Numbersync

varumärke för tjänst som gör att kundens telefon­nummer går direkt till flera apparater, även om abon­nent­ens smarta mobil inte finns i när­heten. Man ska alltså kunna ta emot ett tele­fon­sam­tal med, till exempel, en smart klocka utan att det för­med­las av en mobil­tele­fon. – Tjänsten erbjuds av ameri­kanska AT&T för abon­nenter som har Apples* IOS.

coopetition

cooperation och competition – sam­arbete och kon­kur­rens – när två företag sam­arbetar på ett plan (ofta tekniskt) sam­tidigt som de kon­kur­rerar på mark­naden. – Känt exempel: Apple* och Micro­soft*, som kon­kur­re­rar om operativ­system och smarta mobiler, sam­tidigt som Micro­­soft tjänar pengar på Office-program för Mac, vilket Apple upp­muntrar.

Solu

dator av ny typ, utvecklad av det fin­länd­ska före­taget med samma namn. – Solu är kon­stru­erad för att arbeta mot molnet. Lagring och backup sker auto­ma­tiskt, men Solu kan också an­vändas utan inter­net­anslut­ning. Nätverk och sam­arbete med andra an­vändare är på samma sätt möjligt utan särskilda in­ställ­ningar. Ny­danande är också till­gången till program: an­vändarna betalar en fast månads­avgift, och för den får de fri till­gång till alla program som finns för Solu. Ut­veck­larna delar på av­gift­erna i pro­por­tion till an­vänd­ningen. Operativ­systemet heter SoluOS och är ut­vecklat spe­ci­fikt för Solu. Det har ett grafiskt an­vändar­gräns­snitt som ser bio­log­iskt ut. – Solu är en mycket liten dator, ungefär lika stor som ett cd-fodral. Över­sidan är en pek­skärm. Sidorna är av trä. Solu kan användas fri­stående på samma sätt som en smart mobil med virtu­ellt tangent­bord, eller anslutas till en vanlig bildskärm och tangent­bord; Solus bild­skärm fungerar då som mus och pekplatta. – Solu visades först upp den 15 oktober 2015. Den fi­nansi­eras delvis på Kick­starter* (länk). – Se solu.co.

elektronisk penna

pennliknande redskap som används för att skriva och rita direkt på bild­skärmen på dator, surf­platta eller smart mobil. Det finns flera olika tekniker för att registrera pennans rörelser och tryck­ningar. Vissa elek­troniska pennor är passiva, det vill säga att alla funk­tioner för att upp­fatta pennans rörelser finns i bild­skärmen; pennan är då bara en pinne och kan er­sättas av en vanlig penna eller kanske av ett finger. Annars fungerar elek­troniska pennor vanligen bara till­sammans med bild­skärmar från samma till­verkare. – Kallas också för pek­penna och stylus. – Jäm­för med smart penna, datoriserad penna som kan användas på val­fritt under­lag.

burner

  1. burner phone – se dumpphone;
  2. Burner – app som ger till­fälliga telefon­nummer till smarta mobiler. Det till­fälliga numret visas i mot­tagarens nummer­presenta­tör i stället för det riktiga numret när man ringer. Det till­fälliga numret kan tas bort när man vill. Finns för Android och Iphone, och bara i USA. – Se burnerapp.com.

klicka

(to click) – i grafiska användar­gräns­snitt: att trycka på en mus­knapp (så att det hörs ett klick­ljud, ofta konst­gjort) när mus­pekaren är placerad på en symbol eller text som man vill göra något med (öppna en fil, starta ett program, göra en utskrift, kasta i pappers­korgen, markera ett stycke text…). – Ibland används två klick: det första klicket markerar det som man väljer, det andra klicket gör att det händer något. Att utföra båda klicken i följd kallas för att dubbel­klicka. Ibland räcker det med ett klick för att öppna en fil eller köra ett program. – Motsvarande handling på datorer utan mus eller annat pekdon, till exempel smarta mobiler med pek­skärm, kan kallas för att klicka även om det inte hörs något klick­ljud, alternativt för att trycka eller att trycka till. – Se också vänster­klicka (primär­klicka), höger­klicka (sekundär­klicka) och klick.

ljudbok

bok som är intalad i digital form och som säljs i bok­handeln eller på nätet. – Förr fanns ljud­böcker på band eller på cd, numera laddar man ner dem från nätet och lyssnar på dem från smart mobil. –– Man skiljer mellan ljud­böcker och tal­böcker, som är avsedda enbart för blinda och syn­skadade. (Båda sorterna kallas för audio books på engelska; talböcker kallas ibland för talking books.) –– Jäm­för med e-bok.

Livescribe

smart penna från före­taget med samma namn (länk). – Live­scribe skriver på papper som en vanlig penna, men avläser samtidigt det som skrivs (eller ritas) så att det kan över­föras till en smart mobil. Där tolkas hand­skriven text till text som datorer kan bear­beta och lagra. Live­scribe har också en inspel­nings­funktion, så att man kan spela in ett telefon­samtal eller ett föredrag samtidigt som man gör anteck­ningar. – Live­scribe köptes i november 2015 av Anoto. – Se livescribe.com.