Phree

smart penna som kan användas på nästan alla underlag. Det man skriver eller ritar visas direkt på bild­skärmen på en smart mobil eller dator; Phree lämnar däremot inga spår på under­laget som den skriver på, så man kan ”skriva” på byx­benet eller bords­duken om man vill. Men man måste alltså ha en smart mobil påslagen. Phree kan också användas som telefon­lur, kopplad till mobilen. – Phree har utveck­lats av före­taget OTM Tech­no­logies och lanseras under 2015. – Se otmtech.com.

Vitahult

laddningsskal från Ikea för mobiltelefoner. – Vitahult ser ut som vanliga mobil­telefon­skal, men är tjockare, och gör att tele­fonernas batterier kan laddas trådlöst med standarden Qi. Laddare för Qi är inbyggda i en serie möbler och tillbehör från Ikea. – Vitahult finns för Iphone 6 och Samsung Galaxy 5. (En del andra smarta mobiler har inbyggt stöd för Qi.) – Se denna broschyr från Ikea: länk.

community computing

bydatorer – sätt att ge fattiga grupper till­gång till datorer och inter­net, oftast genom en gemen­sam dator med inter­net­anslutning. För fattiga länder finns speciella låg­pris­datorer (till exempel Simputer) och sätt att ansluta till inter­net till låg kostnad (se tek, nerlagt). – På 2010-talet har fokus hamnat på att till­handa­hålla smarta mobiler till lågt pris. – Se också community network.

Circly

socialt nätverk för mobil­telefoner, ut­vecklat med tanke på äldre. Det är en app för smarta mobiler. An­vändarna grupperar sig i små, slutna grupper, till exempel en familj. En sådan grupp kallas för en Circly. För an­vändare som inte är vana vid smarta mobiler finns särskilt lätt­hanterliga assisted accounts. – Circly grundades 2011 i Finland av Matti Kari. Nät­verket används i fin­ländsk hälso­vård och äldre­vård. – Se circly.com.

Airhopper

teknik för att stjäla data från smarta mobiler med hjälp av tele­fonernas in­byggda fm-radio. Den israeliska säker­hets­forskaren Mordechai Guri demonstrerade att detta var möjligt i oktober 2014 i ett före­drag på kon­ferensen Malcon 2014 i Denver. Metoden, som är rätt komplicerad, gör att man kan upp­snappa till exempel lösen­ord från en smart mobil, trots att den inte är an­sluten till något nät­verk. Alltså varken till mobil­nätet, wi-fi eller blue­tooth. (Se luftgap.) Metoden fungerar bara på några meters håll och klarar bara 10—20 byte per sekund. – Läs mer i ett press­med­delande från Ben-Gurion-universitetet (länk). Där finns en video och en veten­skaplig artikel.

flashing

att installera ett fast program på en smart mobil eller annan ut­rustning, i synner­het om till­verkaren har blockerat den möjlig­heten. (Se lock down.) –– Ett fast program är vanligt­vis ett program som styr tele­­fonens funktion, till skillnad från en app. Flashing är därför en vansklig pro­cess i flera steg som, om man gör fel, kan leda till att tele­­fonen för­stenas. – Ordet syftar på flashminne. –– Se också bryta upp.

mobile container

om smarta mobiler: ett av­gränsat och lösen­­ords­­-skyddat ut­rymme för vissa pro­gram på en smart mobil. An­vänds på tele­foner som an­ställda an­vänder både i arbetet och privat. – Den mobila containern innehåller pro­gram och andra resurser från före­tagets it-system. När den an­ställda inte är i tjänst kan hon logga ut ur den mobila containern. Då är mobilen inte längre i kontakt med före­tagets nät­verk. Före­taget kan då inte längre se vad den an­ställda gör, vem hon ringer till eller var hon är. Och om tele­fonen kommer på av­vägar kan upp­hittaren eller tjuven inte komma åt före­tagets nät­verk. – Andra ord för mobile container är work­space, sandbox (sand­låda) och persona.

penndator

(pen computer) –– dator som ger användaren möjlighet att mata in text och andra in­­struk­tioner direkt på bild­­skärmen med en elek­tro­nisk penna eller med ett finger. Penn­datorer brukar vara små för att man ska kunna hålla dem i en hand och skriva med den andra. –Dator­­typen har mer eller mindre för­svunnit som särskild genre, efter­­som smarta mobiler erbjuder samma eller lik­­värdiga funk­tioner. –– En penn­­dator har en bild­­skärm som upp­­fångar pennans rörelser. Om man ska kunna skriva maskin­­läs­­bar text behövs också ett pro­gram för tecken­­igen­­känning. – Den första penn­­datorn som slog igenom stort var den numera ner­­lagda Palm, men ti­dig­are fanns Apples Newton†, Eo† och det kort­­livade Windows for pen computing†. Dator­typen Tablet PC kan också fungera som penn­dator. –– När det gäller smarta mobiler används penn­­dator­­teknik ibland: en del har ingen penna, utan man an­vänder i stället ett finger. I så fall används fingret för att ”peka och klicka” och svepa, medan text­­in­matning oftast görs med ett virtuellt tangent­­bord. Andra smarta mobiler och surf­­plattor ger an­vändaren möjlig­­het att rita och skriva direkt på skärmen, men de har inte text­­igen­­känning. –– Penn­­dator eller pek­­dator? –Termen penn­­dator har i praktiken kommit ur bruk, även om en del smarta mobiler har samma funktion och säljs med penna. Där­emot har praktiskt taget alla smarta mobiler och surf­­plattor pek­­skärm, och kan alltså ses som penn­datorer. Men just därför att pek­skärm mer eller mindre tas för givet på smarta mobiler och surf­­plattor så nämns den inte. När man numera talar om pek­datorer menar man i stället oftast stora bild­­skärmar som är upp­­ställda på all­män plats med kartor och annan information för all­män­heten, och som har pek­skärm.

Google Fit

app som registrerar joggning, cykling och gång. Den har ut­vecklats av Google och är av­sedd för smarta mobiler med operativ­­systemet Android. – Google Fit an­­vänder data från tele­­fon­ernas in­­byggda sensorer, och kan kopplas ihop med andra appar för träning. – Kan laddas ner från Google Play (länk).