bacn

(stavas så) – e-post som inte är spam, men är ointressant eller irriterande. Ofta skämt, upprop och annat som vänner och släktingar skickar till alla de känner, kräk­post, på engelska också fram.

sociala nätverk

(social networks) – sociala kontaktnät – webb­plats för kontakter mellan människor som känner varandra, direkt eller indirekt. Det är en typ av sociala medier. – För att använda ett socialt nät­verk på internet måste man först bli medlem. Man kontaktar sedan andra med­lemmar, lämpligen sådana som man redan känner, och ber att få ha dem som kontakter eller vänner (termi­no­­login varierar – se också avvänna). Varje medlem bygger upp en lista med kontakter, men ingen enskild medlem kan över­blicka hela det sociala nät­verket. Däremot kan man utvidga sitt eget nät­verk genom att ta kontakt med sina kontakters kontakter. – Sociala nät­verk brukar ha e-post, diskussions­forum, grupper och andra gemen­samma aktiviteter. Många använder sociala nätverk för kom­mu­ni­ka­tion i stället för vanlig e-post, eftersom sociala nät­verk är tämligen spam-fria. – Kända sociala nätverk är Facebook, Linkedin och Myspace. – Termen socialt nät­verk är hämtad från socio­­login där det beskriver hur människor som känner varandra, ofta beskrivet med ett streck­­dia­gram. – Se också community, dun­bar-tal, geo­social, socialize och virtuell gemen­skap. – Det finns också anti-sociala nätverk.

spionprogram

(spyware) – insmusslat program som kartlägger användarens beteende vid datorn, till exempel vilka webb­sidor hon hämtar. – Spion­program installeras på datorn som smyg­program utan användarens vet­skap när hon laddar ned ett annat program. Det kan också vara en dold funktion hos ett program. Pro­grammet samlar in och sparar information om webb­adresser, e-post­adresser eller annat och vidare­befordrar det till en server när det får tillgång till internet. Informationen används sedan för marknads­föring, till exempel spam, i säll­synta fall även för insamling av kom­pro­met­terande information om användaren. Det finns sär­skilda program som upp­täcker och avlägsnar spion­program, men det är svårt, eftersom de är gjorda för att bli osynliga i datorns fil­system. – Läs också om skum­program (scumware) och tangentloggare samt den avsiktliga felskrivningen apyware. – Skillnaden mellan spionprogram och infiltrations­program är oskarp. Ordet spion­program används oftast om pro­gram som installeras i kommersiellt syfte, alltså för att sprida reklam, medan infiltrations­program används för industri­spionage.

false negative

miss, falsk negativ – när ett sök­system inte hittar något som det borde hitta. Det ger negativt svar (”ingen träff”), trots att det finns något som det borde ha hittat. – Ex­empel: om ditt spam­­filter släpper igenom spam till din inkorg är det en falsk negativ –en miss. Om prov­­tag­ningen på vård­­­centralen säger att du är frisk, trots att du faktiskt är sjuk, är det också en falsk negativ. – Ob­ser­vera: Negativ betyder här att något saknas eller inte på­­­träffas, inte att det är dåligt. Ett negativt prov­svar på cancer är något bra. – Mot­­satsen falsk positiv, är en sken­­träff.

false positive

falsk positiv, falskt alarm, skenträff – när ett sök­system uppger att det har hittat något, trots att det inte är vad sök­systemet letar efter. Exempel: om ett spam­filter klassar e-post som spam, trots att det inte är spam, är det en falsk positiv. Om prov­tagningen på sjuk­huset säger att du är sjuk, trots att du är frisk, är det också en falsk positiv, en sken­träff. – Observera: Positiv betyder här att något finns eller på­­träffas, inte att det är bra. – Mot­­satsen, falsk negativ, är en miss.

fast-flux domain

snabbflyttande domän – inom dator­brotts­lig­het: internet­domän som göms bakom andra, in­fekte­rade domäner som ständigt byts ut. Syftet är att dölja mot­taga­ren av e-post som gäller brotts­lig­het, till exempel son inne­håller bilder på sexu­ella över­grepp mot barn. Snabb­flyttande domäner används för att ta emot svar från lätt­lurade per­soner som svarar på spam. Svaren diri­geras till en oskyl­dig domän utan domänens ägares vet­skap. Den oskyl­diga domänen är in­fekterad med ett pro­gram som vidare­beford­rar svaren till den verk­liga mot­taga­ren. De in­fekte­rade domänerna byts ut ofta, kanske var femte minut. Detta är möjligt genom mani­pu­la­tion av inter­nets adressystem, dns. – Se Wikipedia.

nej-krav

(opt-out) – negativ avtalsbindning – att man måste svara nej för att slippa vara med; att man måste svara nej för att inte bli bunden av ett avtal. – I debatten om lagstiftning mot spam innebär nej-krav att det ska vara tillåtet att skicka obeställd reklam med e-post till alla som inte har anmält att de vill slippa. – Jäm­för med ja-krav (opt-in).

invisible hosting

serversnyltande – teknik som används av spammare för att använda oskyldiga ip-adresser. – Spam­mar­nas webb­platser smusslas in på någon annans server med hjälp av så kallade trojan­ska hästar. Dessutom slussas spammet genom ett stort antal andra servrar med parasit­program för att göra det omöjligt att spåra avsändarens ip-adress. Försök att hitta av­sänd­arens ip-adress ger olika svar varje gång.

ja-krav

(opt-in) – samtyckeskrav, positiv avtals­­bindning – regeln att man måste svara ja för att vara med; att man måste svara ja för att bli bunden av ett avtal. – I debatten om lag­stiftning mot spam innebär ja-krav att det bara ska vara tillåtet att skicka obe­ställd reklam med e-post till de som har bett om det. – Jäm­för med nej-krav (opt-out).

junk

  1. – junk mail eller junkmail – skräppost eller bara skräp – annat ord för spam. – Jäm­­för med trash, se pappers­korg;
  2. – junkware – se skräp­program.