TCSEC

Trusted computer security evaluation criteria – amerikanska rikt­linjer för ut­vär­de­ring av säkerhet i it-system, först fast­ställda i början av 1980-talet. TCSEC ingår numera i Common Criteria.

dedikera

(dedicate) – om it-system: ange att en resurs, till exempel en server, en­bart ska användas för ett visst ända­mål. – Skilj mellan dedikera och dedicera: Dedicera betyder ’till­ägna’ – ”han dedicerade boken till sin fru”. – Se Svenska Aka­de­miens ord­lista. – Egent­ligen är det samma ord. Dedicera har funnits längst i svenska. K:et i dedikera kommer från engelska dedicate.

datastorm

  1. – när en nyhet snabbt får orimligt mycket publicitet på internet;
  2. – tekniskt fel som leder till att alla delar av it‑systemet börjar skicka massor med med­del­anden och svars­med­del­anden till var­andra.

– På engelska: data storm.

felkritisk systemdel

(single point of failure, förkortat spof) – svag punkt, svag länk – inom it-säker­het: del av ett it-system som måste fungera för att it-systemet som helhet, eller viktiga funk­tioner i systemet, ska fungera. Om den svaga punkten inte fungerar fungerar ingen­ting, eller går inte att använda på något menings­fullt sätt. – Fel­kritisk system­del är den term som re­kom­men­de­ras av SIS i ordlistan ”Terminologi för informationssäkerhet” (SIS HB 550, utgåva 2). – Se också mission critical.