Informix

amerikansk leverantör av databashanterare. Huvuddelen av verksamheten, alltså databashanterarna, såldes i april 2001 till IBM. Återstoden av företaget byter namn till ascential software, även det senare uppköpt av IBM. Informix grundades 1980.

Infiniband

teknik för sammankoppling av datorns processor, minne och andra kom­po­nenter samt yttre enheter som servrar och lagrings­enheter. Alltså ett i/o-system. – Det nya är att Infini­band inte är en buss, utan ett nät av kopp­lingar (se switched fabric). Detta ökar ka­pa­ci­teten och höjer drifts­säker­heten genom att systemet har re­dun­dans. Med Infini­band ska det gå att skicka data i en takt på upp till 2,5 giga­bit per sekund. Upp till 64 000 kom­po­nenter kan anslutas. – Bakom Infini­band står Compaq, Dell, HP, ibm<ibm, Intel och micro­soft. De började sam­arbeta 1999 efter en samman­slag­ning av två tidigare ut­veck­lings­projekt. Infini­band kallades först för System I/O. Infini­band ersätter främst den nu­var­ande pci-stan­darden. – Se bransch­orga­nisa­tionen Infini­band Trade Associ­ation (länk).

Cics

Customer information control system – program för direkt­hantering av kund­data, ut­vecklat för stor­datorer av IBM*, lanserat 1969. – Cics bygger på program­språket Cobol. Cics är till för online trans­action processing. Cics finns också för Unix* och person­datorer. IBM har vidare­ut­veck­lat det för e-handel och mark­nads­för det fort­farande (2015) – se här.

Linux Foundation

stiftelse som vill sprida, standardisera och vidare­ut­veckla Linux. – Linux Foundation grundades 2007 med aktivt stöd från företag som Hewlett-Packard, IBM, Intel och Oracle. Stiftelsens mål ut­trycks ibland ironiskt som att hålla Linus Tor­valds a­nställd. – Stif­telsen har inga rättig­heter till namnet Linux – det tillhör Linus Torvalds genom Linux Mark Institute, som sam­arbetar nära med stiftelsen.

de-IOE

beteckning på Kinas satsning på att tränga ut IBM, Oracle och EMC från den kinesiska marknaden. De ska ersättas med kinesiska företag.

Project Chrome

påstådd plan på omorganisation av IBM med bland annat upp­sägning av en fjärde­del av personalen (110 000 personer). Planen blev känd i slutet av januari 2015 i en artikel i den amerikanska affärs­tidningen Forbes (länk), skriven av Robert X Cringely (be­tydelse 2). IBM till­baka­visade omedel­bart påståendena (länk). – Strax därefter tog Cringely tillbaka det mesta (länk). (Project Chrome har inget att göra med googles webb­läsare Chrome.)

PS/2

Personal System/2 – IBM:s upp­följare till IBM PC, lanserad 1987. Be­teckningen PS/2 hör förstås ihop med operativ­systemet OS/2. På grund av önske­mål från kunderna började IBM att erbjuda PS/2 med Windows, vilket snabbt blev helt dominerande. Förutom 3,5-tumsdisketter och VGA-grafik hade PS/2 den då nya Micro Channel-bussen. IBM åter­gick i slutet av 1990-talet till produkt­namnet Personal Computer, PC.