Simon

kombinerad mobiltelefon och hand­dator (pda) från 1994, ut­vecklad av IBM. Den brukar räknas som den första smarta mobilen. – Simon kunde an­vändas för mobil­tele­foni och för fax, e-post och sms. Den hade också adress­­bok, kalender och an­teck­­nings­­bok. In­matning gjordes med elek­tro­nisk penna. Simon såldes under sex månader 1994—95 i 50 000 exemplar. – Se Wiki­pedia*: länk.

följsam webbdesign

följsam design – utformning av webbsidor så att de kan betraktas både på vanliga bildskärmar och på smarta mobiler. Man gör alltså inte två versioner av webbsidan, en för stora bildskärmar och en för små, utan det är samma html-kod som används för alla storlekar. Koden realiseras dock på olika sätt – innehållet har delats upp i bitar som kan arrangeras på olika sätt för att passa till utrymmet. Webbdesignern använder css för att utforma sidan så att den automatiskt anpassas till skärmstorleken. Vanligtvis utgår man från en webbsida som är utformad för smarta mobiler och lägger till möjligheten att arrangera om den för större bildskärmar. På engelska: responsive web design eller responsive design.

phablet

skämtsamt om smart mobil med extra stor bildskärm. Ordet är hopsatt av ph- som i phone och -ablet som i tablet (surfplatta). – Artikel om ordet phablet i Wall Street Journal, se denna länk.

Pocket PC

handdator eller smart mobil som byggts enligt en specifikation från Microsoft. Namnet användes fram till 2007. Microsoft tillverkade inte själv några Pocket PC, men lät andra företag använda namnet förutsatt att de följde Microsofts specifikationer. Grunden var operativsystemet Windows CE. En Pocket PCvar antingen en penndator eller försedd med ett litet tangentbord. – 2007 ersattes varumärket Pocket PC med Windows Mobile som i sin tur 2012 ersattes av Windows Phone.

fönster

(window) – avgränsat utrymme som visas på bild­skärm, oftast ut­format som en rektangel med ram. – Flera fönster kan visas sam­tidigt, even­tu­ellt över­lappande. Fönster är en grund­lägg­ande kom­po­nent i grafiska an­vändar­gräns­snitt. Fönstren gör att an­vänd­aren enkelt kan över­blicka in­for­ma­tion i flera doku­ment eller program, antingen genom att ha dem öppna intill varandra eller genom att snabbt växla mellan dem. Varje öppet program dis­po­nerar ett eller flera fönster. Fönster är flytt­bara, kan för­storas och för­minskas, kan över­lappa och dölja var­andra, och de kan döljas eller krympas till små symboler. De kan också öppnas och stängas. – Om det som ska visas i fönstret inte får plats brukar man kunna rulla det med rull­nings­lister. Ibland kan man också zooma, det vill säga för­stora eller för­minska inne­hållet. Bild­skärms­ytan bakom fönstren kallas för skriv­bordet eller arbets­ytan. – Mindre fönster med spe­ci­ella funktioner kallas för rutor, till exempel dialog­rutor, text­bubblor eller paletter. – Första kom­mersi­ellt gång­bara fönster­systemet kom 1984 på mac­intosh, men idén ut­veck­lades på 1970-talet av Xerox Parc, som utgick från hur folk hanterar pappers­ark på skriv­bord. – På smarta mobiler och surf­plattor används inte fönster på samma sätt som på datorer, eftersom det är svårt att handskas med fönster på små ytor. Van­ligt­vis får det aktiva pro­gram­met fylla hela bild­skärmen. – Micro­­soft* har i Windows Phone och Windows 8 gått ifrån det tra­di­tion­ella fönster­systemet.

Bump

nerlagt system för överföring av information mellan smarta mobiler genom att man håller dem intill varandra. Kan bland annat användas för betal­ningar. (Det påminner om nfc.) – Före­taget Bump köptes i septem­ber 2013 av Google. I januari 2014 avveck­lade Google både varu­märket och produkt­erna (länk). (Webbplatsen bu.mp är fortfarande tillgänglig, men underhålls inte.)