teckenigenkänning

om datorprogram: igenkänning av skrivna eller tryckta bokstäver och andra skrivtecken och kodning av dem som digital text. – Man talar också om maskinläsning (OCR), men med termen teckenigenkänning vill man betona att datorprogrammet inte läser i betydelsen att det på något sätt förstår vad det står. Ordet teckenigenkänning används i synnerhet om program som kan känna igen tecken som skrivs för hand, ofta med en speciell penna, direkt på en bildskärm. (Termen maskinläsning används däremot främst om igenkänning av text på papper.) – Teckenigenkänning används på en del smarta mobiler och förr på handhållna datorer. Det första spridda programmet för denna typ av teckenigen­känning var Graffiti, som användes i hand­datorn Palm†. – På engelska: character recognition.

[användargränssnitt] [språkteknik] [ändrad 19 maj 2018]

ordstamsigenkänning

(stemming) – automatisk igenkänning av den viktigaste delen av ett ord, stammen, med användning av dator­­program. Till exempel att skatorna kommer av skata. – Syftet är att man ska hitta och vid behov sammanföra böjningsformer av samma ord. – Exempel: om man utgår från ordet katten hittar man med ordstamsigenkänning ordstammen katt, och då kan man också hitta böjnings­former som katter och katterna. Det är (oftast) relativt enkelt på engelska, men krångligare på svenska, där vi har gott om böjningar som cykel—cyklar och fot—fötter. Men även engelska har svårigheter om man breddar betydelsen av ordstamsigenkänning till att också gälla böjningsformer som be, am, are, is, was, were. – Ordstamsigenkänning är en form av språk­teknologi och används i data­lingvistik. – Ordstamsigenkänning är praktiskt använd­bar i sök­motorer, för maskinöversättning och i program som söker information i textmassor. – Program för ordstamsigenkänning kallas på engelska för stemmers. Det finns två huvudtyper: lexikala, som bygger på ordlistor med böjningsformer, och algoritmiska, som bygger på regler. Praktiskt användbara program använder båda metoderna.

[språkteknik] [sökningar] [ändrad 15 februari 2018]

gångigenkänning

(gait recognition) – identifiering av människor utifrån deras sätt att gå. Det är ett slags biometri. – Teknik för gångigenkänning har utvecklats på bland annat Georgia Tech – se länk. – Gait analysis, på svenska gånganalys, gångartsanalys eller hältutredning, är studiet av hur människor och djur, i synnerhet hästar, rör sig när de går eller springer. Görs bland annat för att upptäcka skador, men kan också användas för identifiering. – Se också igenkänning. – Helt apropå: länk.

[biometri] [ändrad 14 december 2020]

röstigenkänning

(voice recognition eller speaker recognition) – knytande av en röst till en bestämd person med användning av datorprogram. – Röstigenkänning är alltså en typ av kroppsavläsning eller biometri. En systematisk beskrivning av en persons röst kallas för röstprofil. En inspel­ning av en röst som ska identifieras kallas för ett röstavtryck. – Skilj mellan röstigenkänning (fastställande av vem som rösten tillhör) och taligenkänning (fastställande av vad rösten säger). – Se också igenkänning.

[biometri] [språkteknik] [ändrad 14 december 2020]