Direct Connect

system för fildelning över internet, baserat på ett protokoll med samma namn. Direct Connect är ett icke-hierarkiskt nätverk (P2P), skrivet i öppen källkod och har ett system med hubbar där det finns listor över tillgängliga filer och adress till dem. Vem som vill kan sätta upp en Direct Connect-hubb. Olika hubbar har olika regler: somliga kräver att deltagarna bidrar med en viss mängd filer, somliga kräver registrering. Det finns flera klientprogram till Direct Connect, men den vanligaste är DC++. Direct Connect ger också användarna möjlighet att chatta med varandra. – Liksom andra fildelningsnät används Direct Connect för spridning av piratkopierade filer, men det beror på användarna, inte på tekniken. – Läs mer i Wikipedia (*).

Access to memory

AtoM – program för arkivering. – In­for­ma­tion som har arki­ve­rats med AtoM är till­gäng­ligt genom webben, och följer stan­darder för arki­ve­ring. Pro­gram­met är skrivet i öppen käll­kod. Det kan laddas ner från accesstomemory.org.

Software assurance marketplace

Swamp –amerikansk statlig satsning på säker­hets­­testning av program skrivna i öppen källkod. –Swamp är ett initiativ från Depart­ment of home­land security (länk), en myndig­het som bildades efter terrorist­attacken mot World trade center den 11 sep­tem­ber 2001. Syftet är att göra pro­grammen mindre sårbara för angrepp och intrång. Detta motiveras av Depart­ment of home­land security bland annat med att många ameri­kanska myndig­heter använder program med öppen källkod, och om de pro­grammen är sårbara blir också myndig­heterna sårbara. –Själva test­­verk­tygen utvecklas av forskare från ameri­kanska uni­versi­tet. De körs på servrar vid Morgridge Institute (länk) i Wisconsin. Test­verktygen granskar själva käll­koden utan att köra programmen (så kallad statisk testning). Alla som vill kan testa sin program­kod hos Swamp. –Se continousassurance.com.

O3D

programspråk för interaktiv tre­dimensionell dator­grafik. O3D har utvecklats av Google och släpptes 2009. Det är avsett för webb­sidor och andra applikationer. Googles syfte är att över­brygga skillnaden mellan långsam webbaserad 3d-grafik och den snabba grafiken i dator­spel som körs från hård­disken. – O3D är skrivet i öppen käll­kod och kan laddas ner som insticks­program för Chrome och Firefox från Googles webb­sidor. – Med tre­dimensionell menas här två­dimensionell åter­givning på vanlig bild­skärm av ett tre­dimensionellt grafiskt sceneri. Bilden på skärmen har perspektiv. Det är inget djup i bilden, men användaren kan vända och vrida på föremålen på bild­skärmen och betrakta dem ur olika vinklar.

Simian army

en uppsättning program för testning av moln-baserade tjänster. – Pro­­grammen är utvecklade av video­­ström­nings­­före­­taget Netflix (länk). Netflix an­vänder pro­­grammen för att testa sina egna tjänster, som körs i molnet från Amazon web services. – Simian army har släppts med öppen käll­kod, och pro­­grammen, som kan köras var för sig, kan laddas ner från Githubs* webb­plats (länk). – Se också Net­flix blogg. – Namnet: Simian betyder ’aplik’ eller bara ’apa; Simian army kan över­sättas med aparmén.– I Simian army ingår:* Chaos gorilla – simulerar vad som händer om hela Amazons moln­tjänst går ner. Mer exakt: ifall det går att åter­ställa Net­flix tjänst efter ett av­brott;* Chaos monkey – stänger slump­mässigt av virtuella maskiner för att se hur det på­verkar tjänsten som helhet;* Conformity monkey – upptäcker instanser som inte är kodade i enlig­het med etablerad praxis och stänger av dem, så att de kan rättas till och startas om;* Doctor monkey – kon­trollerar ”hälsan” hos alla instanser och letar efter varnings­­tecken som av­vikande an­vändning av pro­cessor och minne;* Janitor monkey – letar efter resurser som inte används och noll­ställer dem;* Latency monkey – simulerar en ned­sättning av kapaciteten för att se hur det påverkar tjänste­kvaliteten;* Security monkey – letar efter brister i säker­heten och stänger av instanser som har dem;* 10—18 monkey – upptäcker problem som har att göra med att tjänster körs i flera tids­zoner och på flera språk. (10 står för localization, alltså l—10—n och 18 står för inter­­natio­nali­zation, alltså i—18—n – se också i18n.)