Cygwin

en uppsättning verktyg för anpassning av Unix-baserade program för Windows. – Med Cygwin kan man anpassa (porta) Unix­program så att de kan köras i Windows utan större ändringar. Det ingår ett bibliotek som anpassar system­anropen i Unix till Windows och omvänt. – Ob­ser­vera att Cygwin inte är till för http://it-ord.idg.se/ord/emulera/. Det krävs en del arbete för att existerande program för Unix ska kunna köras i Cygwin. – Cygwin ut­veck­lades på 1990-talet på före­taget Cygnus Solutions som 1999 slogs ihop med Red Hat. Cygwin utvecklas som fri mjukvara, och finns på cygwin.com.

Olsen, Ken

Kenneth H Olsen (1926—2011), grundare av Digital Equipment Corporation och dess chef 1957—1992. – Ken Olsen studerade på MIT runt 1950, och arbetade sedan en kort tid på SKF i Göteborg. Han hade norska förfäder. – Under 1950-talet var han med och byggde den första transistori­serade datorn, och skrev en av de första flyg­simulatorerna åt amerikanska flyg­vapnet. 1957 grundade han Digital tillsammans med Harlan Anderson (se Wiki­pedia), och utvecklade de första mini­datorerna. – Digital blev historiskt: först för datorerna i pdp-serien, sedan för Vax-datorerna. När Unix och person­datorer slog igenom hade Ken Olsen svårt att förstå poängen. Han lär också ha kallat Unix för snake oil. – Ken Olsen var en klassisk ingenjör som såg till­gång på hög data­kapacitet, snabba processorer och hög band­bredd som ursäkter för slöseri, och som i stället försökte finna lösningar som krävde så lite resurser som möjligt. Som före­tags­ledare var han i god mening patri­arkalisk och tog hellre för­­luster i några år än att han sade upp an­ställda. – 1992 tvingades Ken Olsen lämna före­­tagets ledning. Då startade han ett nytt före­tag, Advanced modular solutions, som lades ned sommaren 2000. Ken Olsen avled 2011.

Multics

(Multiplexed information and computing service) – operativsystem för stordatorer med flera samtidiga användare, utvecklat 1963-69 på Bell Labs, General Electric och MIT i samarbete. Multics var det första operativsystemet som delade upp minnet i sidor som flyttades mellan arbetsminne och lagringsminne. Multics inspirerade utvecklingen av Unix (namnet är en ordlek på Multics). Multics utvecklades vidare på 1970-talet och såldes kommersiellt från 1973. Under 1980-talet trängdes Multics undan av andra operativsystem. Den sista Multicsdatorn tillhörde det kanadensiska försvarsdepartementet i Halifax. Den var i drift fram till 30 oktober år 2000.

Open software foundation

OSF – tidigare bransch­orga­nisa­tion som bildades 1998 för att ut­veckla en enhetlig form av Unix – se OSF/1. – OSF var ena sidan i de så kallade unix­krigen. Efter miss­lyckandet med OSF/1 gick OSF 1996 ihop med X/Open och bildade the open group. – I OSF ingick bland annat digital, Hitachi, HP, IBM, Bull, Nixdorf, Philips och Siemens. – Enligt då­varande Sun-chefen Scott McNealy stod OSF för ”Oppose Sun Forever”.

finger

en gammal, numera sällan använd, funktion i Unix som tar fram kortfattad information om alla som är anslutna till ett nätverk, eller om enstaka användare. Framför allt kunde det tala om vem som var innehavare av en given e-post­adress. Det användes för att hämta användarnas plan file. – finger (stavas så), som i grunden är ett protokoll, har funnits sedan 1970-talet. Det specificeras i rfc* nummer 1288 (länk). – På grund av att informationen om användarna kunde missbrukas har praktiskt taget alla nätverk stängt av möjligheten att använda finger. – finger har också funnits för Windows*.

plan file

planfil – fil med information om datorns ägare, avsedd för andra användare som anropar datorn. Användes från början för saklig information om användaren och dennas planer för den närmaste tiden, men har med tiden blivit utrymme för högst individuella, ofta humoristiska uttryck. Kan läggas in i Unix-system. Anropas med instruktionen finger.

Common desktop environment

CDE – gammalt grafiskt användargränssnitt för Unix, utvecklat av The Open Group. Numera ovanligt. – CDE, som är en vidareutveckling av Motif, togs fram på 1990-talet för att bli ett gemensamt grafiskt användargränssnitt för all Unix efter slutet på Unixkrigen. – CDE liknar andra grafiska användargränssnitt, men har en del ovanliga finesser som gemensamma arbetsytor för flera användare. – Efter 1990-talet har CDE konkurrerats ut av grafiska användargränssnitt som har utvecklats för Linux, som Gnome och KDE, men CDE finns fortfarande. CDE krävde tidigare licens, men kan numera laddas ner från Sourceforge* (länk).

Single Unix Specification

den officiella specifikationen av Unix: operativ­system som uppfyller kraven i speci­fika­tionen får använda varu­märket Unix. – Målet är att godkända operativ­system ska vara utbytbara: ett program som har skrivits för en godkänd variant av Unix ska kunna köras på alla andra godkända varianter av Unix. –– The Single Unix Specification fast­ställs av The open group, som äger varu­märket Unix. –– Läs mer på unix.org. –– Det finns många slags Unix som inte svarar mot The Single Unix Speci­fi­cation, till exempel Linux, BSD och Gnu. Det behöver inte bero på bristande kvalitet, utan på att kost­naderna för god­kännande är för höga, eller på att operativ­systemet ändras så ofta att god­kännande är menings­löst. –– Varu­märket Unix skrivs ibland med stora bokstäver och tecknet för registrerat varumärke, UNIX®.