överskuggning

(overriding) – i objektorienterad programmering: att ange att en metod i en subklass ska användas i stället för den metod som subklassen har ärvt från en överordnad klass. Detta görs när den ärvda metoden av någon anledning är olämplig i subklassen. En överskuggande metod har samma namn och samma argument som metoden som den överskuggar. – Överskuggning ska inte förväxlas med överlagring (overloading). Se också polymorfism.

subklass

i objektorienterad systemutveckling en klass som skapats med utgångspunkt i en annan klass. Till exempel kan man skapa subklassen ”barn” genom att låta den ärva egenskaper från klassen ”människa”.

procedurspråk

programspråk som kräver att instruktionerna anges i en bestämd ordning. Programmeraren anger steg för steg vad datorn ska göra för att lösa ett problem. När alla instruktioner har genomförts i rätt ordning har man lösningen på problemet. Basic, C och Pascal tillhör den gruppen. Alternativ är deklarativa språk och, på en högre abstraktionsnivå, objektorienterade språk. (Procedurspråk har villkor, hopp och subrutiner, så de exekveras inte exakt likadant varje gång, men det ändrar inte grundidén.)

orb

object request broker – objektväxel – program som knyter ett programs användargränssnitt (klienten) till bakomliggande program. Orber ingår i Corba, en standard för komponentbaserad programmering med objektorienterad teknik. Orbens uppgift är att länka användargränssnittet till de objekt som behövs för varje specifik uppgift och att förmedla kommunikationen mellan användargränssnittet och objekten. Om alla komponenter är skrivna enligt Corbas principer ska en orb kunna koppla ihop dem, oberoende av operativsystem, programspråk och datortyp.

objektdatabas

databas som är anpassad för objektorienterade program: i en objektdatabas lagras inte data i direkt åtkomlig form, utan som attribut i objekt. Ett program som anropar en objektdatabas och ber om data får inte direkt läsa uppgifterna som står i ett eller flera fält i databasen, utan i stället ber programmet att objektet i databasen ska exekvera en viss rutin och leverera resultatet. Oftast handlar det om att bearbeta bilder, video, ljud eller annat invecklat. Objektdatabaser skapades för lagring av komplexa objekt, som multimediefiler och cad-objekt. Även ”vanliga data” lagras i objektdatabaser för att underlätta integrering i objektorienterade program. – En vanlig kritik mot objektdatabaser är att de i praktiken bara är ett lagringsställe för objekt. Det går inte att göra effektiva sökningar i renodlade objektdatabaser. Ett försök att kombinera objektdatabasens förmåga att hantera objekt med relationsdatabasens sökbarhet är objektrelationsdatabasen. – Skilj mellan databas och databashanterare.

[databaser]

impedance mismatch

översättningskostnad – de problem som uppstår när ett objektorienterat program arbetar mot en relationsdatabas. Objektorienterade program och relationsdatabaser hanterar nämligen data på olika sätt. Det objektorienterade arbetssättet är att skicka ett meddelande till databasen och be om en uppgift. Databasen ska då skicka ett svar till programmet. En relationsdatabas är däremot skriven för att andra tillämpningar ska läsa uppgifter direkt i databasen. Problemet är lösbart, men det kräver kunskaper och tar tid. – Uttrycket impedance mismatch är hämtad från elektricitetsläran och betyder ‘skillnad i motstånd’, något som ställer till problem när man kopplar ihop elektriska apparater.

override

förbigå, ta över, åsidosätta, upphäva, överskugga – tillfälligt ändra förinställda värden, tillfälligt styra manuellt i stället för automatiskt. – Manual override – manuell styrning. – I objekt­orienterad program­mering, se över­skuggning.

Corba

Common object request broker architecture – standard för komponent­baserad pro­grammering. Målet är att program som är skrivna enligt Corbas regler ska kunna samverka oberoende av operativsystem, hårdvara och nätverkstyp. Centralt i Corba är så kallade orber, objekt­växlar. Corba-standarden utvecklas av OMG, en bransch­organisation för objektorienterad pro­gram­mering. – I början av 2001 lanserade OMG en ”ny strategisk inriktning”, Model Driven Architecture, MDA. Det togs som tecken på att OMG har gett upp hoppet om att Corba ska bli en faktisk bransch­standard. Arbetet med Corba fort­sätter ändå in på 2010-talet. – Läs mer om Corba på omg.org/corba.