debugger

avlusare, avbuggare, felsöknings­pro­gram – program som går igenom käll­koden till andra program och hittar och påpekar fel (buggar).

kompilerat språk

programspråk som kräver att pro­gram­mens käll­kod över­sätts till binär­kod innan pro­gram­men körs. Detta – kompilering – görs normalt en gång för alla innan pro­grammet sprids. Alternativet är inter­­pre­te­rade pro­gram­språk som är be­tyd­ligt lång­sam­­mare – därför är kom­pi­le­rade språk mycket vanligare i pro­fes­sio­nella samman­hang. För program­företag har kom­pi­le­rade språk också för­delen att man kan hem­lig­hålla käll­koden. – Jäm­för också med direkt körbar och in­direkt körbar kod.

utkommentera

(comment out) – deaktivera del av ett dator­program genom att markera mot­svarande käll­kod på samma sätt som en kom­men­tar. Genom att göra så har man pro­gram­­koden kvar för fram­tida behov, men den kompileras inte, och ingår alltså inte i det kör­bara pro­­gram­met.

delad källkod

(shared source)källkod som ägaren låter utom­stående granska, vanligt­vis först efter att de har skrivit på ett avtal. – Ett typ­exempel är när utom­stående program­utvecklare får till­gång till käll­koden till ett operativ­system som de utvecklar program för. De får läsa koden, men de får inte ändra den eller sprida den vidare. – Delad källkod är alltså något annat än öppen källkod.

sluten

(proprietary, closed) – inte tillgänglig för alla, företagsspecifik, hemlig – motsatsen till öppen. Sluten källkodkällkod som inte är tillgänglig för användarna – motsatsen till öppen källkod. – Även: bara öppen för medlemmar, anställda eller annan grupp.

Plurk

kanadensisk tjänst för mikro­bloggande. På­minner om Twitter. – Micro­soft* erkände i december 2009 att före­taget, eller närmare bestämt en under­leve­rantör, hade kopi­erat Plurks källkod och använt den till Micro­softs tjänst MSN Juku, även känd som MClub. Micro­soft drog in tjänsten. – Se plurk.com.