dcc

direct client-to-clientprotokoll som används när två eller flera chattare vill samtala enskilt. De tar kontakt i ett chattrum (som hanteras av en irc-server), och startar där en dcc-session som fortsätter oberoende av irc-servern. Trafiken går direkt mellan deltagarna. (Jämför med ctcp) – Se också Wikipedia (*).

ctcp

client-to-client protocolprotokoll som används i chattrum när en användare vill ta enskild kontakt med andra användare. Meddelandena skickas genom irc-servern. (Jämför med dcc.)

ftp

file transfer protocol – vanligt protokoll för att hämta och skicka filer via internet. – Ftp förut­sätter att an­vänd­a­ren har rätttig­het att använda både den av­sänd­ande och den mot­tag­ande datorn, vilket innebär att man måste ha namn och lösenord även för den dator som filen hämtas från. – Men en vanlig variant, anonymous ftp, nöjer sig med att man loggar in som ”anonymous”. – Jäm­för med sftp och ftp/s.

postmaster

den som administrerar en e-post­server. – En post­master an­svarar för att in- och ut­gå­ende e-post kommer fram; postmaster address – e-post­adress enligt mönstret postmaster@domänens.namn, till exempel postmaster@idg.se. Den adressen ska an­vändas för rap­port­e­ring av tekniska problem. Alla domäner som hanterar e-post med proto­kollet smtp (alltså nästan alla domäner som finns) måste ha en post­master­adress. Det ska också finnas någon som läser e-post till post­master­adressen och vidtar åt­gärder vid behov. Detta enligt rfc 2821 i inter­nets regel­verk. – För rap­port­e­ring av miss­bruk, som spam, används i stället en abuse address.

Fast

(fast active queue management scalable transmission control protocol) – snabbt proto­koll för dataöverföring på internet. De­mon­stre­rades i slutet av 2002 och klarade då över åtta gigabit per sekund, vilket ska jämföras med den vanliga gränsen för bred­band som brukade sättas till två megabit per sekund. Tekniken har ut­veck­lats av forskare vid Caltech. – Se denna sida, som dock inte tycks ha upp­daterats sedan 2007.

pop3

Post office protocol 3 – protokoll för mot­tagning av e-post via internet. – Pop3 sköter om mot­tagning och lagring av abon­nentens e-post på inter­net­opera­törens server tills abonnenten hämtar posten till sin dator. – Typiskt för pop3 är att med­de­landena raderas på servern när abon­nenten hämtar dem. I det kon­kur­re­rande proto­kollet imap ligger e-posten kvar på servern tills abon­nenten raderar dem. – Notera att pop3 bara används för mot­tag­ning av e-post. När man sänder e-post använder man smtp.

imap

internet message access protocol – ett av de två vanliga proto­kollen för mot­tag­ning av e-post via internet. – Imap ser till att abon­nent­ens in­kom­mande e-post tas emot och lagras på inter­net­opera­törens server. Med­de­landena ligger kvar på servern även efter att abon­nenten har laddat ned dem till sin dator. Abon­nenten kan därför läsa samma brev flera gånger från olika datorer, till exempel genom ett webb­gräns­snitt . (Om man använder det andra proto­kollet för in­kom­mande e-post, pop3, så raderas med­de­landena från servern så snart som abon­nenten laddar ned dem.) Notera att imap enbart används för in­kom­mande e-post. För ut­gå­ende e-post används smtp.

Webdav

Web-based distribution authoring and versioning – nerlagd arbetsgrupp inom internets tekniska ledningsgrupp IETF som utarbetade standarder för gemensamt (distribuerat) arbete med dokument på webben. Skrivs officiellt WebDAV. Webdav är också namnet på ett protokoll som gruppen har fast­ställt – ett tillägg till http-protokollet. Arbetet med Webdav påbörjades 1996 och arbets­gruppen avslutade sitt arbete 2007. – Läs mer på webdav.org (inaktuell). – Läs också om Caldav.

border gateway protocol

bgp – protokollet som styr kommunikationen mellan inter­nets olika delar. Det sköter alltså lång­distans­kommunikationen (inter­domän) mellan så kallade autonoma system på inter­net. Dels bygger de routrar som utbyter information enligt protokollet upp routing­tabeller där de kan slå upp väg­beskrivningar till andra autonoma system. Dels utbyter de varje minut information från granne till granne för att bekräfta att de är till­gängliga eller att trafiken måste dirigeras en annan väg. Bgp är ett av de äldsta proto­kollen på inter­net och anses ha stora säker­hets­brister. – Läs mer i Wiki­pedia. (Se också gateway.)

ras

registration, admission, status – del av nätprotokoll som håller reda på användare. Används i synnerhet för telefoni med internetteknik. Det hanterar registrering av nya användare, anslutning av registrerade användare när de vill använda nätet (i mån av plats) och status för alla användare.