genväg

(shortcut) – på Macintosh alias, i Unix mjuk länk – extra filnamn (eller ikon) som gör det enklare att komma åt ett fil. – En genväg kan till exempel placeras på datorns skrivbordsyta, medan den fil som gen­vägen representerar finns långt nere i fil­systemet, eller på en annan server. Man slipper då leta i fil­systemet för att öppna filen – man kan öppna filen genom att klicka på genvägen. – Att en ikon står för en genväg brukar markeras med en liten pil. – Tek­niskt är en genväg bara ett filnamn, en ikon och in­for­ma­tion (en pekare) om var original­filen finns. Raderar man gen­vägen finns original­filen kvar. Om man raderar original­filen finns gen­vägen kvar på skriv­bordet – men den går inte att använda. – Jäm­för med proxy.

Cics

Customer information control system – program för direkt­hantering av kund­data, ut­vecklat för stor­datorer av IBM*, lanserat 1969. – Cics bygger på program­språket Cobol. Cics är till för online trans­action processing. Cics finns också för Unix* och person­datorer. IBM har vidare­ut­veck­lat det för e-handel och mark­nads­för det fort­farande (2015) – se här.

make

ett vanligt verktyg i Unix för att sätta samman ett program (”target”) av olika moduler med ledning av instruktionerna i en makefile.

Bell Labs

amerikanskt forskningsinstitut, numera ägt av Nokia. – Bell Labs har spelat stor roll i datorhistorien genom uppfinningen av transistorn 1947 och genom utvecklingen av Unix. – Bell Labs grundades 1925 och har en tradition av fri forskning inom många områden. De som blev anställda som forskare på Bell Labs hade under institutets storhetstid frihet att i stort sett göra vad de ville. Många forskare på Bell Labs har fått Nobelpris. – Bell Labs, som har huvudkontor i den lilla staden Murray Hill i New Jersey, tillhörde från början AT&T, men ingick sedan 1997 i Lucent, från 2006 i Alcatel––Lucent och därmed, sedan 2016, i Nokia. (En mindre del av Bell Labs fördes 1997 till AT&T och blev AT&T Labs.) – Efter att Lucent gick ihop med Alcatel skars verksam­heten på Bell Labs ner drastiskt. – Bell Labs webb­sidor finns på bell-labs.com.

fil

(file) – data som lagras i dator under ett eget namn och som hanteras som en helhet – flyttas, kopieras, raderas, exekveras – av operativ­systemet. En fil kan till exempel vara ett text­dokument, ett kalkyl­ark, en bild eller ett program. Man brukar skilja mellan programfiler, som är de program som ”vanliga användare” använder, system­filer, som ingår i operativ­systemet och datafiler, som innehåller material – text, siffror, bild, ljud – som kan öppnas och bearbetas av ett program. – I Unix räknas också ansluten utrustning, som skrivare och skannrar, som filer. – Filer som har samma filformat kan öppnas och bearbetas av samma program. Filformatet markeras i de flesta operativ­system med filnamns­ändelser. – Engelska file betyder också arkiv, pärm, dossier; to file – att arkivera.

Darpa

Defense advanced research projects agency – amerikanska försvars­departementets forsknings­institut. Mest känt för nät­verket arpa­net, numera mer känt som inter­net. Darpa/Arpa stödde också ut­vecklingen av tcp/ip och Berkeley-versionen av Unix. Darpa hette Arpa från starten 1958 till 1972, Darpa från 1972 till 1993, Arpa från 1993 till 1996 och sedan dess Darpa igen.

RS/6000

IBM:s serie av Unix-datorer, inklusive super­datorn RS/6000 SP. RS/6000 till verkades under det namnet under 1990-talet. År 2000 bytte produktlinjen namn till System p, som i sin tur 2008 slogs ihop med system i under det gemensamma namnet IBM Power Systems.

Gnome

projekt som utvecklar ett grafiskt an­vändar­gräns­snitt till Linux samt för andra versioner av Unix som BSD, Darwin, HP-Ux och Solaris. – Mer exakt är det en an­vändar­miljö som förutom grafiskt an­vändar­gräns­snitt omfattar webb­läsare och andra program samt verktyg för pro­gram­utveck­lare. Allt ut­vecklas som fri mjuk­vara, och pro­grammen kan laddas ner från Gnomes webb­plats gnome.org. – Gnome påstås stå för GNU network object model environment, och det ingår i Gnu-pro­jektet. – Läs också om det nerlagda Eazel och om det kon­kur­re­rande KDE. – Ordet: Gnome, på svenska gnom eller tomte (i äldre betydelse), kan i folktro vara en kort­växt människo­liknande varelse som utan att synas hjälper män­niskorna. Ordet kan också an­vändas i ungefär samma be­tydelse som nörd.