genväg

(shortcut) – på Macintosh alias, i Unix mjuk länk – extra filnamn (eller ikon) som gör det enklare att komma åt ett fil. – En genväg kan till exempel placeras på datorns skrivbordsyta, medan den fil som gen­vägen representerar finns långt nere i fil­systemet, eller på en annan server. Man slipper då leta i fil­systemet för att öppna filen – man kan öppna filen genom att klicka på genvägen. – Att en ikon står för en genväg brukar markeras med en liten pil. – Tek­niskt är en genväg bara ett filnamn, en ikon och in­for­ma­tion (en pekare) om var original­filen finns. Raderar man gen­vägen finns original­filen kvar. Om man raderar original­filen finns gen­vägen kvar på skriv­bordet – men den går inte att använda. – Jäm­för med proxy.

Cics

Customer information control system – program för direkt­hantering av kund­data, ut­vecklat för stor­datorer av IBM*, lanserat 1969. – Cics bygger på program­språket Cobol. Cics är till för online trans­action processing. Cics finns också för Unix* och person­datorer. IBM har vidare­ut­veck­lat det för e-handel och mark­nads­för det fort­farande (2015) – se här.

Unixware

version av Unix som på 1990-talet mark­nads­fördes av det företag som då hette SCO (senare Taran­tella, numera del av Oracle). Togs över av det ”nya” SCO, The SCO Group, och mark­nads­förs nu av före­taget Xinuos, se här.

make

ett vanligt verktyg i Unix för att sätta samman ett program (”target”) av olika moduler med ledning av instruktionerna i en makefile.

Unix System Laboratories

avvecklat dotterföretag till AT&T, an­svarigt för AT&T:s Unix-verk­sam­het 1989——1993. – Unix System Labora­tories började som en av­delning inom AT&T, Unix Soft­ware Ope­ration, när AT&T på 1980-talet kommer­si­ali­se­rade Unix System V. 1989 blev det ett helägt dotter­bolag till AT&T, och 1990 bytte det namn till Unix System Labora­tories. Det ägde rättig­heterna till varu­märket Unix och till System V. – Verk­sam­heten och Unix System V såldes 1993 till Novell, som 1995 sålde det vidare till SCO. – Rättig­heterna till varu­märket Unix överläts sam­tidigt till bransch­orga­nisa­tionen X/Open, numera The open group. Därmed upphörde verk­sam­heten.

Bell Labs

amerikanskt forskningsinstitut, numera ägt av Nokia. – Bell Labs har spelat stor roll i datorhistorien genom uppfinningen av transistorn 1947 och genom utvecklingen av Unix. – Bell Labs grundades 1925 och har en tradition av fri forskning inom många områden. De som blev anställda som forskare på Bell Labs hade under institutets storhetstid frihet att i stort sett göra vad de ville. Många forskare på Bell Labs har fått Nobelpris. – Bell Labs, som har huvudkontor i den lilla staden Murray Hill i New Jersey, tillhörde från början AT&T, men ingick sedan 1997 i Lucent, från 2006 i Alcatel––Lucent och därmed, sedan 2016, i Nokia. (En mindre del av Bell Labs fördes 1997 till AT&T och blev AT&T Labs.) – Efter att Lucent gick ihop med Alcatel skars verksam­heten på Bell Labs ner drastiskt. – Bell Labs webb­sidor finns på bell-labs.com.

blue screen of death

”blåskärm”, bsod – när datorn låser sig och bildskärmen blir blå – välkänt fel i Windows. Text i vitt på bildskärmen beskriver felet. – Datorer med blåskärm måste startas om. Ofta finns det också ett bakom­liggande fel som måste fixas för att felet inte ska återkomma. – I Unix talar man om kernel panic.

fil

(file) – data som lagras i dator under ett eget namn och som hanteras som en helhet – flyttas, kopieras, raderas, exekveras – av operativ­systemet. En fil kan till exempel vara ett text­dokument, ett kalkyl­ark, en bild eller ett program. Man brukar skilja mellan programfiler, som är de program som ”vanliga användare” använder, system­filer, som ingår i operativ­systemet och datafiler, som innehåller material – text, siffror, bild, ljud – som kan öppnas och bearbetas av ett program. – I Unix räknas också ansluten utrustning, som skrivare och skannrar, som filer. – Filer som har samma filformat kan öppnas och bearbetas av samma program. Filformatet markeras i de flesta operativ­system med filnamns­ändelser. – Engelska file betyder också arkiv, pärm, dossier; to file – att arkivera.