datablade

tilläggsenhet till objekt­relations­data­baser, in­gående i ett system som har ut­vecklats av in­formix (numera del av IBM). Genom att lägga in ett data­blade ger man data­basen för­måga att ut­föra nya arbets­upp­gifter, till exempel att visa digital video.

Rational unified process

RUP – program­utvecklings­process (se process) baserad på modellerings­språket UML. Det är en vidare­utveckling av Uni­fied Pro­cess. – RUP är ett registrerat varu­märke för före­taget Rational, köpt av IBM i januari 2003. – IBM donerade år 2005 delar av RUP till stiftelsen Eclipse. Varu­märket Rational uni­fied pro­cess an­vänds inte längre av IBM. – Se IBM:s webbsidor (länk).

Control Data

datorföretag, grundat 1957 av Seymour Cray. Före­taget var med sina hög­presterande datorer under 1960-talet en all­varlig kon­kurrent till IBM. När Seymour Cray lämnade företaget 1972 fick Control Data allt svårare att hävda sig mot IBM och Seymour Crays nya före­tag, Cray Research. Control Data slutade då att till­verka datorer, gick över till system­integration och köptes 1999 upp av dåvarande Syntegra, ett dotter­bolag till BT. Verk­sam­heten ingår nu i BT Global Services (länk).

Ascential

det som blev kvar av in­formix efter att IBM köpte större delen av verk­sam­heten i april 2001. – As­cen­tial Soft­­ware le­ve­re­ra­de verk­tyg för om­­världs­­be­vak­ning och hantering av värde­­full före­­tags­in­for­ma­tion. 2005 köpte IBM även Ascential. – Se IBM:s webb­sidor (länk).

common public license

cpl – licens för program skrivna i öppen käll­kod, ut­­ar­betad av IBM. – Skill­naden mellan cpl och den mest kända licensen för öppen käll­kod, gpl, är skyddet i cpl mot patent-intrång. Lik­heten är att både cpl och gpl ger an­­vänd­aren full fri­het att ändra pro­gram­­koden och att sprida den vidare till andra, med eller utan ändringar. Alla ändringar som an­­vänd­aren gör ska också falla under cpl respektive gpl. Men cpl kräver dess­­utom att den som bi­drar med ny kod ska intyga att den nya koden inte in­­kräktar på något patent eller på upp­­hovs­­rätts­ligt skyddad kod. – Se IBM:s webb­sidor (länk).

stordator

(mainframe computer, oftast bara mainframe) – den äldsta kom­mer­si­ella dator­­typen, u­t­veck­lad under 1950-talet av före­tag som IBM*. Det var den klassiska dator­­typen på 1960-talet: höga plåt­­skåp som stod i luft­kondi­tion­erade rum. En stor­dator kunde ha hundra­­tals an­­slutna an­­vändare som arbetade vid ”dumma termi­naler”. – Stor­­datorerna fick under 1960-talet kon­kurrens av mini­­datorer, på 1980-talet av person­­datorer i nät­verk och på 1990-talet av kraft­fulla servrar. Men stor­­datorer till­­verkas och säljs fort­farande. 2008 lanserade IBM stor­­dator­­serien Z10, 2015 släppte IBM stor­datorn Z13. – Stor­­datorer anses ha hög till­­för­­lit­lig­­het och låg kostnad per trans­­aktion. Numera an­vänds stor­­datorer som kraft­­fulla servrar i nät­verk av person­­datorer eller i molnet. – I praktiken blev det på 00-talet så att en server kallas för stor­­dator om den kan köra IBM:s operativ­­system för stor­datorer, numera z/OS. Men stor­­datorer brukar också kunna köra andra operativ­­system, som Linux. De kan också köra flera operativ­­system sam­tidigt som virtuella maskiner. – Dagens stor­­datorer är be­­tyd­ligt mindre än de klassiska plåt­­skåpen. – Stor­­datorer är kon­­stru­erade för att ut­föra relativt enkla be­­räk­ningar på stora data­­mängder, till skillnad från så kallade super­­datorer som utför kom­plexa veten­­skap­liga och tekniska be­­räk­ningar. Man kan säga att det viktiga för en stor­­dator är att kunna hantera stora mängder data snabbt, medan en super­­dator be­arbetar mindre mängder data på ett sätt som kräver snabba pr­o­ces­sorer och mycket minne.

PC-Dos

det operativsystem (eller program­­laddnings­­system) som Micro­­soft* ut­vecklade för IBM:s* personal computer (PC), lanserad 1981. – PC-Dos var en vidare­­utveck­ling av Qdos. PC-Dos blev under 1980-talet världens van­ligaste operativ­­system, och det ingick i de första tre ver­sionerna av Windows. När Micro­­soft sålde det hette det MS-Dos. – PC-Dos/MS-Dos kallas ofta bara för Dos, men det har funnits fler operativ­­system med namn på Dos – se dos. I början av 1990-talet trängdes PC-Dos undan­ av Windows.

databehandling

(data processing) – bearbetning av data i en dator. Den engelska termen data processing infördes i IBM:s marknads­föring på 1950-talet, eftersom IBM då trodde att ordet computing skulle av­skräcka kunder i affärs­världen. Computing an­sågs låta för matematiskt och tekniskt, och vad IBM ville var att övertyga kunderna om att datorer lämpade sig för att hantera kund­register och bok­föring. På svenska blev det alltså databehandling. – Numera är computing ett mycket vanligare ord på engelska än data pro­cessing.