paketfiltrering

(packet filtering) – att välja ut paket som ska släppas igenom (accept) respektive stoppas (drop) i en brandvägg eller annan nätverksutrustning. Misstänkta paket kan också sättas i karantän. Syftet är att skydda nätverket från intrång och sabotage. Urvalet görs av ett program som kallas för paketfilter som följer ett antal förinställda regler och utgår från paketets adressinformation (avsändare och mottagare), eventuellt också annan information.

kvittens

(acknowledgement, ack) – i datakommunikation: signal från maskin till maskin om att ett meddelande (ett paket) har kommit fram och är oskadat. Kallas också för kvittering.

dscp

differentiated services code point – i nätverk: markering som anger hur ett paket ska hanteras i ett differentierat datornät. Olika paket kan ges olika prioritet. Se också per-hop behavior (phb).

depaketera

(depacketize) – sätta samman datameddelanden som sänts som paket till kompletta, hela filer. Termen används ofta när man sänder musik eller video över internet för direktuppspelning, eftersom snabb och omärkbar depaketering behövs för att filen ska kunna spelas upp utan att den hakar upp sig.

badput

(bad throughput) – den del av ett dataflöde som misslyckas, alltså paket som måste sändas om. Dataflödet består av goodput och badput.

paketförmedlande

(packet switching) – om datanät, inklusive mobiltelefonnät och trådlösa nät: som sänder med­de­landen upp­de­lade i paket. – Nätet hanterar varje paket separat. Paketen skickas var för sig från nod till nod (server) i systemet. Först när paketen når mot­tag­a­ren sätts de ihop till ett kom­plett med­­de­lande. – Al­ter­na­tivet till paket­­för­med­lande kom­mu­ni­ka­tion är krets­­kopp­ling. – Teorin bakom paket­­för­med­lande data­kom­mu­ni­ka­tion ut­veck­lades på 1960-talet av den ameri­kanska forskaren leonard klein­­rock.

per-hop behavior

(phb) – i nätverk: hur ett paket hanteras vid noder i ett nätverk. Termen används om differentierade nätverk där olika paket behandlas på olika sätt beroende på en markering i paketets adress­information. – Se också dscp.

tillståndsbaserad

(stateful) – om dataprogram: som känner igen till­stånd (states) och an­passar sitt be­teende efter dem. Mot­sats: till­stånds­lös (state­less). (Till­stånd i till­stånds­baserad mot­svarar alltså engelska state – inte per­mission.)- I en till­stånds­baserad brand­vägg granskar brand­väggen inte bara adress­informationen och eventuellt också inne­hållet i in­kommande paket, utan den tar också hän­syn till kommunikations­sessionens till­stånd (faser i kommunikations­sessionen). Det gör det svårare för an­gripare att smussla oönskade paket förbi brand­väggen. (Jäm­för med en port­vakt som inte bara kollar att alla som vill komma in har id-kort, utan också kollar att de har ett giltigt ärende just då.)

paketmodifiering

(packet mangling) – tekniskt motiverad för­ändring av paket som dirigeras genom ett nät­verk. Den engelska termen packet mangling låter som skade­görelse, men paket­modifiering är seriöst och görs för att under­lätta data­kommunikation, till exempel för att markera att ett paket får passera genom ett filter eller en brand­vägg.