hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

det att polisen kartlägger trafiken till och från ett visst tele­fon­nummer eller e‑post­adress. Om det gäller numret till en mobil­tele­fon kan kart­lägg­ningen också gälla vilken plats mobilen finns på. Polisen kan också få rätt att stoppa vissa med­delan­den. – Hemlig över­vak­ning av elek­tronisk kommunika­tion inne­bär inte att polisen har rätt att lyssna på telefonsamtalen eller att läsa e-posten (jämför med hemlig av­lyss­­ning av elektronisk kommunika­tion och hemlig data­avläs­ning). Om det gäller telefon kallas det ofta för telefon­­övervak­ning. – Hemlig över­vak­ning av elektronisk kommunikation regleras i Rätte­gångs­balken, kapitel 27, paragraf 18 och följande paragrafer (se här). Det krävs att en dom­stol ger tillstånd efter begäran av åklagare. – Se också lag om elek­tronisk kommunikation (LEK).

[elektronisk kommunikation] [övervakning] [ändrad 2 augusti 2019]

Fourteen eyes

hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och data­kommu­nikation mellan USA, Stor­britannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Stor­bri­tannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (Five eyes), Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge (Nine eyes) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. – Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning]

 

Sorm

ryskt system för avlyssning och övervakning av telefon och internet. Det används av den ryska federationens säkerhetstjänst och infördes 1995. Enligt tidnings­uppgifter övervakades all data- och telekommunikation vid vinter‑OS i Sotji 2014 med Sorm. – Sorm är förkortning för ett namn som betyder ’system för operativ undersökande verksamhet’. – Läs också om Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning]

Stockholmsprogrammet

avslutat program för samarbete mellan EU-länderna gällande bekämpning av brottslighet, terrorism och illegal invandring. Programmet har kri­ti­se­rats hårt för att medföra omfattande övervakning av medborgarna, re­gi­stre­ring av resor och annat och utlämning av information om EU‑med­borg­are till USA. Programmet diskuterades vid ett förberedande möte i Stockholm i juli 2009 och antogs vid EU:s toppmöte i december 2009. Det gällde fram till 2014. – Texten på svenska finns på denna länk.

[övervakning]

trafikdata

eller trafikuppgifter – om data- och teletrafik: data om vem som har ringt eller skickat e-post till vem och när, men inte innehållet i kommunikationen. (Se övervakning.) – Trafikdata kan användas för att rita upp sociogram över vilka människor som känner varandra direkt och indirekt. – Se också trafikanalys.