informationssäkerhet

(information security), även datasäkerhet – säker lagring av in­for­ma­tion i it-system. Om­fattar skydd mot förlust av in­for­ma­tion, skydd mot obe­hörig tillgång till in­for­ma­tion, skydd mot oönskade änd­ringar och möjlig­het för behöriga, men inga andra, att komma åt in­for­ma­tionen. Det är också önsk­värt att man kan se vem som har lagrat in­for­ma­tionen och som har gjort ändringar (spår­bar­het) samt oför­nek­bar­het (att den som har lagt till, ändrat eller tagit bort in­for­ma­tion inte kan förneka det).

säkerhet

security – skydd mot risker: att något fungerar som det ska och inte har svag­heter som kan leda till problem, inte kan användas på fel sätt och inte kan missbrukas avsiktligt. – På engelska finns också ordet safety. Skill­naden är att security är att se till att det inte händer något, safety (skydd, säkerhet) är att minska skadorna om det händer något. Safety används i synner­het om skydd mot skador på liv och egendom. – Data­säker­het (data security) handlar främst om skydd mot insyn, data­stöld, oönskade ändringar eller sabotage från fientligt sinnade personer. – In­for­ma­tions­säker­het är skydd av in­for­ma­tionen i ett it-system (skydd mot otillåten åtkomst, ändringar och sabotage). – Com­puter safety handlar om arbetar­skydd. – När det gäller att it-sys­temet ska fungera som det ska utan att krångla talar man om drift­säker­het.

enterprise architecture

integrerat företagssystem – it-system för ett företag eller en myn­dig­hets verk­sam­het, helst utformat för att vara komplett och utan onödiga dubb­le­ringar.

teleprinter

(även telex) – elektrisk skriv­maskin för skrift­lig kom­mu­ni­ka­tion över tele­nätet. Det man skriver på den ena tele­printern i ett samtal skrivs sam­tidigt ut på den andra. – Tele­printrar har sedan länge ersatts av data­kom­mu­ni­ka­tion. Förr användes tele­printrar också som skrivare i it-system, se tty. De har också använts för kom­mu­ni­ka­tion mellan döva och hörsel­skadade, se tdd.

Enterprise Javabeans

teknik för utveckling och användning av program skrivna i Java Beans i företagsnät. Utvecklad av Sun, numera del av Oracle. – Syftet med Enterprise Javabeans är att program­utveck­larna bara ska behöva tänka på vad pro­gram­men ska uträtta för verk­sam­heten. De ska inte behöva tänka på tekniska problem som trans­aktioner, lagring, be­last­ning och säkerhet. De funk­tion­erna sköts av en så kallad container: en server som fungerar som mellan­program mellan pro­gram­men och it-systemet. – Se Oracles webb­sidor (länk)

transaktionshantering

(transaction management) – hantering av ärenden som betalning, biljett­bok­ningar och post­order i stora it-system. Varje ärende består av flera steg som ska re­gi­stre­ras i data­baser, och det är nöd­vän­digt att samt­liga steg re­gist­reras snabbt och i ett samman­hang. Man ska ju inte kunna sälja samma biljett till två kunder, och det ska inte gå att tömma bank­kontot mer än en gång. – Trans­aktions­han­te­ring för­ut­sätter att an­vänd­arna är ständigt upp­kopp­lade och att trans­aktion­erna genom­förs omedel­bart. – Kallas också för trans­aktions­be­hand­ling (trans­action pro­cess­ing) eller oltp. – Läs också om acid och re­fe­rens­inte­gri­tet.