Dark mail

ett projekt som utvecklar e‑post som ska vara omöjlig att avläsa. Allt ska vara krypterat, även mottagaradress och avsändar­adress. Det bygger på ett protokoll som heter SCIMP. – Pro­jektet inleddes 2013 som reaktion på avslöjandena av hur NSA med flera avläser och kart­lägger e‑post i hela världen. Klienter för alla vanliga datorsystem, smarta mobiler och surfplattor ska utvecklas. – Bakom projektet står Dark mail technical alliance, alltså företagen Lavabit och Silent circle med medverkan av bland annat Phil Zimmemann. – Se darkmail.info. – Läs också om Meshnet och Protonmail.

[kryptering] [personlig integritet] [ändrad 7 april 2019]

Lavabit

en nerlagd amerikansk tjänst för krypterad e‑post. – Tjänsten lades ner av ägaren i augusti 2013, enligt ägaren efter påtryck­ningar från amerikanska under­rättelse­organ. Den antydda bakgrunden är att Lavabit vägrade ge NSA tillgång till kundernas e‑post. Ägaren, Ladar Levinson, la hellre ner verksam­heten än att han böjde sig för påtryck­ningarna. Detta hände kort efter avslöjandena om Prism och XKeyscore. – Se lavabit.com (vilande, men med för­klaring) och denna videointervju med Levinson. – Företaget Lavabit lades däremot inte ner. Det deltar i utveck­lingen av det krypterade e‑postsystemet Dark mail. – Se också Silent mail och Protonmail.

[e-post] [nerlagt] [personlig integritet] [ändrad 1 november 2017]

GCHQ

Government communications headquarters – Stor­britanniens myndig­het för signal­spaning. – GCHQ samarbetar med sin amerikanska motsvarighet NSA i system som Echelon och Prism. I februari 2014 avslöjades att GCHQ hade avlyssnat och spelat in video­chattar från Yahoo, se Optic nerve, i februari 2015 avslöjades Gemalto-skandalen och i september 2015 Karma Police. Se också smurf. – Se gchq.gov.uk.

[förkortningar på G] [personlig integritet] [underrättelseverksamhet] [ändrad 11 december 2018]

XKeyscore

it-system som NSA använder för övervakning av internet. – Den amerikanska signalspaningsmyndigheten NSA har genom XKeyscore möjlighet att läsa e‑post och annan kommunikation från invånare i USA och andra länder. NSA kan också se vilka webbsidor privat­personer besöker och följa inlägg på sociala medier och i diskussionsforum. Det uppges att analytiker på NSA kan få tillgång till sådan information från vilken person som helst utan dom­stols­beslut och utan god­kännande av chef. NSA förnekar inte att XKeyscore existerar, men hävdar att det används i normalt underrättelsearbete, och att all övervakning måste godkännas. – XKey­score blev känt genom en artikel i engelska The Guardian den 31 juli 2013, klicka här. Informationen baserades på avslöjanden av Edward Snowden. Det kom efter avslöjandet av Prism tidigare samma år. – En Powerpointpresentation om XKeyscore, enligt uppgift kopierad från NSA, finns på denna länk. – Läs också om Ditu, Dropout Jeep, Foxacid, Karma Police, Optic nerve, Quantum, Quantum Insert, Sorm, Tao och Turmoil.

[kartläggning] [underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 19 december 2017]

National security agency

(NSA) – amerikanskt underrättelseorgan för signal­spaning. – NSA ansvarar för USA:s signalspaning, men också för att skydda amerikanska myndigheter mot signal­spaning och för att ut­veckla kryptering. Det är en hemlighetsfull organisation som tros av­lyssna, eller kunna av­lyssna, radio-, tele- och data­kommunikation i stora delar av världen. Under 2013 avslöjades flera om­fattande, dit­tills hemliga, system för av­lyssning av nästan all data- och tele­kommunikation i USA och även i andra länder. – Ett förslag om reform av NSA med ökad insyn, USA Freedom Act, röstades i november 2014 ner av USA:s senat. NSA publicerade sommaren 2017 en del programkod på GitHub, se denna länk. – Läs också om Dropout Jeep, Equation, Foxacid, Prism, Quantum, Tao, Turmoil och XKeyscore samt det sedan länge kända Echelon. – Se också Ditu. – Se nsa.gov.

[nsa] [underrättelseverksamhet] [ändrad 4 september 2017]

Prism

ett ursprungligen hemligt amerikanskt projekt för uppfångande av e‑post, telefonsamtal och annan elektronisk kom­mu­ni­ka­tion. – Pro­jektet, som drivs av NSA, av­slöj­a­des i juni 2013. Informationen läcktes av Edward Snowden. Enligt av­slöj­andet har NSA fått direkt tillgång till servrarna hos de största it‑företagen. Alla berörda företag förnekade detta. Amerikanska statens talesman förnekade däremot ingenting, men beklagade att informationen om Prism hade blivit känd. – Se detta meddelande från chefen för USA:s nationella under­rättelse­verk­samhet. – Senare under 2013 avslöjades ett annat avlyssningsprogram, se XKeyscore samt Foxacid, Quantum, Quantum Insert, Tao och Turmoil. – Samarbete med andra länder, däribland Sverige, uppges förekomma, se Five eyes, Nine eyes och Fourteen eyes. – I de­cem­ber 2013 blev det känt att svenska FRA har avlyssnat ryska politiker och lämnat ut informationen till NSA. – Se också Echelon, Ditu och Sorm.

[avlyssning] [underrättelseverksamhet] [ändrad 23 maj 2017]

Försvarets radioanstalt

FRA – svensk under­rättelse­tjänst som samlar in infor­ma­tion från elektronisk kommunikation (signalspaning). – Fram till 2009 fick FRA enbart avlyssna radiomeddelanden. Från 2009 har FRA också rätt att avlyssna med­delan­den som sänds i kabel, alltså e‑post, webb­sidor, telefonsamtal och fax. Lagen röst­a­des igenom i juni 2008, se FRA‑lagen. – FRA är, trots namnet, fri­stå­ende från för­svars­makten, och har funnits sedan 1942. – FRA ingår i Natio­nellt centrum för terror­hot­bedöm­ning, NCT. – Se fra.se. – Läs också om FRA:s trafik­data­bas Titan och om Statens inspektion för försvarsunder­rättelse­verk­sam­heten, SIUN, som granskar FRA. – Se också Echelon, Fourteen eyes och Prism. – Artikeln ”Swedish kings of cyberwar” från december 2016 i New York review of books om samarbete mellan FRA och, främst, NSA, se denna länk.

[underrättelseverksamhet] [ändrad 5 juni 2017]

SELinux

Security-enhanced Linux – ett tilläggsprogram som höjer säkerheten i Linux. SELinux är alltså inget komplett operativ­system. – SELinux har utvecklats av den amerikanska signal­spanings­organisationen NSA med hjälp av frivilliga Linux­program­merare. Det är skrivet i öppen källkod. – Se NSA:s webbsidor. – SELinux kan laddas ner från NSA, men det ingår också i flera utföranden av Linux, se Sourceforge (länk) och SE Android.

[it-säkerhet] [linux] [ändrad 4 september 2017]