Karma Police

system för övervakning i stor skala av internet. – Karma Police drivs av brittiska GCHQ, och blev känt i september 2015 efter en artikel i The Inter­cept (länk). The Inter­cept fick informationen från dokument som läckts av Edward Snowden. –– Karma Police har som mål att samla in metadata om alla kända användare av internet. Det gäller vilka webbsidor och andra digitala medier de besöker. Karma Police övervakar också webbsidor för att se vilka som besöker dem.

[övervakning]

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

det att polisen kartlägger trafiken till och från ett visst tele­fon­nummer eller e‑post­adress. Om det gäller numret till en mobil­tele­fon kan kart­lägg­ningen också gälla vilken plats mobilen finns på. Polisen kan också få rätt att stoppa vissa med­delan­den. – Hemlig över­vak­ning av elek­tronisk kom­mu­ni­ka­tion inne­bär inte att polisen har rätt att lyssna på tele­fon­sam­talen eller att läsa e-posten (jämför med hemlig av­lyss­­ning av elek­tronisk kom­mu­ni­ka­tion och hemlig data­avläs­ning). Om det gäller tele­fon kallas det ofta för telefon­­över­­vak­ning. –– Hemlig över­vak­ning av elek­tronisk kom­mu­ni­ka­tion regleras i Rätte­gångs­balken, kapitel 27, para­graf 18 och följande para­grafer (se här). Det krävs att en dom­stol ger till­stånd efter begäran av åklagare. –– Se också lagen om elek­tronisk kom­mu­nikation (LEK).

[elektronisk kommunikation] [övervakning]

Fourteen eyes

hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och data­kommu­nikation mellan USA, Stor­britannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Stor­bri­tannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (”Five eyes”), Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge (”Nine eyes”) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. –– Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. –– Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning]

 

Sorm

ryskt system för avlyssning och övervakning av telefon och internet. Det används av den ryska federationens säkerhetstjänst och infördes 1995. Enligt tidnings­uppgifter övervakades all data- och telekommunikation vid vinter‑OS i Sotji 2014 med Sorm. – Sorm är förkortning för ett namn som betyder ’system för operativ undersökande verksamhet’. – Läs också om Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning]

Stockholmsprogrammet

avslutat program för samarbete mellan EU-länderna gällande bekämpning av brottslighet, terrorism och illegal invandring. Programmet har kri­ti­se­rats hårt för att medföra omfattande övervakning av medborgarna, re­gi­stre­ring av resor och annat och utlämning av information om EU‑med­borg­are till USA. Programmet diskuterades vid ett förberedande möte i Stockholm i juli 2009 och antogs vid EU:s toppmöte i december 2009. Det gällde fram till 2014. – Texten på svenska finns på denna länk.

[övervakning]

trafikdata

eller trafikuppgifter – om data- och teletrafik: data om vem som har ringt eller skickat e-post till vem och när, men inte innehållet i kommunikationen. (Se övervakning.) – Trafikdata kan användas för att rita upp sociogram över vilka människor som känner varandra direkt och indirekt. – Se också trafikanalys.