Infiniband

teknik för sammankoppling av datorns processor, minne och andra kom­po­nenter samt yttre enheter som servrar och lagrings­enheter. Alltså ett i/o-system. – Det nya är att Infini­band inte är en buss, utan ett nät av kopp­lingar (se switched fabric). Detta ökar ka­pa­ci­teten och höjer drifts­säker­heten genom att systemet har re­dun­dans. Med Infini­band ska det gå att skicka data i en takt på upp till 2,5 giga­bit per sekund. Upp till 64 000 kom­po­nenter kan anslutas. – Bakom Infini­band står Compaq, Dell, HP, ibm<ibm, Intel och micro­soft. De började sam­arbeta 1999 efter en samman­slag­ning av två tidigare ut­veck­lings­projekt. Infini­band kallades först för System I/O. Infini­band ersätter främst den nu­var­ande pci-stan­darden. – Se bransch­orga­nisa­tionen Infini­band Trade Associ­ation (länk).

Cics

Customer information control system – program för direkt­hantering av kund­data, ut­vecklat för stor­datorer av IBM*, lanserat 1969. – Cics bygger på program­språket Cobol. Cics är till för online trans­action processing. Cics finns också för Unix* och person­datorer. IBM har vidare­ut­veck­lat det för e-handel och mark­nads­för det fort­farande (2015) – se här.

Linux Foundation

stiftelse som vill sprida, standardisera och vidare­ut­veckla Linux. – Linux Foundation grundades 2007 med aktivt stöd från företag som Hewlett-Packard, IBM, Intel och Oracle. Stiftelsens mål ut­trycks ibland ironiskt som att hålla Linus Tor­valds a­nställd. – Stif­telsen har inga rättig­heter till namnet Linux – det tillhör Linus Torvalds genom Linux Mark Institute, som sam­arbetar nära med stiftelsen.

de-IOE

beteckning på Kinas satsning på att tränga ut IBM, Oracle och EMC från den kinesiska marknaden. De ska ersättas med kinesiska företag.

PS/2

Personal System/2 – IBM:s upp­följare till IBM PC, lanserad 1987. Be­teckningen PS/2 hör förstås ihop med operativ­systemet OS/2. På grund av önske­mål från kunderna började IBM att erbjuda PS/2 med Windows, vilket snabbt blev helt dominerande. Förutom 3,5-tumsdisketter och VGA-grafik hade PS/2 den då nya Micro Channel-bussen. IBM åter­gick i slutet av 1990-talet till produkt­namnet Personal Computer, PC.

datablade

tilläggsenhet till objekt­relations­data­baser, in­gående i ett system som har ut­vecklats av in­formix (numera del av IBM). Genom att lägga in ett data­blade ger man data­basen för­måga att ut­föra nya arbets­upp­gifter, till exempel att visa digital video.