Pocket PC

handdator eller smart mobil som byggts enligt en specifikation från Microsoft. Namnet användes fram till 2007. Microsoft tillverkade inte själv några Pocket PC, men lät andra företag använda namnet förutsatt att de följde Microsofts specifikationer. Grunden var operativsystemet Windows CE. En Pocket PCvar antingen en penndator eller försedd med ett litet tangentbord. – 2007 ersattes varumärket Pocket PC med Windows Mobile som i sin tur 2012 ersattes av Windows Phone.

native programming language

direkt programspråk – programspråk som (efter kompilering) ger binär­kod som kan köras utan sär­skilda hjälp­medel: varje dator som har rätt sorts pro­cessor och rätt operativ­system kan köra koden. Sådan kod kallas för direkt körbar kod (unmanaged code). Det behövs ingen sär­skild exe­kve­rings­miljö. Klassiska program­språk som C och C++ ger, efter kompi­lering, direkt körbar kod, medan många nyare program­språk, till exempel de som används i Microsofts* Dotnet, inte gör det – de ger in­direkt körbar kod (managed code).

fönster

(window) – avgränsat utrymme som visas på bild­skärm, oftast ut­format som en rektangel med ram. – Flera fönster kan visas sam­tidigt, even­tu­ellt över­lappande. Fönster är en grund­lägg­ande kom­po­nent i grafiska an­vändar­gräns­snitt. Fönstren gör att an­vänd­aren enkelt kan över­blicka in­for­ma­tion i flera doku­ment eller program, antingen genom att ha dem öppna intill varandra eller genom att snabbt växla mellan dem. Varje öppet program dis­po­nerar ett eller flera fönster. Fönster är flytt­bara, kan för­storas och för­minskas, kan över­lappa och dölja var­andra, och de kan döljas eller krympas till små symboler. De kan också öppnas och stängas. – Om det som ska visas i fönstret inte får plats brukar man kunna rulla det med rull­nings­lister. Ibland kan man också zooma, det vill säga för­stora eller för­minska inne­hållet. Bild­skärms­ytan bakom fönstren kallas för skriv­bordet eller arbets­ytan. – Mindre fönster med spe­ci­ella funktioner kallas för rutor, till exempel dialog­rutor, text­bubblor eller paletter. – Första kom­mersi­ellt gång­bara fönster­systemet kom 1984 på mac­intosh, men idén ut­veck­lades på 1970-talet av Xerox Parc, som utgick från hur folk hanterar pappers­ark på skriv­bord. – På smarta mobiler och surf­plattor används inte fönster på samma sätt som på datorer, eftersom det är svårt att handskas med fönster på små ytor. Van­ligt­vis får det aktiva pro­gram­met fylla hela bild­skärmen. – Micro­­soft* har i Windows Phone och Windows 8 gått ifrån det tra­di­tion­ella fönster­systemet.

Liberty Alliance

avvecklad organisation som fastställde regler för sam­ordnad identi­tets­hantering för så kallade web services. – Tanken var att en an­vändare bara skulle behöva logga på en gång under en session, även om hon under den sessionen använder webbase­rade tjänster från flera olika orga­nisa­tioner. – Liberty Alliance grundades 2001 som ett alter­nativ till Micro­softs* sedan dess ner­lagda Dotnet My Services. De flesta större data- och tele­kom­före­tagen var med i Liberty Alliance. – Or­ga­ni­sa­tionen av­veck­lades 2009 och er­sattes då av Kantara Initiative. – Liberty Alliances webb­plats finns kvar vilande på projectliberty.org.

rich text format

rtf – standardformat för rik text, alltså text som visas på bild­skärm i grafiskt ut­förande. typ­snitt, tecken­stor­lek, halvfet och kursiv text, radlängd, margi­naler och annat visas som i original­­versionen, även när man öppnar doku­mentet i en annan ord­behand­lare eller liknande pro­gram (förutsatt att det klarar rtf-filer). – Rich text format ut­­veck­lades av micro­­soft och har anammats av många andra program­­företag. – 2007 års speci­fika­tion av rich text format finns på Micro­softs webb­sidor (länk).

Cypress

  1. – arbetsnamn på Microsofts* ut­veck­lings­verktyg för kontors­pro­gram­men i Micro­soft Office för år 2007, offi­ci­ellt känt som Visual Studio Tools for Office – se Micro­softs webbsidor (länk);
  2. – verktyg för hantering av stora data­flöden, utvecklat av Micro­soft Research. –– Se artikeln ”Cypress: Managing massive time series streams withmulti-scale compressed trickles” (länk).

Microsoft Equipt

programpaket och tjänst från Microsoft, sålt 2008—–2009. Bestod av program från program­sviterna Micro­soft Office och Student 2007, säker­hets­pro­grammet Live Onecare och till­gång till en inter­net­baserad tjänst för data­lagring och utbyte av filer. Microsoft Equipt av­veck­lades 2009, se press­med­delande. – Var först känt under arbets­namnet Project Albany.