droidrage

raseri mot telefoner med operativsystemet Android. – I slutet av 2012 startade Microsoft en kampanj på Twitter under namnet #DroidRage där folk upp­mana­des att skicka in klagomål på Android.

pst

förkortning för personal storage table – det filformat som används i Micro­softs* program för lagring av e-post, adress­upp­gifter och kalender­upp­gifter.

Infiniband

teknik för sammankoppling av datorns processor, minne och andra kom­po­nenter samt yttre enheter som servrar och lagrings­enheter. Alltså ett i/o-system. – Det nya är att Infini­band inte är en buss, utan ett nät av kopp­lingar (se switched fabric). Detta ökar ka­pa­ci­teten och höjer drifts­säker­heten genom att systemet har re­dun­dans. Med Infini­band ska det gå att skicka data i en takt på upp till 2,5 giga­bit per sekund. Upp till 64 000 kom­po­nenter kan anslutas. – Bakom Infini­band står Compaq, Dell, HP, ibm<ibm, Intel och micro­soft. De började sam­arbeta 1999 efter en samman­slag­ning av två tidigare ut­veck­lings­projekt. Infini­band kallades först för System I/O. Infini­band ersätter främst den nu­var­ande pci-stan­darden. – Se bransch­orga­nisa­tionen Infini­band Trade Associ­ation (länk).

Common language runtime

CLR – den virtuella maskin som ingår i Micro­softs* ut­veck­lings­miljö Dotnet. – CLR kör bytekod i formatet CIL (common intermediate language). CIL-bytekod kan kom­pi­le­ras från källkod i C# eller andra språk som ingår i Dotnet. Vid kör­ningen av byte­koden ”över­sätts” den av CLR till in­struk­tion­er som kan exe­kveras av datorn. CLR är alltså en parallell till Java virtual machine (JVM). – CLR är Micro­softs ut­för­ande av stan­darden CLI (Common language infrastructure) för Windows*. Det finns andra ut­för­anden av CLI som kan köras på andra operativ­system. – Läs mer på Micro­softs webb­sidor (länk).

Penpoint

operativsystem för penn­datorer utvecklat runt 1990 av före­taget Go. – Pen­point an­vändes i at&t:s penn­dator eo och i några andra penn­datorer. Pen­point var ett avancerat objekt­orienterat operativ­system ut­veck­lat direkt för penn­datorer. Ut­veck­lingen av Pen­point upp­hörde efter att AT&T först köpte Go 1993 och sedan efter något år slutade till­verka Eo. En bi­drag­ande orsak var Micro­softs* kort­variga sats­ning på Windows for pen computing.

coopetition

cooperation och competition – sam­arbete och kon­kur­rens – när två företag sam­arbetar på ett plan (ofta tekniskt) sam­tidigt som de kon­kur­rerar på mark­naden. – Känt exempel: Apple* och Micro­soft*, som kon­kur­re­rar om operativ­system och smarta mobiler, sam­tidigt som Micro­­soft tjänar pengar på Office-program för Mac, vilket Apple upp­muntrar.

nc (network computer)

network computer – förenklad dator (nät­dator) som laddar ned alla program från en server eller från webben. – En standard för sådana datorer lanserades 1996 av oracles chef Larry Ellison. Tänkta för­delar var lågt pris, låga kostnader för program­under­håll samt möj­lig­heten att minska micro­softs dominans på program­mark­naden. Flera nc-modeller till­verkades och såldes, men efter några år för­svann alla nc från marknaden. – Mer i Wiki­pedia* (länk). – Läs också om NetPC, netbook samt Chrome­book.

Alliance for open media

sammanslutning som vill skapa ett nytt, öppet format för internet­video. – Alliance för open media bildades i sep­tem­ber 2015, och består av Amazon*, Cisco, Google*, Intel*, Micro­soft*, Mozilla* och Net­flix. Samman­slut­ningen har bildats där­för att allt fler aktörer har tröttnat på Flash*, och vägrar använda det. Det nya formatet, som ännu inte har något namn, ska vara an­passat för ström­mande medier och ström­snålt för att passa på batteri­driven ut­rust­ning. Det ska också kunna an­vändas fritt. – Se aomedia.org.