transportlagret

de funktioner i ett datornät som ser till att meddelanden kommer fram utan ändringar från avsändare till mottagare. Det är lager 4 nerifrån i OSI‑modellen. Transportlagret ligger närmast ovanför nätverkslagret, nivå 3 i OSI‑modellen. Medan nätverkslagret ser till att meddelandena överförs hela vägen från sändare till mottagare är det transportlagret som kontrollerar att det som kommer fram verk­ligen är det som avsändaren skickade och som, vid behov, begär rättelse. – Transportlagret tar emot instruktioner från nivå 5, sessionslagret. – På engelska: transport layer; på svenska också: transportskiktet.

[nätverk] [ändrad 27 maj 2017]

sessionslagret

de funktioner i ett dator­nät som används för att inleda, genomföra och avsluta kom­mu­ni­ka­tion mellan två datorer (en session). Det är sessionslagret som tar kontakt med mottagaren när avsändaren vill överföra information, som meddelar om mottagaren är villig, och har möjlighet, att ta emot informationen, som kontrollerar att allt flyter och som avslutar sessionen. Vid uppkopplingslös (connectionless) kommunikation spelar sessionslagret ingen större roll. – Sessionslagret är nivå 5 nerifrån i OSI‑modellen. Det tar emot instruktioner från nivå 6, presentationslagret, och ger i sin tur instruktioner åt nivå 4, transportlagret. – På engelska: session layer; på svenska också: sessionsskiktet.

[nätverk] [ändrad 29 september 2018]

presentationslagret

(presentation layer, på svenska också presentationsskiktet) – de funktioner i ett datornät som ser till att meddelandet når den mänskliga mottagaren i den form som avsändaren tänkt sig. – Presentationslagret hanterar sådant som kodning av tecken, dokumentstruktur, format för bilder och video. Det konverterar eller formaterar om data enligt bestämda regler. Även kryptering kan hanteras av presentationslagret. Om ett meddelande kommer fram, men är mer eller mindre oläsligt, är det presentationslagret som inte gör sitt jobb. – Presentationslagret är nivå 6, det näst översta lagret, i OSI-modellen. – I många nätverkssystem struntar man i pre­sen­ta­tions­lagret och låter dess funktioner skötas av program utanför nät­verket. Presentations­lagret ger, där det finns, instruktioner till nivå 5, ses­sions­lagret och tar emot instruktioner från nivå 7, applikationslagret.

[nätverk] [ändrad 27 maj 2017]

nätverkslagret

(network layer, på svenska också nätverksskiktet) – de funktioner i ett datornät som ser till att ett meddelande går hela vägen från avsändare till mottagare. – Nätverkslagret adresserar meddelanden på ett sätt som utrustningen förstår, och fastställer en rutt genom nätverket för varje meddelande. Det han­te­rar också enklare problem vid överföringen. – Nätverkslagret är tredje lagret nerifrån i OSI‑mo­dell­en. Det tar emot instruktioner från nivå 4, transportlagret, och ger i sin tur instruktioner till nivå 2, data­länk­lagret, som hanterar dataöverföringen från nod till nod i nätverket.

[nätverk] [ändrad 27 maj 2017]