funktionstelefon

(feature phone) –– mobiltelefon som har fler funk­tioner än de allra enklaste mobiltele­fonerna (ringtelefoner), men som inte kan räknas som smart mobil. En funktionstelefon kan till exempel ha kamera och musikspelare, men sakna möj­lig­het att hämta och visa webb­sidor.

[mobiltelefoner] [ändrad 23 augusti 2018]

handdator

(handheld computer) –– dator som är gjord för att man ska kunna hålla den i en hand och skriva, peka och klicka med den andra. Kallas också för hand­hållen dator. Kategorin har sedan slutet av 00‑talet ersatts av smarta mobiler. Blomstringstiden var slutet av 1990-talet och början av 00-talet. – Typ­exempel på den tidens handdatorer var Palms handdatorer och Micro­softs Pocket PC. – Hand­datorer kunde ha mini­a­tyr­­tangent­­bord med me­ka­niska knappar eller virtuella tangentbord och pekskärm.

Lexington

arbetsnamn på teknisk plattform från Intel för smarta mobiler. Bygger på processorn Atom och visades upp i början av 2013. Kallas också för Z2420.

[mobilt] [ändrad 18 september 2018]

förstärkt verklighet

(augmented reality) – teknik som kombinerar människans sinnes­­intryck med dator­­genererade in­tryck i real­tid. Den vanliga ytter­världen som vi upp­fattar med ögon, öron och andra sinnes­organ kom­pletteras alltså med virtuella in­slag medan vi går och står. Det för­ut­sätter speciella inter­aktiva glas­ögon eller liknande ut­rustning. En metod som är i praktiskt bruk fungerar så att man tittar på en historisk turist­­attraktion genom bild­skärmen på en smart mobil med kamera. På bild­skärmen visas då motivet med dator­­genererade tillägg, till exempel en re­kon­struktion av hur man tror att en ruin såg ut innan den blev ruin. – Det liknar virtuell verklig­het, fast blandat med vanliga sinnes­­intryck. – Jäm­­för med annotated reality och blandad verk­lig­het (mixed reality).

följsam webbdesign

följsam design – utformning av webbsidor så att de kan betraktas både på vanliga bildskärmar och på smarta mobiler. Man gör alltså inte två versioner av webbsidan, en för stora bildskärmar och en för små, utan det är samma html-kod som används för alla storlekar. Koden realiseras dock på olika sätt – innehållet har delats upp i bitar som kan arrangeras på olika sätt för att passa till utrymmet. Webbdesignern använder css för att utforma sidan så att den automatiskt anpassas till skärmstorleken. Vanligtvis utgår man från en webbsida som är utformad för smarta mobiler och lägger till möjligheten att arrangera om den för större bildskärmar. På engelska: responsive web design eller responsive design.