TCSEC

Trusted computer security evaluation criteria amerikanska rikt­linjer för ut­vär­de­ring av säkerhet i it-system, först fast­ställda i början av 1980-talet. TCSEC ingår numera i Common Criteria.

dedikera

(dedicate) om it-system: ange att en resurs, till exempel en server, en­bart ska användas för ett visst ända­mål. Skilj mellan dedikera och dedicera: Dedicera betyder till­ägna han dedicerade boken till sin fru. Se Svenska Aka­de­miens ord­lista. Egent­ligen är det samma ord. Dedicera har funnits längst i svenska. K:et i dedikera kommer från engelska dedicate.

datastorm

  1. – när en nyhet snabbt får orimligt mycket publicitet på internet;
  2. – tekniskt fel som leder till att alla delar av it‑systemet börjar skicka massor med med­del­anden och svars­med­del­anden till var­andra.

– På engelska: data storm.

felkritisk systemdel

(single point of failure, förkortat spof) svag punkt, svag länk inom it-säker­het: del av ett it-system som måste fungera för att it-systemet som helhet, eller viktiga funk­tioner i systemet, ska fungera. Om den svaga punkten inte fungerar fungerar ingen­ting, eller går inte att använda på något menings­fullt sätt. Fel­kritisk system­del är den term som re­kom­men­de­ras av SIS i ordlistan Terminologi för informationssäkerhet (SIS HB 550, utgåva 2). Se också mission critical.