platsbaserad tjänst

(location-based service, lbs) – tjänst som bygger på information om var användaren finns för tillfället. Bygger på att användaren har med sig en mobiltelefon med gps eller annan möjlighet till positionsbestämning. En butik kan till exempel sända ett sms med rabatt­erbjudanden till en förbi­passerande kund. Platsbaserade tjänster förekommer också i sociala nätverk som ett sätt för användaren att berätta för sina kontakter var hon är. – Se också cyber­casing och geo­taggning.

stalker app

program (app) som påstås kunna visa vilka som tittar på an­vändarens in­for­ma­tion på face­book eller andra sociala nätverk. Det är alltså program som påstås avslöja personer, stalkers, som för­följer eller kart­lägger användaren. – Face­book hävdade i mars 2010 att stalker apps var bluff och att sådana på­stådda appar skulle tas bort från Facebook.

digital asset

digital tillgång – en persons e-post­konton, konton på sociala nätverk, auktions­sajter, betal­nings­sajter och annat. – Ut­trycket an­vänds vid döds­bo­ut­red­ningar: en av­liden persons konton kan vara båda okända och oåt­kom­liga i brist på lösen­ord. Även om de digitala till­gångarna saknar eko­no­miskt värde kan in­for­ma­tionen vara be­ty­delse­full för de an­höriga. I USA finns företag som ägnar sig åt digital estate manage­ment för att förebygga detta problem.

Apple Music

Apples* musiktjänst. – Den pre­sen­te­ra­des på kon­fe­rensen WWDC i juni 2015, och bygger på Beats, en tjänst för ström­mande musik som Apple köpte 2014, och på musiken i Itunes. Dess­utom ingår en så kallad radio­kanal, Beats 1, alltså en webb­sajt med ström­mande musik som har valts ut av en disc­jockey, och ett socialt nätverk som heter Connect. (Jämför med det kort­livade Ping.) Apple Music är också integrerad med Siri. – Apple uppger sig redan ha rättig­­heterna till 30 miljoner låtar. Tjänsten går igång den 30 juni 2015mi hundra länder, däribland Sverige. – Apple Music är avgifts­belagd. Priset är 10 dollar i månaden för en person och 15 dollar i månaden för familjer. – Se apple.com/music.

cold finger

”(att ge) kalla fingret” – att ignorera någons inlägg på ett socialt nätverk eller ett annat meddelande – vanligtvis för att inlägget är dumt eller taktlöst. – Ut­trycket anspelar på to cold-shoulder, ’att be­handla någon som luft’.

sharebait

”delningsbete” – material som publiceras på sociala nät­verk för att andra ska sprida det vidare (dela det). Det kan vara text, bild, video eller musik. Ordet är ned­sättande. Det används i synner­het om sådant som publiceras enbart, eller huvud­sakligen, för att folk ska sprida det vidare. Ibland anges det uttryckligen: ”Sprid detta vidare till så många som möjligt”. Share­bait används också för att sprida reklam. – Jäm­för med clickbait, se klick­bete.

vän

(friend) – i sociala nätverk: person som man har godkänt som kontakt, vän. Det behöver inte vara någon som man känner i andra samman­­­hang. Att bli vän med någon i denna be­märkelse kallas ibland för att vänna. – Se också mot­­satsen, att av­vänna, och se Dun­bar-tal.

bbs

(bulletin board system, även bulletin board service) – elek­tro­nisk an­­slag­s­tavla – nät­baserad tjänst som ger del­­tagarna till­gång till e-post, diskussions­forum och annonser. Från början var bbs:er skilda från inter­net: del­tagarna nådde sin bbs genom att ringa upp en server med modem. Bbs:er var populära på 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet, sedan kom det webb­­platser som gav tillgång till samma slags tjänster på enklare sätt. Många bbs:er har gjorts om till webbaserade forum, som communities och sociala nät­­verk. – Läs också om bbs-lagen.