaren förlorar, men inte mer. Det kan gälla annat än juridiska kostnader.

Digital Equipment Corporation

tidigare ledande tillverkare av minidatorer, därefter del av Hewlett-Packard. – Före­taget, som oftast kallades för Digital eller DEC, var ett ameri­kanskt dataföretag, grundat 1957 av Ken Olsen och Harlan E Anderson (länk). Digital lanserade 1960 den första mini­datorn PDP–1 som alter­na­tiv till de dyra stor­datorerna. Mest känd i pdp-serien är PDP–11 från 1970. 1977 kom minidatorn Vax med operativ­systemet VMS, under många år ett av de ledande it‑systemen. – Digital var det första företaget som till­verk­ade datorer med in­du­stri­ella metoder. Digital utvecklade också person­datorer och Unix-system (se Ultrix och Digital Unix) samt den snabba 64‑bitars Alpha-processorn (avvecklad). Sök­motorn Alta­vista (nerlagd) uppstod som ett projekt inom Digital. – Ken Olsen avgick 1992. 1998 uppgick Digital i Compaq, som i sin tur år 2002 uppgick i Hewlett-Packard. Pro­dukt­erna har inte­gre­rats i HP och varumärket Digital används inte längre.

[dec]

Alpha

  1. – se alfa;
  2. Alpha – en 64-bitars­processor som ut­vecklades av Digital i början av 1990‑talet, innan före­taget 1998 köptes av Compaq. Compaq sålde 2001 de intellektuella rättig­heterna till Alpha-pro­cessorn till Intel. Det ledde till att Alpha sakta men säkert av­vecklades till för­mån för Intels egna pro­cessor­kon­struktioner. År 2001 med­delade Compaq att före­taget skulle byta ut Alpha mot Intels Itanium-pro­cessorer. När Hewlett-Packard 2002 köpte Compaq fortsatte Hewlett-Packard under några år att utveckla och sälja Alpha-baserade datorer. Den sista Alpha­processorn, EV7z, kom i augusti 2004. Hewlett-Packard sålde dem fram till 2006 och gav support till 2011;
  3. – se Wolfram Alpha.