Linux Foundation

stiftelse som vill sprida, standardisera och vidare­ut­veckla Linux. – Linux Foundation grundades 2007 med aktivt stöd från företag som Hewlett-Packard, IBM, Intel och Oracle. Stiftelsens mål ut­trycks ibland ironiskt som att hålla Linus Tor­valds a­nställd. – Stif­telsen har inga rättig­heter till namnet Linux – det tillhör Linus Torvalds genom Linux Mark Institute, som sam­arbetar nära med stiftelsen.

de-IOE

beteckning på Kinas satsning på att tränga ut IBM, Oracle och EMC från den kinesiska marknaden. De ska ersättas med kinesiska företag.

databashanterare

program för upp­läggning, under­håll och an­vändning av data­baser. – Före­tag som Oracle och MySQL kallas ibland för leverantörer av ”data­baser”, men det som de levererar är data­bas­hanterare. Det är samma skillnad som mellan en ord­be­handlare och ett dokument. – På engelska heter det data­base manage­ment system, ofta för­kortat till dbms.

Cray Research

superdatortillverkare. Grundades 1972 av Seymour Cray, som lämnade före­taget 1989. 1996 köptes Cray Research av SGI (tidigare Silicon Graphics), som sålde av­delningen för super­servrar till Sun (numera del av Oracle). 1999 gjorde SGI om Cray Research till ett fri­stående dotter­bolag och sålde det kort därefter till Tera Computer. Cray Research och Tera Computer slogs i mars 2000 ihop till Cray Inc.

JavaFX

verktyg för utveckling av internetbaserade program. – JavaFX är baserat på pro­gram­­språket Java från sun, numera Oracle. Sedan 2014 mark­nads­för Oracle inte längre JavaFX som en sepa­rat pro­dukt, utan det ingår i Java SE. JavaFX är av­sett för ut­veck­ling av pro­gram med avan­ce­­rade an­vändar­gräns­snitt som ska fungera på alla datorer och mobil­tele­foner, oav­sett till­verkare och opera­tiv­system. (Se rich inter­net application.) Huvud­delen av pro­grammet ska köras på en server. På datorn eller mobil­tele­fonen körs bara an­vändar­gräns­snittet som en tunn klient. – Se Oracles webb­sidor (länk).

Pust

den svenska polisens nerlagda it-system för rap­port­e­ring och utredning av brott. I februari 2014 beslöt Riks­­polis­­styrelsen att lägga ner det. Det hade ända sedan det togs i bruk kri­ti­se­rats för att vara lång­samt, om­­ständ­ligt och svårt att använda. – Pust togs i bruk 2011, och fick från början hård kritik. Den första versionen var skriven för Java-platt­formen. Den kallas därför ibland för Pust–Java. 2011 beslöt polisen att flytta över Pust till Oracles platt­­form Siebel. Den om­­ar­be­tade versionen kallas ofta för Pust–Siebel. Den ansågs av många som en kraftig för­sämring. – Efter­­som många poliser ansåg Pust oan­vänd­bart, eller rent av såg det som en arbets­­miljö­­fara, använde polisen två äldre it-system parallellt med Pust. I februari 2014 beslöt polisen att skrota Pust helt och hållet. – Kostnad­er­na för Pust upp­­skatt­a­des då till runt 100 miljoner kronor. – Pust är för­­kort­ning för Polisens ut­red­ningsstöd. – Artikel i Computer Sweden från 2015 av två projek­t­an­svariga: länk.–

– In English: Pust was an IT system used by the Swedish police for the reporting and investigating of crimes. It was heavily criticized for being slow, bureau­cratic and unusable. In February 2014, the National police board decided to close it down. Pust has been in use since 2011 and was harshly criticized from day one. Later in 2011, it was decided to migrate the Pust system to the Siebel plat­form from Oracle. The modified version is known as Pust-Siebel. How­ever, many police officers found Pust, and especially Pust-Siebel, impossible to use, in some cases even a work­place environmental hazard, so two older systems were still used in parallel with Pust. In Februari 2014, it was decided to shut Pust down. The costs for Pust and Pust-Siebel that far were estimated to approximately 100 million Swedish kronor.  – For more summaries in English, please click at this link.

Java server pages

ofta jsp eller JSP – teknik för att utforma föränderliga webbsidor. Kom 1999 från sun, numera införlivat med Oracle. En webbsida med JSP innehåller små javaprogram som exekveras varje gång någon hämtar sidan. Själva Javaprogrammet skickas inte över webben till mottagaren, utan programmet framställer en html-fil som skickas. – Läs mer på Oracles webbsidor.

bpel

business process execution language – programspråk för beskrivning av verksamhetsprocesser i stora drag. Bpel är till för att beskriva verksamhetsprocesserna så som de ter sig för användarna. Verksamheten beskrivs som ett antal samverkande arbetsflöden. (Se orkestrering.) Detaljerna i processerna programmeras med andra vanliga programspråk. Bpel är baserat på xml och avsett för web services. Det fullständiga namnet på bpel är web services business execution language, ws-bpel, men det namnet används sällan. (Ännu tidigare förkortades det bpel4ws.) – Bpel ersätter det äldre wsfl och har utarbetats i samarbete mellan företag som Bea, IBM, Microsoft, Oracle och Sap. – Läs mer på Oasis webbsidor.

MySQL

databashanterare skriven i öppen källkod. – MySQL utvecklades i Uppsala på företaget med samma namn av David Axmark, Allan Larsson och Michael ”Monty” Widenius under 1990-talet, och har sedan dess blivit en av världens mest spridda data­bas­hanterare. Namnet anspelar på SQL. Företaget MySQL köptes i januari 2008 av Sun. En uppen­bar intresse­konflikt uppstod 2010, när Sun i sin tur köptes av Oracle. Monty Widenius startade då en för­gren­ing av MySQL, MariaDB. – Läs mer om MySQL på mysql.com.

Open Group

The Open Group – bransch­orga­nisa­tion som äger varu­märket Unix. – The Open Group bildades 1996 genom samman­slag­ning av X/Open och Open software foundation (OSF). Orga­nisa­tionen fast­ställer bland annat speci­fika­tioner för vad som ska räknas som Unix, och de pro­dukter som upp­fyller kraven får använda varu­märket UNIX®. Andra slags Unix får nöja sig med bara namnet Unix. – The Open Group har också utveck­lat ram­verket Togaf. – Bakom The Open Group står ledande företag som Fujitsu, HP, Hitachi, IBM och Oracle. – Se opengroup.org.