freeware

gratisprogram –– program som sprids gratis av upphovspersonen. – Vanligtvis laddar man ner dem från internet. I synner­het när det gäller appar för smarta mobiler har gratis program blivit så vanliga att ordet freeware har blivit över­flödigt. Ordet var vanligast på 1980- och 1990-talen. –– Free­ware ska inte för­väx­las med fri mjukvara. Den som laddar ner ett gratis­program har rätt att använda pro­gram­met i be­fint­ligt skick, men inte nöd­vän­digt­vis några av de andra rättig­heter som följer med fri mjukvara. Man får till exempel inte tillgång till käll­koden. –– Det påstås ibland att gratis­program är allmän egendom (public domain), men det är inte heller korrekt. Även om upphovs­rätts­havaren ger bort exemplar av pro­gram­met gratis äger hen fort­far­ande upp­hovs­rätten till pro­gram­met. –– Se också freemium. –– Läs också om share­ware, som man för­väntas betala för. –– Fler ord på ware.

Common language runtime

CLR – den virtuella maskin som ingår i Micro­softs* ut­veck­lings­miljö Dotnet. – CLR kör bytekod i formatet CIL (common intermediate language). CIL-bytekod kan kom­pi­le­ras från källkod i C# eller andra språk som ingår i Dotnet. Vid kör­ningen av byte­koden ”över­sätts” den av CLR till in­struk­tion­er som kan exe­kveras av datorn. CLR är alltså en parallell till Java virtual machine (JVM). – CLR är Micro­softs ut­för­ande av stan­darden CLI (Common language infrastructure) för Windows*. Det finns andra ut­för­anden av CLI som kan köras på andra operativ­system. – Läs mer på Micro­softs webb­sidor (länk).

build

bygge – en exakt version av ett datorprogram, fram­ställd vid en bestämd tidpunkt av den källkod som fanns då. Två exemplar av samma bygge är därför identiska ned till minsta etta och nolla, medan två exemplar av samma leverans (release) kan ha olika binärkod.) – Att göra en build är helt enkelt att kompilera ett program. Minsta ändring i käll­koden innebär att kompi­le­ringen ger en annan build. I en del kom­mersi­ella program kan man hitta byggets nummer under meny­valet ”Om”.

debugger

avlusare, avbuggare, felsöknings­pro­gram – program som går igenom käll­koden till andra program och hittar och påpekar fel (buggar).

kommentar

  1. – i källkod: avsnitt med text i natur­ligt språk där pro­gram­me­raren för­klarar varför hon kodar som hon gör. Kom­men­tarer mar­ke­ras i käll­koden på ett spe­ci­ellt sätt så att de inte kompileras. – Se också ut­kommen­tera;
  2. – i bloggar och på webb­tid­ningar: läsar­kom­men­tarer som pub­li­ceras direkt vid en artikel.

– På engelska: comment (i båda betydelserna).

kompilerat språk

programspråk som kräver att pro­gram­mens käll­kod över­sätts till binär­kod innan pro­gram­men körs. Detta – kompilering – görs normalt en gång för alla innan pro­grammet sprids. Alternativet är inter­­pre­te­rade pro­gram­språk som är be­tyd­ligt lång­sam­­mare – därför är kom­pi­le­rade språk mycket vanligare i pro­fes­sio­nella samman­hang. För program­företag har kom­pi­le­rade språk också för­delen att man kan hem­lig­hålla käll­koden. – Jäm­för också med direkt körbar och in­direkt körbar kod.

Software assurance marketplace

Swamp –amerikansk statlig satsning på säker­hets­­testning av program skrivna i öppen källkod. –Swamp är ett initiativ från Depart­ment of home­land security (länk), en myndig­het som bildades efter terrorist­attacken mot World trade center den 11 sep­tem­ber 2001. Syftet är att göra pro­grammen mindre sårbara för angrepp och intrång. Detta motiveras av Depart­ment of home­land security bland annat med att många ameri­kanska myndig­heter använder program med öppen källkod, och om de pro­grammen är sårbara blir också myndig­heterna sårbara. –Själva test­­verk­tygen utvecklas av forskare från ameri­kanska uni­versi­tet. De körs på servrar vid Morgridge Institute (länk) i Wisconsin. Test­verktygen granskar själva käll­koden utan att köra programmen (så kallad statisk testning). Alla som vill kan testa sin program­kod hos Swamp. –Se continousassurance.com.

utkommentera

(comment out) – deaktivera del av ett dator­program genom att markera mot­svarande käll­kod på samma sätt som en kom­men­tar. Genom att göra så har man pro­gram­­koden kvar för fram­tida behov, men den kompileras inte, och ingår alltså inte i det kör­bara pro­­gram­met.

Open Bay

nerlagd webbsajt med Pirate Bays material och dess käll­kod för ner­laddning. – Open Bay öppnade i december 2014 efter att Pirate Bay hade stängts vid en polis­razzia. (Pirate Bay öppnade igen i februari 2015.) Sajten lades senare ner på grund av bristande intresse. – Det var personerna bakom före­taget Iso­hunt som drev Open Bay. Be­sökare kunde ladda ner hela Pirate Bays data­bas och all program­kod som de behövde för att starta en egen av­läggare av Pirate Bay. – Resurserna finns fortfarande på Github*, se denna länk. – Se också Old Pirate Bay.