Microsoft Intermediate Language

MSIL – ett processoroberoende programspråk som används i Microsoft Dotnet. Program för Microsoft Dotnet kan skrivas i många programspråk. De kompileras sedan till MSIL. När programmet exekveras kompileras MSIL-koden till binärkod som passar den processor som används. Denna kompilering görs av en JIT-kompilator (Just In Time) i en version för den aktuella processorn. MSIL-koden liknar alltså bytekoden i Java, men programmeraren har möjlighet att välja programspråk. Det språk som används måste klara kraven i Microsofts Common Language Specification.

Groovy

programspråk för webbutveckling. Utvecklat för att kunna användas som alternativ till Java. Groovy körs i samma virtuella maskin som Javaprogram, men är utvecklat för att ge mer kompakt programkod än Java. Se också Grails. – Läs mer om Groovy på Wikipedia.

dhtml

dynamisk html – lös term för olika tillägg till html. Gemensamt för dem är att de förvandlar html-sidor från statiska (orörliga) till dynamiska. En dynamisk html-sida kan ha element som påverkas av musrörelser och som rör sig. Sådant är i vanlig html bara möjligt om man använder tilläggs­program som Java.

JavaFX

verktyg för utveckling av internetbaserade program. – JavaFX är baserat på pro­gram­­språket Java från sun, numera Oracle. Sedan 2014 mark­nads­för Oracle inte längre JavaFX som en sepa­rat pro­dukt, utan det ingår i Java SE. JavaFX är av­sett för ut­veck­ling av pro­gram med avan­ce­­rade an­vändar­gräns­snitt som ska fungera på alla datorer och mobil­tele­foner, oav­sett till­verkare och opera­tiv­system. (Se rich inter­net application.) Huvud­delen av pro­grammet ska köras på en server. På datorn eller mobil­tele­fonen körs bara an­vändar­gräns­snittet som en tunn klient. – Se Oracles webb­sidor (länk).

Polese, Kim

Kim Polese.

(1961) –– amerikansk företagsledare, en av de mest kända företagsledarna under dotcom-eran, då hon bland annat var råd­givare åt USA:s då­varande vice­president Al Gore. –– Polese blev känd på 1990-talet då hon var pro­dukt­­chef på Sun† för Java. Genom­brottet för Java anses till stor del bero på hennes skick­liga mark­nads­­föring. –– 1996 lämnade hon Sun och grundade Marimba, som ut­veck­lade och mark­nads­förde ett sinn­rikt system, Castanet, för att syn­kroni­sera Java­program över internet. Polese var vd till år 2000, där­efter styrelse­ord­förande till 2004 då före­taget såldes. 2004——2010 var hon vd för Spike­source, ett före­tag som ut­veck­lade program i öppen käll­kod för företag. Hon lämnade vd-posten när Spikesource såldes till Black Duck Software (länk).

[kim polese]

Scala

programspråk som utvecklats för att kunna ersätta Java. Där man kan köra Java kan man också köra Scala. Program skrivna i Scala kan köras direkt i Java virtual machine (JVM). Det finns också en variant för Microsofts Dotnet. – Se scala-lang.org.

Dalvik

den virtuella maskin som tidigare körde pro­grammen i operativ­systemet Android från Google. 2014 byttes Dalvik ut mot ART. – Dal­vik kon­ver­terade program för Android, som är skrivna i Java, till bytekod som Android kan köra. – Normalt körs Java­program i Oracles* Java virtual machine, JVM. Dalvik hade vissa skill­nader i sin inre upp­byggnad. 2010 stämde Oracle Google för att ha gjort intrång i upp­hovs­rätten till JVM. – Namnet: Dalvik är en fiskeby på Island där ut­veck­laren Dan Born­stein har för­fäder. – Se Androids webb­sidor (länk).