Youtubify

program som presenterar musik från Youtube* i ett webbaserat gränssnitt som liknar Spotify*. – Youtubify innehåller inga musikfiler, utan länkar bara till Youtube, så det gör inte intrång i upphovsrätten till musiken. – Programmet har funnits på nätet sedan november 2015. – Youtubify finns på youtubifu.vebto.com.

open access

fri tillgång, fri tillgänglighet, öppen access – principen att information ska vara fritt tillgänglig för alla. Man har full frihet att sprida informationen vidare, men det ska ske utan ändringar och man ska ange upphovspersonernas namn. Uttrycket används mest om forskningsrön. Open access innebär att informationen ska vara tillgänglig gratis och att vem som helst ska kunna läsa den, citera den och hänvisa till den samt sprida den vidare. Det finns flera definitioner av open access, och de flesta anser att upphovspersonens ideella upphovsrätt gäller även med open access. Upphovspersonen har alltså även i open access rätt att bli omnämnd som upphovsperson till informationen och har lagligt skydd mot förvrängningar och mot stöld av upphovsrätten. – Se Kungliga bibliotekets sidor om open access och open access scholarly information sourcebook.

immaterialrätt

(intellectual property rights, ip) – lagar som skyddar uppfinningar, konstnärliga verk, varumärken och företagsnamn. Det är en sammanfattande term för patent, upphovsrätt, mönsterskydd och skydd av varumärken och företagsnamn. Dessa skyddas av olika lagar som inte bör blandas ihop. Immaterialrätt brukar delas upp i industriell och upphovsrättslig. Industriell immaterialrätt är patent, skydd för industriell formgivning och mönster samt skydd för varumärken. upphovsrätten gäller för konstnärliga verk som text, musik och bild, men också för källkod till datorprogram.

freeware

gratisprogram –– program som sprids gratis av upphovspersonen. – Vanligtvis laddar man ner dem från internet. I synner­het när det gäller appar för smarta mobiler har gratis program blivit så vanliga att ordet freeware har blivit över­flödigt. Ordet var vanligast på 1980- och 1990-talen. –– Free­ware ska inte för­väx­las med fri mjukvara. Den som laddar ner ett gratis­program har rätt att använda pro­gram­met i be­fint­ligt skick, men inte nöd­vän­digt­vis några av de andra rättig­heter som följer med fri mjukvara. Man får till exempel inte tillgång till käll­koden. –– Det påstås ibland att gratis­program är allmän egendom (public domain), men det är inte heller korrekt. Även om upphovs­rätts­havaren ger bort exemplar av pro­gram­met gratis äger hen fort­far­ande upp­hovs­rätten till pro­gram­met. –– Se också freemium. –– Läs också om share­ware, som man för­väntas betala för. –– Fler ord på ware.

Projekt Runeberg

projekt som publicerar nordisk litteratur på webben för fritt bruk. – Av upp­hovs­rätts-­liga skäl ingår bara verk som är 70 år eller äldre. Projekt Rune­berg har bland annat lagt ut uggle­upp­lagan av Nordisk Familje­bok på webben (länk). – Namnet Rune­berg är taget från diktaren Johan Ludvig Rune­berg (se Wiki­pedia*: länk) och an­spelar också på före­bilden Projekt Gutenberg. Projekt Rune­berg startades 1992 av Dator­föreningen Lysator (länk)Lin­köpings uni­versi­tet, bland annat av Lars Arons­son. – – Läs mer på runeberg.org. –– Läs också om Litteratur­banken och Projekt Moberg.

Trans-pacific partnership

(TPP) – avtal om friare handel mellan länder runt Stilla havet. Avtalet, som till stor del är hemligt, anses hota friheten på internet. – Av­talet skrevs på i oktober 2015 efter fem års för­hand­lingar, men det är inte rati­fi­cerat. Det är alltså på­skrivet av för­hand­larna, men ännu inte godkänt av deras re­spek­tive hem­länder. I USA har under hösten 2015 alla pre­si­dent­kandi­dater från demo­krat­erna tagit avstånd från TPP – även Hillary Clinton, som ti­di­gare stödde TPP. – Av­talet om­fattar Austra­lien, Brunei, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Kanada, Nya Zeeland, Peru, Singa­pore, USA och Vietnam. TPP gäller minskade handels­hinder som tullar och gemen­samma regler för bland annat upp­hovs­rätt, arbetar­skydd och miljö samt skilje­dom vid tvister. – Kri­ti­ker, till exempel EFF* (länk) och aktions­gruppen Expose the TPP (länk), påpekar att avtalet bland annat innebär att:* det blir straff­bart att avslöja miss­för­hållanden på företag på nätet;

* sajter som Face­book* och Youtube* måste ta bort inlägg om en enda person anmäler inlägget;* förbud mot att forcera kryp­te­ring, även i legitima syften;* hårda åtgärder mot miss­tänkt pirat­kopi­e­ring utan krav på be­vis­ning.

– Se denna redogörelse skriven för USA:s kongress: länk. – Läs också om TTIP.

cuckoo egg

(eller cuckoo’s egg) – ”gökägg” – musikfil med de första 30 sekunderna av en låt, därefter bara oin­tres­santa ljud – till exempel tickandet av ett gökur. Sådana filer spreds i början av 00-talet av Cuckoo’s egg project (nerlagt) som ett sätt att av­skräcka folk från att ladda ner pirat­kopi­erade låtar. – Se också spoof, be­ty­delse 6. – Gök­ägg ska inte förväxlas med påskägg. – För cuckoo’s egg, se också Bruce Sterling.

contributory infringement

ungefär: främjande av intrång i upp­hovs­rätten – amerikansk juridisk term för spridande av program som används för utbyte av otillåtna kopior av musik- och video­filer via internet.

Swefilmer

svensk webbsajt som sänder ström­mande filmer och tv-serier utan tillstånd av upp­hovs­rätts-havarna. – Efter en polisrazzia den 8 juli 2015 meddelade sajtens ägare att den stängs den 31 juli 2015. Men verk­sam­heten har fort­satt under samma namn, men på andra topp­domäner. – Swe­filmer grundades 2011. Sajtens administratör Ola Johans­son satt i samband med razzian i häkte i 90 timmar. Han och andra kommer troligen att åtalas för brott mot upp­hovs­rätts­lagen. Åklagaren bedömer att sajten har tjänat ungefär 12,5 miljoner kronor, och har begärt att beloppet ska tas i beslag. Pengarna är huvud­sak­ligen intäkter från annon­se­ring. – I slutet av juni spreds rykten på internet att Ola Johans­son med flera riskerar 15 års fängelse. Det är en kraftig över­drift. Högsta straffet i Sverige för brott mot upp­hovs­rätten är två års fängelse (se blogg­inlägg i DN: länk).–

– In English: Swefilmer is, or was, a Swedish web site that streams movies and television serials to the public. After a police crackdown in July 31, 2015, the operators of the site decided to close it down on July, 2015. However, Swefilmer sites since then have opened under other top domains. The administrator of the site, Ola Johans­son, was taken into custody for several days in July 2015 and faces charges of copy­right infringe­ment. According to the prosecutor, Swefilmer has earned approximately 12,5 million Swedish kronor on advertising since it was founded in 2011. – Rumors circulating on social media in July 2015 said that Ola Johans­son and others could face 15 years in prison. This was highly exaggerated: the maximum term in Sweden for copyright infringement is two years.  – For more summaries in English, please click at this link.