Letto

Adlibris Lettoläsplatta som säljs i Sverige från februari 2010 av bokhandeln Adlibris. Letto har ett eget format för e-böcker, Lettobok, men klarar också Epub och vanliga dokumentformat. – Letto är en något förändrad variant av den holländska läsplattan Bebook. – Se Adlibris. – Fler läsplattor.

läsplatta

(e-book, e-book reader, reading pad,  på svenska också e-bok eller e-bok­läsare) – dator som har ut­­formats för visning av e-böcker. – Läs­­plattor har ofta elek­tron­iskt papper i stället för tra­di­tion­ell lcd-skärm, dels för att spara ström, dels för att skona ögonen på läsaren. För en lista över läs­­plattor, klicka här. – Läs­­plattor kan vara knutna till specifika fil­­format för e-böcker eller vara öppna. De kan också med hjälp av kopi­erings­­skydd (drm) vara låsta till en viss le­ve­rantör av e-böcker. De spe­ci­ella läs­­platt­or­na har ut­­veck­lats för att vara bil­lig­are, mer an­­­vändar­vänliga och skon­­sam­mare mot ögonen än vanliga datorer och mobil­tele­foner. När de första läs­­platt­or­na kom fanns inte surf­plattor. Så små­ningom har surf­plattor och läs­plattor blivit allt mer lika var­­andra, och det är troligt att läs­­plattor succes­sivt för­­svinner som en särskilt ka­te­gori. – Jäm­för med lär­platta. – Läs också om pro­­jektet World­reader.

Kindle

läsplatta från Amazon, släppt i november 2007. – Kindle finns också som program för persondatorer och mobil­telefoner. – Kindle är en hand­hållen läs­platta med bild­skärm av elektroniskt papper. Kindle kombineras med ett ut­bud av böcker, tidningar och tid­skrifter i elektroniskt format. Läsplattan kommunicerar med Amazons e-bok­handel via mobil­telefon­nätet. I USA an­vänds ett sär­skilt nät, Whisper­net. Kindle an­vänder ett särskilt filformat, azw. – Kindle blev kontro­versiellt sommaren 2009 när Amazon, på grund av problem med upp­hovs­rätten, utan för­varning raderade kundernas exemplar av boken 1984 av George Orwell. Kunderna fick pengarna tillbaka, men många reagerade kraftigt på att de inte äger böckerna som de har be­talat för. Det är också möjligt för Amazon att ändra texten i köpta böcker i efter­hand. – Se artikel i New York Times (länk). – Läs mer om Kindle på kindle.amazon.com. – Läs också om Kindroid. – I september 2011 släppte Amazon surfplattan* Kindle Fire. Den kan givet­vis också an­vändas som läs­platta. – Kindle Un­limited är Amazons abonnemangs­tjänst för e-böcker. – Ordet: Kindle betyder ’tända’ [eld], i överförd bemärkelse också ’väcka’, ’egga’.