GenomSynlig

tjänst som ska ge användarna inblick i hur deras person­­upp­gifter används på nätet. – GenomSynlig ska kunna visa vilka data om användaren som finns hos olika företag och andra orga­nisa­tioner, hur de används och vilka slut­satser som har dragits om användaren. – Genom­­Synlig utvecklas på Karl­stads uni­versi­tet under ledning av pro­fes­sor Simone Fischer-Hübner (länk) med början 2015, se Karlstads universitets webbsidor. Det ingår i forsk­nings­pro­jektet A4Cloud. – Läs också om openPDS. – Ordet: Genom­synlig används i stället för genom­skinlig när man vill markera att man verkligen ser genom något, som genom en glas­ruta; genom­skinlig betyder ju orda­grant att man kan skina igenom ma­te­ri­alet, som genom tyg, inte nödvändigtvis se igenom det. Ordet genom­siktlig förekommer också i samma betydelse. – Jäm­för med genom­lysning.

[personlig integritet] [personuppgifter] [ändrad 29 augusti 2017]

Øredev

en årlig konferens för programutvecklare. Anordnas i Öresunds­området varje år sedan 2005. Inte knuten till någon särskild utvecklings­platt­form. – Läs mer på oredev.org.

[konferenser] [ändrad 13 september 2019]

IOPS

  1. input/output operations per second – mått på hur snabbt hårddiskar och andra lagrings­medier läser och skriver data. – Se Wikipedia;
  2. IOPSIndoor outdoor positioning system – teknik för räknande av förbipasserande med hjälp av signalerna från deras mobil­telefoner. (Annan utrustning med trådlös kommunikation kan också användas.) Tekniken har utvecklats och säljs av företaget Bumbee Labs (länk) i Stockholm. IOPS kan användas för att räkna besökare inomhus och för att räkna fotgängare och cyklister utomhus. Tekniken används sedan 2014 i Västerås för att mäta hur människor rör sig i stads­kärnan. – IOPS har kritiserats för att den kränker människors integritet genom att samla in data om var de har varit. Bumbee Labs hävdar att den information som samlas in, mobil­telefonernas MAC‑adresser, anonymiseras (till så kallade kondensat) innan de sparas. Kritiker svarar att samma MAC‑adress ändå får samma kondensat varje gång, för att man ska kunna kart­lägga individuella rörelse­mönster. Det är därför möjligt att, med indirekta metoder, räkna ut vilket kondensat som hör ihop med en specifik MAC‑adress. – Läs också om geoslaveri och positions­integritet.

[förkortningar på I] [geo] [lagringsmedier] [övervakning] [ändrad 4 april 2017]

Titan

  1. FRA:s databas för lagring av data om data- och tele­trafik (trafik­data). Titan innehåller in­for­mation om av­sändare och mot­tagare av kommunikation, men inte om inne­hållet i sam­talet (se över­vakning). Den lagrar infor­mation om samtal med fasta tele­foner och mobil­telefoner, SMS, e‑post och webb­trafik. För­ut­sätt­ningen är att med­delan­dena har passerat Sveriges gräns. – Titans existens av­slö­jades i juni 2008, två dagar innan riks­dagen god­kände FRA‑lagen, som ger FRA rätt att lagra trafik­data. Titan hade då redan funnits i flera år;
  2. – påstått arbetsnamn på en bil från Apple, se Project Titan;
  3. – avvecklat Google-projekt för att tillhandahålla trådlöst bredband från högt­flygande obemannade sol­cells­drivna flygplan (drönare). Detta skulle användas över områden där det skulle bli för dyrt att dra fiber. Google köpte 2014 företaget Titan Aerospace som tillverkade sådana flygplan. Utvecklingen av projektet stötte på många problem, och det lades i praktiken ner redan under 2016, men nerläggningen blev känd först i början av 2017. – Jämför med Project Loon (som har tagit över en del av de anställda på Titan).

[bilar] [meddelanden] [trådlöst] [underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 5 juni 2017]

Sweden social web camp

Märke för Sweden social webcamp. Orange och blå text på vit botten i ett runt märke mot svart bakgrund.SSWC – tills vidare nerlagd årlig samman­komst för personer som är aktivt intres­se­rade av sociala medier. – Anord­na­des 2009—2013, och kommer kanske att åter­upp­tas 2016 eller senare. – SSWC ägde rum i mitten av augusti på ön Tjärö i Blekinge (karta). SSWC är en så kallad okon­­fe­­rens, det vill säga att dag­­ord­­ningen impro­­vi­­se­ras till stor del. – SSWC gjorde uppe­håll 2014, men skulle an­ordnas som vanligt 2015. Men i början av 2015 fick arrangö­rerna veta att Tjärö inte var till­gäng­ligt längre, och blev därför tvungna att ställa in. – Sajten swedensocialwebcamp.com tycks vara nerlagd (oktober 2016). – Fler konferenser.

Dnix

version av Unix som ut­veck­lades på 1980‑talet av svenska Diab. – Dnix an­vändes under namnet ABCenix i de kraft­full­aste mo­dell­erna av ABC‑datorerna. – Till skill­nad från det ur­sprung­liga Unix från AT&T var Dnix ett real­tids-operativ­system, först ut­vecklat för in­du­stri­ell an­vänd­ning. Med tiden er­sattes all Unix-kod från AT&T med Diabs egen­utveck­lade kod, vilket innebar att Dnix kunde säljas och an­vändas utan att man behövde betala licens­avgift till AT&T. – Franska Bull köpte Diab 1990, och fort­satte under några år att sälja både Dnix och Diabs datorer. Ett annat före­tag, ISC hade också rättig­het att ut­veckla och sälja Dnix och fort­satte med det fram till 1997. – Se denna redo­gör­else för Dnix (länk).

[it-historia] [unix]

Diab

svenskt företag, mest känt för att det utvecklade datorerna i ABC‑serien och deras operativ­system. – Diab ut­veck­lade Unix-versionen Dnix (även kallad D‑nix), som när den kördes på ABC‑datorer kallades för ABCenix. Före­taget utvecklade också en kompilator som fortfarande ut­vecklas och säljs under namnet Diab av företaget Wind River (se Wind River Linux). – Diab grundades 1970 av Lars Karlsson. Före­taget köptes 1990 av franska Bull, som fort­satte att sälja och ut­veckla datorer under varu­märket Diab i några år. – Diab ut­veck­lade först hål­korts-base­rade datorer för styrning av in­du­stri­ella pro­cesser, men samarbetade i slutet av 1970‑talet med Luxor om utvecklingen av ABC‑datorn, först ABC80, senare andra mo­deller, varav de mest kraft­fulla körde Unix. Diab utvecklade också datorer som såldes under företagets eget namn. – För­kort­ningen Diab står för Data­indu­strier AB. – Läs mer i Historien om Diab (länk).

[persondatorer] [it-historia] [ändrad 3 maj 2019]