NetPC

nätverksberoende persondatortyp, lanserad 1997 av Microsoft och Intel som alternativ till oracles satsning på nc (network computer). Syftet var att tillhandahålla en datortyp som kunde administreras centralt. Till skillnad från Oracles nc beskrev NetPC-standarden en vanlig persondator med Windows, men den var utrustad så att all installering och uppgradering av program måste göras centralt genom nätverket. Användaren kunde inte installera något. NetPC kallas ibland för ”disklös”, men det ingick en hårddisk i specifikationen – däremot ingen diskettstation, vilket annars fanns på alla persondatorer på den tiden. Satsningen på NetPC blev kortlivad.

Java ME

Java Platform, Micro Edition – en uppsättning program som gör det möjligt att köra javaprogram i små handhållna apparater som mobiltelefoner och handdatorer, i smartkort och konsumentelektronik. Utvecklat av Sun, numera del av Oracle. Tidigare känt som Java 2, Micro Platform Edition eller J2ME.

guid

globally unique identifierunikt id-nummer för webbsidor, artiklar på webben och andra filer. Används vid sidan av namn (rubrik) för att göra förväxling omöjlig. Ett guid är ett 38-siffrigt tal (ett binärt tal med 2128 ettor och nollor). Eftersom guid slumpas fram finns det ingen garanti för att två filer inte får samma guid, men sannolikheten är så liten att man kan bortse från den. Program som genererar guid ingår bland annat i program från Microsoft, Novell och Oracle, och det finns också webbsidor som framställer guid. Guid är en form av uuid.

Enterprise Javabeans

teknik för utveckling och användning av program skrivna i Java Beans i företagsnät. Utvecklad av Sun, numera del av Oracle. –Syftet med Enterprise Javabeans är att program­utveck­larna bara ska behöva tänka på vad pro­gram­men ska uträtta för verk­sam­heten. De ska inte behöva tänka på tekniska problem som trans­aktioner, lagring, be­last­ning och säkerhet. De funk­tion­erna sköts av en så kallad container: en server som fungerar som mellan­program mellan pro­gram­men och it-systemet. – Se Oracles webb­sidor (länk)

universal power unit

(upu) – en måttenhet som Oracle tidigare använde för att beräkna licens­avgiften för sina data­bas­hanterare. – Upu be­räk­nades genom att man multi­pli­ce­rade antalet pro­ces­sorer i kundens it-system med pro­cessor­hastig­heten. – Upu-ba­se­rade av­gifter var im­popu­lära bland många kunder, eftersom de innebar att licens­avgiften blev högre när kunden byggde ut eller upp­grade­rade systemet, trots att data­bas­hanteraren var oför­ändrad.

nc (network computer)

network computer – förenklad dator (nät­dator) som laddar ned alla program från en server eller från webben. – En standard för sådana datorer lanserades 1996 av oracles chef Larry Ellison. Tänkta för­delar var lågt pris, låga kostnader för program­under­håll samt möj­lig­heten att minska micro­softs dominans på program­mark­naden. Flera nc-modeller till­verkades och såldes, men efter några år för­svann alla nc från marknaden. – Mer i Wiki­pedia* (länk). – Läs också om NetPC, netbook samt Chrome­book.