privat surfning

surfande på internet utan spår i webb­läsaren. – Privat surfning finns som in­ställning i de vanligaste webb­läsarna med olika benämningar. In­ställ­ningen innebär att ingen in­formation sparas som i efter­hand, om någon under­söker datorn, kan visa vilka webb­­sidor an­vändaren har be­sökt. – Annars lagrar webbläsare in­formation om vilka sidor som be­sökts (se historia), kakor och ner­laddade bilder, ljud­filer och dokument av webb­läsaren. Vid privat surfning sparar webb­läsaren ingen sådan information. Den lagras inte alls, eller raderas auto­matiskt så snart det går. – Om webb­läsaren vid icke-privat surfning hjälper an­vändaren att fylla i webb­adresser genom att visa för­slag, baserade på tidigare be­sök, så före­slår den inte några adresser som en­bart har be­sökts vid privat surf­ning. De adresserna har nämligen inte sparats. – Privat surfning är möjlig med de vanligaste webb­läsarna. Man kan välja det bland in­ställ­ning­ar­na. Det kom först på Safari under namnet private browsing (privat surfning), och har sedan dess in­förts i Google Chrome som incognito (på svenska inkognito), i Inter­net Ex­plorer som Inprivate (samma på svenska), i Firefox som private browsing, privat surfning. Webb­läsaren Epic har privat surfning hela tiden. – Privat surfning kallas också för porn mode. – Natur­ligt­vis finns det, för­utom att dölja besök på porr­sidor, många goda skäl att hemlig­­hålla vilka sidor man be­söker, framför allt att ingen annan har med den saken att göra. – Man bör sam­tidigt komma ihåg att det finns data om besökarna på varje webb­server som be­sökts, och hos inter­net­operatörerna som för­med­lar trafiken. Om du surfar på jobbet kan din arbets­givare se på företagets server vilka sidor du har be­sökt, även om du har din webb­läsare inställd på privat surfning. För att bli helt ospårbar bör man använda nätverk som Tor. – I november 2014 in­förde Fire­fox också glömske­knappen, även kallad för Glöm det senaste, på engelska Forget button. Den gör att an­vändaren kan radera alla spår efter de senaste fem minuterna, två timmarna eller 24 timmarna i webb­läsaren. Alltså retro­­­aktiv privat surfning eller historie­radering (history wiping).

[personlig integritet] [surf] [webbläsare]

surfplatta

handhållen dator i form av en pek­skärm. – En komplett dator är inbyggd i bild­skärmen. Det behövs inget separat tangent­bord och ingen mus, efter­som man pekar direkt på bild­skärmen och skriver på ett virtu­ellt tangent­bord. –– Det mest kända exemplet på surf­platta är Apples Ipad, som har gett upphov till den skämt­samma be­näm­ningen padda. – En surf­platta är ett slags pek­dator. – På svenska kallas surf­plattor också för dator­­plattor eller pek­plattor. Surf­plattor för skol­elever kallas också för lär­plattor. – En kom­bi­na­tion av surf­platta och vanlig bärbar dator kallas för hybrid­dator eller pc‑platta. – Se också Datatermgruppen (länk). – På engelska används be­näm­ningar som pad (i samman­­sätt­ningar), slate, tablet och media tablet.

[datorer] [surf] [surfplattor]