peering

samarbete utan betalning mellan inter­net­opera­törer: de för­medlar trafik åt varandra utan be­talning. Det bygger på an­tag­andet att det jämnar ut sig i längden, men det är också en av de grund­läggande idéerna med inter­net. (Jämför med telefonbolagen som tar betalt av varandra för tele­fon­samtal mellan bolagen, se samtrafik.) – Sub­stan­tivet peer betyder ’jämlike’. peer-to-peer be­tecknar nätverk där det saknas en central server och där alla del­tagare förväntas bidra till att hålla trafiken igång. Peering för­svenskas ibland till ”att pira”.

caching proxy

kopior av webbsidor, använda för att minska trafiken till webb­servern som originalen finns på. – Många inter­net­opera­törer lagrar kopior av miljon­tals webb­sidor på servrar. När en an­vändare anropar en av de webb­sidorna levererar inter­net­opera­tören en kopia från servern. Därför behöver anropet inte skickas hela vägen till den webb­server som ori­gi­nalet finns på, och som kan vara hårt be­lastad. Metoden minskar be­last­ningen på nätverket och ger kortare svars­tider för an­vänd­arna. Pro­blemet är att många webb­sidor, till exempel tidningar och andra mass­medier, upp­dateras ständigt, så att den lagrade kopian kan bli in­ak­tuell på några minuter. – Se också cache och proxy.