objektdatabas

databas som är anpassad för objektorienterade program: i en objektdatabas lagras inte data i direkt åtkomlig form, utan som attribut i objekt. Ett program som anropar en objektdatabas och ber om data får inte direkt läsa uppgifterna som står i ett eller flera fält i databasen, utan i stället ber programmet att objektet i databasen ska exekvera en viss rutin och leverera resultatet. Oftast handlar det om att bearbeta bilder, video, ljud eller annat invecklat. Objektdatabaser skapades för lagring av komplexa objekt, som multimediefiler och cad-objekt. Även ”vanliga data” lagras i objektdatabaser för att underlätta integrering i objektorienterade program. – En vanlig kritik mot objektdatabaser är att de i praktiken bara är ett lagringsställe för objekt. Det går inte att göra effektiva sökningar i renodlade objektdatabaser. Ett försök att kombinera objektdatabasens förmåga att hantera objekt med relationsdatabasens sökbarhet är objektrelationsdatabasen. – Skilj mellan databas och databashanterare.

[databaser]

impedance mismatch

översättningskostnad – de problem som uppstår när ett objektorienterat program arbetar mot en relationsdatabas. Objektorienterade program och relationsdatabaser hanterar nämligen data på olika sätt. Det objektorienterade arbetssättet är att skicka ett meddelande till databasen och be om en uppgift. Databasen ska då skicka ett svar till programmet. En relationsdatabas är däremot skriven för att andra tillämpningar ska läsa uppgifter direkt i databasen. Problemet är lösbart, men det kräver kunskaper och tar tid. – Uttrycket impedance mismatch är hämtad från elektricitetsläran och betyder ‘skillnad i motstånd’, något som ställer till problem när man kopplar ihop elektriska apparater.

override

förbigå, ta över, åsidosätta, upphäva, överskugga – tillfälligt ändra förinställda värden, tillfälligt styra manuellt i stället för automatiskt. – Manual override – manuell styrning. – I objekt­orienterad program­mering, se över­skuggning.

arv

(inheritance) – överföring av egenskaper från en överordnad klass till en under­ordnad klass i objekt­orienterad programmering; även från en klass till ett objekt (en instans av klassen). – Arv är en central idé i objekt­­orienterad programmering. Om man har tänkt rätt från början kan man med arv lätt göra stora för­ändringar, till exempel införa nya funktioner, i objekt­orienterade system genom en enda ändring högt upp i klass­hierarkin. Alla under­ordnade klasser ”ärver” då ändringen. När det gäller simuleringar och tre­dimensionell datorgrafik gör arv det enklare att hantera samman­satta objekt: om över­armen rör sig ”ärver” under­armen rörelsen, och handen ”ärver” i sin tur rörelsen från under­armen. Arv är alltså ett sätt att åter­använda kod. – Se också multipelt arv.

överlagring

(overloading) – i programmering – allmänt: när samma namn används för flera olika operationer eller funktioner. Vilken av dem som ska användas beror på sammanhanget. Termen används främst inom objektorienterad programmering, se polymorfism. Där betyder det att samma namngivna metod kan realiseras på flera olika sätt, beroende på vilken klass eller subklass som det anropade objektet tillhör. – Överlagring ska inte förväxlas med överskuggning (overriding).

Ruby

programspråk utvecklat av Yukihiro Matsumoto. Ruby är ett objektorienterat programspråk som är lämpligt för skript. Det är gjort för att vara lätthanterligt och fritt från överraskningar och fungerar på de flesta datortyper. Läs mer på ruby-lang.org. – Ruby on Rails är en utvecklingsmiljö för databasbaserade webbsidor, baserad på Ruby. Se rubyonrails.com.

beständig

(persistent) – om data: kvarstående från programkörning till programkörning; som sparas när programmet avslutas för att användas vid nästa körning. – Kallas också för bestående eller persistent (med svenskt uttal, som resistent). – Termen används om objekt i objektorientering: objekt kallas för persistenta om deras tillstånd (värden) lagras från körning till körning. Oftast handlar det då om objekt som representerar något beständigt i den yttre världen, som en kund eller en affärsprocess. – Motsatsen är transienta eller obeständiga objekt. Substantiv: beständighet eller persistens (persistence). – Jämför med icke-flyktig och efemär.

begäran

(request, att begära – to request) – (1) – i programmering: ett meddelande (eller metodanrop) från ett objekt till ett annat i objektorienterad programmering: det ena objektet begär att det andra objektet utför en rutin och eventuellt (men inte alltid) skickar tillbaka ett svar;
(2) – allmänt om när ett program eller en tjänst ber om något, till exempel att en webbserver ska skicka en webbsida.