transportlagret

(transport layer, på svenska också transportskiktet) – de funktioner i ett datornät som ser till att meddelanden kommer fram utan ändringar från avsändare till mottagare. Det är lager 4 nerifrån i OSI‑modellen. Trans­port­lagret ligger närmast ovanför nätverkslagret, nivå 3 i OSI‑modellen. Medan nätverkslagret överför meddelandena från sändare till mottagare är det transportlagret som kontrollerar att det som kommer fram verk­ligen är det som avsändaren skickade och som, vid behov, begär rättelse. – Transportlagret tar emot instruktioner från nivå 5, sessionslagret.

[nätverk] [ändrad 27 maj 2017]

transmission

överföring, transmission – inom it: överföring av information med data- eller teleteknik över avstånd som är så stora att det inte räcker med en enkel kabel. Signalen måste förstärkas på vägen. Ordet används dels:

  1. – som allmän term för överföring av telefonsamtal, meddelanden och annan information från sändare till mottagare, dels;
  2. – om de mekanismer i nätverket som ser till att det finns en fungerande förbindelse hela vägen mellan sändare och mottagare.

– Ibland används orden transfer och transport i samma betydelse. – I OSI-modellen hanteras trans­mis­sions­meka­nism­erna främst av lager 4, trans­port­lagret.

[datakommunikation] [ändrad 27 maj 2017]

sessionslagret

(session layer, på svenska också sessionsskiktet) – de funktioner i ett dator­nät som används för att inleda, genomföra och avsluta kom­mu­ni­ka­tion mellan två datorer (en session). Det är sessionslagret som tar kontakt med mottagaren när avsändaren vill överföra information, som meddelar om mottagaren är villig att ta emot informationen, som kontrollerar att allt flyter och som avslutar sessionen. Vid uppkopplingslös (connectionless) kommunikation spelar sessionslagret ingen större roll. – Sessionslagret är nivå 5 nerifrån i OSI‑modellen. Det tar emot instruktioner från nivå 6, presentations­lagret och ger i sin tur instruktioner åt nivå 4, tran­sport­lagret.

[nätverk] [ändrad 27 maj 2017]

presentationslagret

(presentation layer, på svenska också presentationsskiktet) – de funktioner i ett datornät som ser till att meddelandet når den mänskliga mottagaren i den form som avsändaren tänkt sig. – Presentationslagret hanterar sådant som kodning av tecken, dokumentstruktur, format för bilder och video. Det konverterar eller formaterar om data enligt bestämda regler. Även kryptering kan hanteras av presentationslagret. Om ett meddelande kommer fram, men är mer eller mindre oläsligt, är det presentationslagret som inte gör sitt jobb. – Presentationslagret är nivå 6, det näst översta lagret, i OSI-modellen. – I många nätverkssystem struntar man i pre­sen­ta­tions­lagret och låter dess funktioner skötas av program utanför nät­verket. Presentations­lagret ger, där det finns, instruktioner till nivå 5, ses­sions­lagret och tar emot instruktioner från nivå 7, applikationslagret.

[nätverk] [ändrad 27 maj 2017]

nätverkslagret

(network layer, på svenska också nätverksskiktet) – de funktioner i ett datornät som ser till att ett med­del­ande går hela vägen från avsändare till mottagare. – Nätverkslagret adresserar meddelanden på ett sätt som utrustningen förstår, och fastställer en rutt genom nätverket för varje meddelande. Det han­te­rar också enklare problem vid överföringen. – Nätverkslagret är tredje lagret nerifrån i OSI‑mo­dell­en. Det tar emot instruktioner från nivå 4, transportlagret, och ger i sin tur instruktioner till nivå 2, data­länk­lagret, som hanterar dataöverföringen från nod till nod i nätverket.

[nätverk] [ändrad 27 maj 2017]