svischa

skicka pengar från en smart mobil genom en betaltjänst som Swish. (Men ordet svischa används om liknande betalningar även om det inte är Swish som man betalar genom.) Kan också stavas swisha. –– Svischa var ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk). Det var det populäraste av det årets nyord enligt en omröstning i Språktidningen (länk).

digital amnesi

(digital amnesia) –– digital minnnesförlust –– benägenhet att glömma sådant som vi lätt kan slå upp med dator eller smart mobil. –– Se artikel i BBC News (länk). –– Digital amnesia är också en doku­mentär­film från 2014, se IMDb (länk).

[psykologi]

Numbersync

varumärke för tjänst som gör att kundens telefon­nummer går direkt till flera apparater, även om abon­nent­ens smarta mobil inte finns i när­heten. Man ska alltså kunna ta emot ett tele­fon­sam­tal med, till exempel, en smart klocka utan att det för­med­las av en mobil­tele­fon. – Tjänsten erbjuds av ameri­kanska AT&T för abon­nenter som har Apples* IOS.

coopetition

cooperation och competition – sam­arbete och kon­kur­rens – när två företag sam­arbetar på ett plan (ofta tekniskt) sam­tidigt som de kon­kur­rerar på mark­naden. – Känt exempel: Apple* och Micro­soft*, som kon­kur­re­rar om operativ­system och smarta mobiler, sam­tidigt som Micro­­soft tjänar pengar på Office-program för Mac, vilket Apple upp­muntrar.

Solu

dator av ny typ, utvecklad av det fin­länd­ska före­taget med samma namn. – Solu är kon­stru­erad för att arbeta mot molnet. Lagring och backup sker auto­ma­tiskt, men Solu kan också an­vändas utan inter­net­anslut­ning. Nätverk och sam­arbete med andra an­vändare är på samma sätt möjligt utan särskilda in­ställ­ningar. Ny­danande är också till­gången till program: an­vändarna betalar en fast månads­avgift, och för den får de fri till­gång till alla program som finns för Solu. Ut­veck­larna delar på av­gift­erna i pro­por­tion till an­vänd­ningen. Operativ­systemet heter SoluOS och är ut­vecklat spe­ci­fikt för Solu. Det har ett grafiskt an­vändar­gräns­snitt som ser bio­log­iskt ut. – Solu är en mycket liten dator, ungefär lika stor som ett cd-fodral. Över­sidan är en pek­skärm. Sidorna är av trä. Solu kan användas fri­stående på samma sätt som en smart mobil med virtu­ellt tangent­bord, eller anslutas till en vanlig bildskärm och tangent­bord; Solus bild­skärm fungerar då som mus och pekplatta. – Solu visades först upp den 15 oktober 2015. Den fi­nansi­eras delvis på Kick­starter* (länk). – Se solu.co.

elektronisk penna

pennliknande redskap som används för att skriva och rita direkt på bild­skärmen på dator, surf­platta eller smart mobil. Det finns flera olika tekniker för att registrera pennans rörelser och tryck­ningar. Vissa elek­troniska pennor är passiva, det vill säga att alla funk­tioner för att upp­fatta pennans rörelser finns i bild­skärmen; pennan är då bara en pinne och kan er­sättas av en vanlig penna eller kanske av ett finger. Annars fungerar elek­troniska pennor vanligen bara till­sammans med bild­skärmar från samma till­verkare. – Kallas också för pek­penna och stylus. – Jäm­för med smart penna, datoriserad penna som kan användas på val­fritt under­lag.

burner

  1. burner phone – se dumpphone;
  2. Burner – app som ger till­fälliga telefon­nummer till smarta mobiler. Det till­fälliga numret visas i mot­tagarens nummer­presenta­tör i stället för det riktiga numret när man ringer. Det till­fälliga numret kan tas bort när man vill. Finns för Android och Iphone, och bara i USA. – Se burnerapp.com.

klicka

(to click) – i grafiska användar­gräns­snitt: att trycka på en mus­knapp (så att det hörs ett klick­ljud, ofta konst­gjort) när mus­pekaren är placerad på en symbol eller text som man vill göra något med (öppna en fil, starta ett program, göra en utskrift, kasta i pappers­korgen, markera ett stycke text…). – Ibland används två klick: det första klicket markerar det som man väljer, det andra klicket gör att det händer något. Att utföra båda klicken i följd kallas för att dubbel­klicka. Ibland räcker det med ett klick för att öppna en fil eller köra ett program. – Motsvarande handling på datorer utan mus eller annat pekdon, till exempel smarta mobiler med pek­skärm, kan kallas för att klicka även om det inte hörs något klick­ljud, alternativt för att trycka eller att trycka till. – Se också vänster­klicka (primär­klicka), höger­klicka (sekundär­klicka) och klick.