titel

(title) – i webbpublicering: en webbsidas namn, så som det anges i titelraden eller på sidans flik i webbläsaren. I webbsidans källkod (html-koden) anges sidans titel med taggen title.

source

kortform av source code, källkod. I webbläsare ger menyvalet Source tillgång till html-koden för den sida som är öppen. Kan då översättas med sidkod.

serversideinhämtning

(server-side include, ssi) – infogande av material på en webbsida i det ögonblick en besökare efterfrågar sidan. Det material som infogas finns inte i sidans källkod. Där finns i stället en instruktion om att materialet ska hämtas från en databas. Poängen är att materialet kan bytas ut utan att man behöver ändra i sidans källkod. Instruktionen include i webbsidans html-kod instruerar webbservern att hämta material (text, bild, video, ljud) som inte finns i html-koden utan i en extern namngiven fil, och att infoga materialet i sidan som sedan sänds till besökaren. Det kan också vara något enkelt, som datum och klockslag. Det är ett sätt att alltid ha aktuellt material på en webbsida utan att behöva koda om den.

ordbehandling

(word processing) – skrivande och bearbetning av text, avsedd för mänskliga läsare, i dator. Program för ordbehandling brukar ha funktioner för grafisk utformning av texten, ofta med möjlighet att lägga in illustrationer och dekor. Termen ordbehandling är en direktöversättning av word processing och anspelar på data processing (databehandling). Program för ordbehandling kallas för ordbehandlare. Funktioner för ordbehandling ingår, i mer eller mindre avancerad form, även i de flesta andra program. En ordbehandlare som används för att skriva eller bearbeta källkod kallas för editor.

immaterialrätt

(intellectual property rights, ip) – lagar som skyddar uppfinningar, konstnärliga verk, varumärken och företagsnamn. Det är en sammanfattande term för patent, upphovsrätt, mönsterskydd och skydd av varumärken och företagsnamn. Dessa skyddas av olika lagar som inte bör blandas ihop. Immaterialrätt brukar delas upp i industriell och upphovsrättslig. Industriell immaterialrätt är patent, skydd för industriell formgivning och mönster samt skydd för varumärken. upphovsrätten gäller för konstnärliga verk som text, musik och bild, men också för källkod till datorprogram.

freeware

gratisprogram –– program som sprids gratis av upphovspersonen. – Vanligtvis laddar man ner dem från internet. I synner­het när det gäller appar för smarta mobiler har gratis program blivit så vanliga att ordet freeware har blivit över­flödigt. Ordet var vanligast på 1980- och 1990-talen. –– Free­ware ska inte för­väx­las med fri mjukvara. Den som laddar ner ett gratis­program har rätt att använda pro­gram­met i be­fint­ligt skick, men inte nöd­vän­digt­vis några av de andra rättig­heter som följer med fri mjukvara. Man får till exempel inte tillgång till käll­koden. –– Det påstås ibland att gratis­program är allmän egendom (public domain), men det är inte heller korrekt. Även om upphovs­rätts­havaren ger bort exemplar av pro­gram­met gratis äger hen fort­far­ande upp­hovs­rätten till pro­gram­met. –– Se också freemium. –– Läs också om share­ware, som man för­väntas betala för. –– Fler ord på ware.