internet access provider

(iap) – skillnaden mellan internet service provider (isp) och internet access provider (iap) är oklar, om den alls existerar. Om det finns en skillnad är det att en internet service provider vill framstå som mer ambitiös och kunnig än en internet access provider, eller att en internet service provider har ett utbud av tjänster förutom anslutningen. På svenska räcker det i de flesta fall med ordet internetoperatör.

imap

internet message access protocol – ett av de två vanliga proto­kollen för mot­tag­ning av e-post via internet. – Imap ser till att abon­nent­ens in­kom­mande e-post tas emot och lagras på inter­net­opera­törens server. Med­de­landena ligger kvar på servern även efter att abon­nenten har laddat ned dem till sin dator. Abon­nenten kan därför läsa samma brev flera gånger från olika datorer, till exempel genom ett webb­gräns­snitt . (Om man använder det andra proto­kollet för in­kom­mande e-post, pop3, så raderas med­de­landena från servern så snart som abon­nenten laddar ned dem.) Notera att imap enbart används för in­kom­mande e-post. För ut­gå­ende e-post används smtp.

peering

samarbete utan betalning mellan inter­net­opera­törer: de för­medlar trafik åt varandra utan be­talning. Det bygger på an­tag­andet att det jämnar ut sig i längden, men det är också en av de grund­läggande idéerna med inter­net. (Jämför med telefonbolagen som tar betalt av varandra för tele­fon­samtal mellan bolagen, se samtrafik.) – Sub­stan­tivet peer betyder ’jämlike’. peer-to-peer be­tecknar nätverk där det saknas en central server och där alla del­tagare förväntas bidra till att hålla trafiken igång. Peering för­svenskas ibland till ”att pira”.

pop3

Post office protocol 3 – protokoll för mot­tagning av e-post via internet. – Pop3 sköter om mot­tagning och lagring av abon­nentens e-post på inter­net­opera­törens server tills abonnenten hämtar posten till sin dator. – Typiskt för pop3 är att med­de­landena raderas på servern när abon­nenten hämtar dem. I det kon­kur­re­rande proto­kollet imap ligger e-posten kvar på servern tills abon­nenten raderar dem. – Notera att pop3 bara används för mot­tag­ning av e-post. När man sänder e-post använder man smtp.

smtp

simple mail transfer protocol –– protokoll som ofta används för sändning av e-post från avsändaren till inter­net­opera­tören, som sedan sänder det till den slut­liga mot­ta­garen. –– Smtp används oftast i kom­bi­na­tion med pop3 eller imap, som används för hämt­ning av e-post. Smtp är det ur­sprung­liga proto­kollet för både sänd­ning och mot­tag­ning av e-post, men det används numera nästan bara för sänd­ning. Or­saken är att smtp är dåligt på att hantera e-post som efter nerladdning ska ligga kvar på opera­törens e-post­server, vilket an­vänd­arna brukar önska. –– Det finns en vidare­ut­veck­lad version av smtp som heter esmtp. – 2o16 kom en ny version med kryptering och höjd säkerhet, se smtp sts.– – Den offi­ci­ella be­skriv­ningen av smtp från inter­nets tek­niska led­nings­grupp IETF finns här.

uniform resource name

urn – uniformt resurs­namn – be­ständig webb­adress som, till skill­nad från en url, följer med när man flyttar en webb­sida. – Om en webb­sida flyttas till en annan domän (till exempel om en privat­person byter inter­net­opera­tör och tar med sig sina webb­sidor) får webb­sidan en ny url, men den be­håller sin urn. – Ob­ser­vera att webb­sidans urn inte är det­samma som webb­sidans namn, så som det anges i html-koden. – Urn är en typ av uniform resource identi­fier (uri), och ingår i ett adressystem som ut­veck­las av W3C. – Läs mer på W3C:s webb­sidor (länk).