Youtubify

program som presenterar musik från Youtube* i ett webbaserat gränssnitt som liknar Spotify*. – Youtubify innehåller inga musikfiler, utan länkar bara till Youtube, så det gör inte intrång i upphovsrätten till musiken. – Programmet har funnits på nätet sedan november 2015. – Youtubify finns på youtubifu.vebto.com.

open access

fri tillgång, fri tillgänglighet, öppen access – principen att information ska vara fritt tillgänglig för alla. Man har full frihet att sprida informationen vidare, men det ska ske utan ändringar och man ska ange upphovspersonernas namn. Uttrycket används mest om forskningsrön. Open access innebär att informationen ska vara tillgänglig gratis och att vem som helst ska kunna läsa den, citera den och hänvisa till den samt sprida den vidare. Det finns flera definitioner av open access, och de flesta anser att upphovspersonens ideella upphovsrätt gäller även med open access. Upphovspersonen har alltså även i open access rätt att bli omnämnd som upphovsperson till informationen och har lagligt skydd mot förvrängningar och mot stöld av upphovsrätten. – Se Kungliga bibliotekets sidor om open access och open access scholarly information sourcebook.

immaterialrätt

(intellectual property rights, ip) – lagar som skyddar uppfinningar, konstnärliga verk, varumärken och företagsnamn. Det är en sammanfattande term för patent, upphovsrätt, mönsterskydd och skydd av varumärken och företagsnamn. Dessa skyddas av olika lagar som inte bör blandas ihop. Immaterialrätt brukar delas upp i industriell och upphovsrättslig. Industriell immaterialrätt är patent, skydd för industriell formgivning och mönster samt skydd för varumärken. upphovsrätten gäller för konstnärliga verk som text, musik och bild, men också för källkod till datorprogram.

freeware

gratisprogram –– program som sprids gratis av upphovspersonen. – Vanligtvis laddar man ner dem från internet. I synner­het när det gäller appar för smarta mobiler har gratis program blivit så vanliga att ordet freeware har blivit över­flödigt. Ordet var vanligast på 1980- och 1990-talen. –– Free­ware ska inte för­väx­las med fri mjukvara. Den som laddar ner ett gratis­program har rätt att använda pro­gram­met i be­fint­ligt skick, men inte nöd­vän­digt­vis några av de andra rättig­heter som följer med fri mjukvara. Man får till exempel inte tillgång till käll­koden. –– Det påstås ibland att gratis­program är allmän egendom (public domain), men det är inte heller korrekt. Även om upphovs­rätts­havaren ger bort exemplar av pro­gram­met gratis äger hen fort­far­ande upp­hovs­rätten till pro­gram­met. –– Se också freemium. –– Läs också om share­ware, som man för­väntas betala för. –– Fler ord på ware.

Trans-pacific partnership

(TPP) – avtal om friare handel mellan länder runt Stilla havet. Avtalet, som till stor del är hemligt, anses hota friheten på internet. – Av­talet skrevs på i oktober 2015 efter fem års för­hand­lingar, men det är inte rati­fi­cerat. Det är alltså på­skrivet av för­hand­larna, men ännu inte godkänt av deras re­spek­tive hem­länder. I USA har under hösten 2015 alla pre­si­dent­kandi­dater från demo­krat­erna tagit avstånd från TPP – även Hillary Clinton, som ti­di­gare stödde TPP. – Av­talet om­fattar Austra­lien, Brunei, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Kanada, Nya Zeeland, Peru, Singa­pore, USA och Vietnam. TPP gäller minskade handels­hinder som tullar och gemen­samma regler för bland annat upp­hovs­rätt, arbetar­skydd och miljö samt skilje­dom vid tvister. – Kri­ti­ker, till exempel EFF* (länk) och aktions­gruppen Expose the TPP (länk), påpekar att avtalet bland annat innebär att:* det blir straff­bart att avslöja miss­för­hållanden på företag på nätet;

* sajter som Face­book* och Youtube* måste ta bort inlägg om en enda person anmäler inlägget;* förbud mot att forcera kryp­te­ring, även i legitima syften;* hårda åtgärder mot miss­tänkt pirat­kopi­e­ring utan krav på be­vis­ning.

– Se denna redogörelse skriven för USA:s kongress: länk. – Läs också om TTIP.

cuckoo egg

(eller cuckoo’s egg) – ”gökägg” – musikfil med de första 30 sekunderna av en låt, därefter bara oin­tres­santa ljud – till exempel tickandet av ett gökur. Sådana filer spreds i början av 00-talet av Cuckoo’s egg project (nerlagt) som ett sätt att av­skräcka folk från att ladda ner pirat­kopi­erade låtar. – Se också spoof, be­ty­delse 6. – Gök­ägg ska inte förväxlas med påskägg. – För cuckoo’s egg, se också Bruce Sterling.

contributory infringement

ungefär: främjande av intrång i upp­hovs­rätten – amerikansk juridisk term för spridande av program som används för utbyte av otillåtna kopior av musik- och video­filer via internet.

Hymn Project

program som tog bort kopi­erings­skyddet från musikfiler från Itunes, så att de kunde spelas och kopieras fritt. Den anonyma upp­­hovs­­mannen hävdade att detta var i enlighet med upp­hovs­rätten. Sedan 2008 är programmet i praktiken oåtkomligt. – Webb­platsen hymn-project.org är sedan länge svart. – Namnet: Hymn påstås vara en för­kort­ning för Hear Your Music aNywhere.

Rapidshare

en ledande sajt som har använts för olaglig fildelning: den lades ner den 31 mars 2015. – Rapid­­share var 2010 en av de 50 mest besökta sajterna på internet, men dess popularitet har minskat sedan dess. Efter år av konflikter om upp­hovs­rätt beslöt ägarna att lägga ner sajten. – Rapid­share var en betalsajt. Användarna betalade en avgift och fi k då disponera 50 gigabyte på Rapid­shares servrar. Det som gjorde Rapid­share till en tjänst för fil­delning var att varje fil som lagrades på Rapid­share fick en egen webb­adress (url). Kunden kunde sprida webb­­adressen fritt, och alla som hade tillgång till webb­­adressen kunde hämta filen från Rapid­share. Man behövde alltså vara betalande kund för att lagra filer på Rapidshare, men inte för att hämta filer. Det fanns inget index att söka i. – Rapid­share startades 2002 av Christian Schmid i Schweiz, men sajten låg först på den tyska lands­domänen de. Den flyttades senare till rapidshare.com. Den tyska sajten stängdes 2010. – Ner­läggningen tycks bero på att Rapid­shares ledning har försökt tillmötesgå krav från upp­hovs­rätts­ägare genom att ändra inriktning på sajten till en allmän moln­baserad lagrings­sajt, men det ledde till kraftigt minskade intäkter. Under 2014 sades de flesta anställda upp, eller lämnade före­taget, och utvecklings­arbetet upphörde.