MariaDB

vidareutveckling (förgrening) av databashanteraren MySQL. – Före­taget som utvecklar MariaDB, Monty Program Ab, slogs i april 2013 samman med SkySQL. MariaDB har utvecklats av MySQL:s tidigare chefs­ut­veck­lare Michael ”Monty” Widenius, som lämnade MySQL 2008 när Sun (numera del av Oracle) köpte MySQL. – MariaDB är gjort för att vara utbytbart mot MySQL: användaren ska inte märka någon skillnad när det gäller hand­havandet. MariaDB använder lagrings­motorn Maria i stället för MyIsam. Version 2.0 av Maria ska klara trans­aktions­hante­ring och kunna ersätta InnoDB. – Läs mer på mariadb.com.

Apache River

(tidigare Jini) – system för oproblematisk (så kallad själv­kon­figure­rande) samman­koppling av datorer, till­behör och funktioner (tjänster) som är till­gängliga i nät. Det lanserades 1998 av Sun (numera del av Oracle) under namnet Jini. Målet var att en applika­tion skulle kunna hitta tjänster och funk­tioner som den behövde på internet, ansluta till dem och använda dem mer eller mindre auto­ma­tiskt. Man talar om att tjänsterna ska kunna upp­täckas (vara sök­bara på ett förut­säg­bart sätt), pre­sen­teras (tala om vad de kan göra) och ha ett standardiserat gräns­snitt så att andra applika­tioner kan an­slutas utan hand­på­lägg­ning. – Apache River är baserat på Java för att kunna fungera obero­ende av teknisk platt­form och operativ­system. Upp­hovs­man var Bill Joy. – Idén på­minner om soa, web services, Universal plug and play (UPNP), Bonjour och Corba. – Jini slog aldrig igenom. Sun överlät 2007 ut­veck­lingen till Apache soft­ware foundation, som kallar pro­jektet för Apache River. – Se river.apache.org.

Red Hat

amerikanskt företag som utvecklar och säljer operativsystemet Red Hat Enterprise Linux, RHEL, ett utförande av Linux. RHEL kallas ofta bara för ”Red Hat”. – Fram till 2003 utvecklade Red Hat också operativsystemet Red Hat Linux, som numera vidareutvecklas utanför företaget Red Hat under namnet Fedora. Red Hat Enterprise Linux, förkortat RHEL, är avsett för företagsmarknaden och gjort för att vara stabilt med lång tid mellan nya versioner. – Företaget Red Hat finns på redhat.com. – I oktober 2006 tillkännagav Oracle att företaget skulle erbjuda sina kunder en egen version av RHEL under varumärket Unbreakable Linux. – En annan version av RHEL är CentOS. – Fler sorters Linux.

Dalvik

den virtuella maskin som tidigare körde pro­grammen i operativ­systemet Android från Google. 2014 byttes Dalvik ut mot ART. – Dal­vik kon­ver­terade program för Android, som är skrivna i Java, till bytekod som Android kan köra. – Normalt körs Java­program i Oracles* Java virtual machine, JVM. Dalvik hade vissa skill­nader i sin inre upp­byggnad. 2010 stämde Oracle Google för att ha gjort intrång i upp­hovs­rätten till JVM. – Namnet: Dalvik är en fiskeby på Island där ut­veck­laren Dan Born­stein har för­fäder. – Se Androids webb­sidor (länk).