applikationslagret

(application layer, på svenska också applikationsskiktet) – de funktioner i ett datornät som sköter kommunika­tionen mellan program (applika­tioner) på sändarens och mottagarens datorer. – Applikationslagret gör att program kan utbyta information via nätverket, som när en webbläsare hämtar filer från en webbserver. Alla applikationer som kräver anslutning till internet, eller till ett lokalt nätverk använder applikationslagret. – Applikations­lagret är det översta lagret, lager 7, i OSI‑modellen. Det ger instruktioner till nivå 6, presentations­lagret.

[nätverk] [ändrad 27 maj 2017]

OSI-modellen

uppdelning av funktionerna i ett datornät i sju lager, införd i OSI-standarden. (Man talar också om nivåer och skikt.) – Det understa lagret, lager 1, styr hårdvaran i nätet, det översta, lager 7, hanterar kommunikationen mellan de program som sändare och mottagare använder (till exempel webbläsare och webbserver). Däremellan finns lagren 2 till 7, som sköter dataöverföringen från detaljnivå till övergripande. – I OSI‑standarden, som sedan länge är överspelad, var lagren noggrant definierade. Tanken var att program­företag skulle ha full frihet att realisera vart och ett av de sju lagren som de fann bäst, men gränssnitten mellan lagren var noggrant speci­fi­ce­rade. Varje lager skulle bara kommunicera med sina närmaste grannar. Lager 4 från en leverantör skulle alltså kunna prata med lager 3 och lager 5 från andra leveran­törer. – Genom­brottet för internet på 1990‑talet gjorde TCP/IP till den dominerande standarden för datakommunikation, och TCP/IP är inte skrivet för att passa in i OSI:s mall. Däremot används OSI-modellen som en pedagogisk modell för att dela in funktionerna i ett datornät. De sju lagren i OSI‑modellen är:

 1. – det fysiska lagret;
 2. – datalänkslagret;
 3. – nätverkslagret;
 4. – transportlagret;
 5. – sessionslagret;
 6. – presentationslagret och:
 7. – applikationslagret.

– Man talar ibland också om extended OSI, som har tre extra lager.

[nätverk] [osi] [ändrad 18 september 2019]

frame

ett block med data, en ram:

 1. – i minneshantering, se ram (betydelse 2);
 2. – i dataöverföring, se frame relay: en data­mängd av bestämd storlek som nät­verket adresserar och hanterar som en enhet. Det ska skiljas från ett paket, som är en del av ett med­delande. (I OSI‑modellen finns ramar på nivå 2 medan paket finns på nivå 3.) Översättningen ram är missvisande, eftersom frame anspelar på picture frame, alltså på svenska (bild-)ruta;
 3. – i webbläsare: ram – del av en webb­sida bestående av flera delar som kodats som separata webb­sidor. Typiskt för sådana ramar är att om hela inne­hållet inte får plats i webb­läsaren så får de en egen rullnings­list;
 4. – i video – bild – motsvarigheten till en filmruta, alltså en komplett stillbild. –Frame rate – bildfrekvens – antal gånger per sekund som den bild som visas på bildskärmen byts ut mot en annan. Detta ska skiljas från refresh rate – uppdateringsfrekvens. Exakt samma bildruta (frame) visas nämligen två eller tre gånger på skärmen. Det går alltså två eller tre uppdateringar av bildskärmen för varje bild;
 5. – se Iframe.

[datakommunikation] [minnen] [videoteknik] [webbpublicering]

OSI

 1. – Open systems interconnection – OSI-standarden – en detaljerad standard för datornät, avsedd att möjlig­göra kommu­nika­tion mellan nät från olika leve­ran­törer. OSI-stan­darden är sedan länge över­spelad, men den modell för uppdelning av funk­tionerna i ett nätverk som infördes med OSI har blivit en defacto­standard för beskrivning av datornät, se OSI-modellen;
 2. – se Open source initiative.

[förkortningar på O] [nätverk] [organisationer] [standarder] [öppen källkod] [ändrad 2 maj 2017]

fysiska lagret

i datornätverk: de grundläggande funktionerna i den fysiska (materiella) utrustningen. – Det fysiska lagrets uppgift är att koppla flödet av ettor och nollor åt rätt håll vid varje punkt (nod) i nätverket där de kan gå åt två eller flera olika håll. – Det fysiska lagret är det lägsta lagret i OSI‑modellen, som är ett schematiskt sätt att dela upp funktionerna i ett nätverk från de mest grundläggande (det fysiska lagret) till de mer över­gripande. Det fysiska lagret är ”dumt” och följer bara instruk­tioner från närmast högre lager i OSI‑modellen, datalänk­lagret. Det kopplar alltså dataflödet enligt givna instruk­tioner utan att ”veta” varför. Det utför ingen plane­ring eller utvärdering. (Jämför med en järnvägs­växel som styr tågen åt vänster eller höger enligt mottagna signaler, men utan att ”veta” vart tåget är på väg eller vad det är lastat med.) – Det fysiska lagret finns i alla slags nätverk: trådburna, trådlösa, optiska.På svenska också: det fysiska skiktet, på engelska: the physical layer.

[nätverk] [ändrad 26 september 2018]

datalänklagret

(data link layer, på svenska också datalänkskiktet) – i nätverk: de funktioner som styr flödet av data i ett nätverk från nod till nod. – Datalänklagret förhindrar att två meddelanden sänds samtidigt på samma kanal, och det kan också ha funktioner som rättar fel i överföringen. Det sköter de enskilda stegen i ett meddelandes väg genom ett nätverk, men det planerar inte meddelandets hela väg från avsändare till mottagare. (Jämför med en trafik­polis som håller ordning på trafiken i en gatukorsning utan att veta vad som är bilisternas slutdestination.) – Datalänklagret är den näst lägsta nivån (lager två)  i OSI‑modellen, som är ett sätt att dela upp funktionerna i ett nätverk från de mest grundläggande till de mer övergripande. Datalänklagret tar emot instruktioner från nätverkslagret och styr det lägsta lagret i OSI‑modellen, det fysiska lagret. – Se också datalänk.

[nätverk] [ändrad 20 maj 2020]