Tandem

Tandem Computers Inc – tillverkare av driftsäkra minidatorer, köpt av Compaq 1997, sedan 2002 del av Hewlett-Packard (numera HPE). Varumärket Tandem används inte längre. Hewlett-Packard mark­nads­för vidareutvecklade Tandemprodukter som HP Integrity Nonstop Computing. Tandems datorer var kon­stru­e­rade för avbrottsfri drift, bland annat var alla viktiga komponenter dubblerade. – Se HPE:s webb­sidor. – Ordet: Tandem är ursprungligen ett latinskt uttryck som betyder ’till sist’, ’äntligen’, men som långt senare fick betydelsen ’två i rad’.

Autonomy

tidigare brittiskt företag, numera integrerat i HPE,  som utvecklade och sålde program som utvinner information ur stora ostruk­tu­re­rade data­mängder. Autonomy kallade det för ”betydelsebaserad teknik”. Företaget grundades 1996 och sålde pro­gram till företag. I augusti 2011 beslöt Hewlett-Packard att köpa Au­ton­o­my. Varumärket har sedan dess av­veck­lats. – Se HPE:s webbsidor.

[hewlett-packard] [hpe]

HP

  1. HP Inc – ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett-Packard delades. – HP Inc ut­veck­lar, till­verkar och säljer datorer och skrivare för kon­su­ment­mark­na­den. HP Inc använder Hewlett-Packards gamla varu­­märke och logotyp. – HP i det nya före­tags­namnet står inte längre för något, utan det är en pseudo­för­kort­ning. – HP Inc finns på hp.com;
  2. – förkortning för Hewlett-Packard, som 2015 delades i två företag, HP Inc och Hewlett Packard Enter­prise, förkortat HPE. – För­­kort­­ningen HP har alltid skrivits utan binde­­streck, men Hewlett-Packard skrevs med binde­streck innan företaget delades.

[hewlett-packard] [hp] [hpe]

Hewlett Packard Enterprise

HPE – ett av de två företag som bildades när Hewlett-Packard delades den 2 november 2015. Hewlett Packard Enter­prise ut­vecklar och säljer pro­duk­ter för före­tags­markna­den: servrar, lag­rings­enheter, system och pro­gram. –– I maj 2016 bildade HPE ett konsultbolag tillsammans med CSC (länk). Det nya företaget tar över 100 000 konsulter från HPE. Det är ungefär 2/3 av HPE:s personal. HPE ska därefter koncentrera sig på program­utveck­ling, servrar och moln-tjänster. – Hew­lett Packard Enter­prise finns på hpe.com. – Se också HP Inc.

[hpe]