presentationslagret

(presentation layer, på svenska också presentationsskiktet) – de funktioner i ett datornät som ser till att meddelandet når den mänskliga mottagaren i den form som avsändaren tänkt sig. – Presentationslagret hanterar sådant som kodning av tecken, dokumentstruktur, format för bilder och video. Det konverterar eller formaterar om data enligt bestämda regler. Även kryptering kan hanteras av presentationslagret. Om ett meddelande kommer fram, men är mer eller mindre oläsligt, är det presentationslagret som inte gör sitt jobb. – Presentationslagret är nivå 6, det näst översta lagret, i OSI-modellen. – I många nätverkssystem struntar man i pre­sen­ta­tions­lagret och låter dess funktioner skötas av program utanför nät­verket. Presentations­lagret ger, där det finns, instruktioner till nivå 5, ses­sions­lagret och tar emot instruktioner från nivå 7, applikationslagret.

[nätverk] [ändrad 27 maj 2017]

nätverkslagret

(network layer, på svenska också nätverksskiktet) – de funktioner i ett datornät som ser till att ett med­del­ande går hela vägen från avsändare till mottagare. – Nätverkslagret adresserar meddelanden på ett sätt som utrustningen förstår, och fastställer en rutt genom nätverket för varje meddelande. Det han­te­rar också enklare problem vid överföringen. – Nätverkslagret är tredje lagret nerifrån i OSI‑mo­dell­en. Det tar emot instruktioner från nivå 4, transportlagret, och ger i sin tur instruktioner till nivå 2, data­länk­lagret, som hanterar dataöverföringen från nod till nod i nätverket.

[nätverk] [ändrad 27 maj 2017]

applikationslagret

(application layer, på svenska också applikationsskiktet) – de funktioner i ett datornät som sköter kommunika­tionen mellan program (applika­tioner) på sändarens och mottagarens datorer. – Applikationslagret gör att program kan utbyta information via nätverket, som när en webbläsare hämtar filer från en webbserver. Alla applikationer som kräver anslutning till internet, eller till ett lokalt nätverk använder applikationslagret. – Applikations­lagret är det översta lagret, lager 7, i OSI‑modellen. Det ger instruktioner till nivå 6, presentations­lagret.

[nätverk] [ändrad 27 maj 2017]

OSI-modellen

uppdelning av funktionerna i ett datornät i sju lager, införd i OSI-stan­darden. (Man talar också om nivåer och skikt.) –– Det understa lagret, lager 1, styr hårdvaran i nätet, det översta, lager 7, hanterar kom­mu­ni­ka­tionen mellan de program som sändare och mottagare använder (till exempel webbläsare och webbserver). Däremellan finns lagren 2 till 7, som sköter dataöverföringen från detaljnivå till övergripande. –– I OSI-standarden, som sedan länge är överspelad, var lagren noggrant de­fi­ni­erade. Tanken var att program­företag skulle ha full frihet att realisera de sju lagren som de fann bäst, men gräns­snitten mellan lagren var nog­grant speci­fi­ce­rade. Varje skikt skulle bara kommu­nicera med sina närmaste grannar. Lager 4 från en leverantör skulle alltså kunna prata med lager 3 och lager 5 från andra leveran­törer. –– Genom­brottet för internet har gjort TCP/IP till den domi­ne­rade standarden, och TCP/IP är inte skrivet för att passa in i OSI:s mall. Däremot används OSI-modellen som en peda­go­gisk modell för att dela in funktionerna i ett datornät. – De sju lagren i OSI-modellen är:

 1. – det fysiska lagret;
 2. – datalänkslagret;
 3. – nätverkslagret;
 4. – transportlagret;
 5. – sessionslagret;
 6. – presentationslagret och:
 7. – applikationslagret.

[nätverk] [osi] [ändrad 27 maj 2017]

frame

ett block med data, en ram:

 1. – i minneshantering, se ram (betydelse 2);
 2. – i dataöverföring, se frame relay: en data­mängd av bestämd storlek som nät­verket adresserar och hanterar som en enhet. Det ska skiljas från ett paket, som är en del av ett med­delande. (I OSI‑modellen finns ramar på nivå 2 medan paket finns på nivå 3.) Översättningen ram är missvisande, eftersom frame anspelar på picture frame, alltså på svenska (bild-)ruta;
 3. – i webbläsare: ram –– del av en webb­sida bestående av flera delar som kodats som separata webb­sidor. Typiskt för sådana ramar är att om hela inne­hållet inte får plats i webb­läsaren så får de en egen rullnings­list;
 4. – i video –– bild – motsvarigheten till en filmruta, alltså en komplett stillbild. –Frame rate – bildfrekvens – antal gånger per sekund som den bild som visas på bildskärmen byts ut mot en annan. Detta ska skiljas från refresh rate – uppdateringsfrekvens. Exakt samma bildruta (frame) visas nämligen två eller tre gånger på skärmen. Det går alltså två eller tre uppdateringar av bildskärmen för varje bild;
 5. – se Iframe.

[datakommunikation] [minnen] [videoteknik] [webbpublicering]