Coin

  1. uppköpt: företaget Coin är köpt av Fitbit (fitbit.com), och verksamheten upphörde i juni 2016 – ett avvecklat amerikanskt kort som var avsett att ersätta användarens alla kontokort. Man läste först in alla uppgifter för de kort man vill ha på Coin-kortet. När man sedan skulle betala valde man vilket av konto­korten man ville betala med med hjälp av en knapp och en tecken­ruta. Sedan an­vände man kortet som ett vanligt kontokort. Coin var i kreditkorts­storlek. Kortet lanserades i början av 2015 i USA. – Se pressmeddelande från Fitbit;
  2. – se Amazon Coins;
  3. coin – ord som ingår i namnet på många kryptovalutor och andra elektroniska pengar.

[betalningar] [coin] [uppköpt] [ändrad 26 juni 2017]

 

Comdex

nerlagd it-mässa i Las Vegas. Den anordnades årligen i november från 1979 till 2003, och räknades då som världens näst största it‑mässa efter CeBit. – 2010 anordnades Comdex som en virtuell mässa, alltså enbart på internet, under namnet comdexvirtual.com. – Numera länkar comdex.com direkt till interop.com.

[mässor och konferenser] [nerlagt] [ändrad 16 augusti 2017]

Google I/O

årlig konferens om program­utveck­ling, anordnad av Google. Anordnades första gången 2008, och äger rum i San Fran­cisco. – I/O står för inno­vation in the open, men anspelar också på för­kort­ningen i/o (input/output) – Se Googles webb­sidor: länk.

[konferenser] [ändrad 17 april 2019]

Gen Con

mässa för datorspel och andra slags spel. – Gen Con har anordnats på olika platser sedan 1967. Det är nu en av de största mässorna i USA. Sedan 2003 anordnas Gen Con i Indiana­polis, Indiana. Det arrangeras också mässor i Europa och Austra­lien. – Gen Con är kort för Geneva Convention efter Lake Geneva i Wisconsin, där en av de första mässorna hölls. Namnet anspelar också på Genèvekonventionerna (länk). – Gen Con hotade i mars 2015 att lämna Indiana­polis efter att Indiana hade infört en lag om ””religions­frihet”” som ger affärs­inne­havare rätt att dis­kri­mi­nera homo­sexu­ella och trans­personer (se brev till Indianas guver­nör, länk). – Se gencon.com.

[mässor och konferenser] [spel] [ändrad 6 november 2017]

utility

  1. – allmän nyttighet, samhällsservice. Traditionellt: el, vatten och avlopp är [public] utilities. Det är sådant som alla anses ha behov av, och som myn­dig­het­erna och berörda företag har skyldighet att till­handa­hålla för alla (under vissa villkor). – I februari 2015 bestämde amerikanska FCC att bredband ska räknas som en allmän nyttighet, jämställd med telefoni. Detta får konsekvenser för abonnenternas rättigheter gentemot ope­ra­tör­erna, och för nät­neutrali­tet;
  2. – se verktygsprogram;
  3. – se utility computing;
  4. – även: nytta (oräknebart).

Cult of the dead cow

Kohuvud ritat med tecken från tangentbord. Ögonen är två X.
Död ko i bbs-utförande.

(CDC) – en amerikansk hackar-grupp som verkar för frihet på nätet. Dess stor­­hets­­tid var på 1990‑talet. – Cult of the dead cow har funnits sedan 1984, och kan ses som före­­gångare till Anonymous, men CDC:s med­­lemmar är inte anonyma. – CDC var först ett antal löst samman­­­hållna bbs:er i USA och Kanada. Centrum var, och är fort­farande, i Lubbock i Texas. Sedan 1980‑talet har gruppen gett ut en elek­tro­nisk tidning med samma namn: länk, numera sporadisk. – En av med­­lem­marna, Jesse Dryden (””Drunkfux””) ordnade 1990 den första hackar-konfe­rensen som var öppen för utom­­stående, Hohocon. CDC uppfann också stav­ningen 31337 för elite, se leet. CDC gör an­språk på att ha myntat ordet hackti­­vism och har, eller hade, under­­gruppen Hackti­vismo (se Wiki­pedia), som tycks vara nerlagd. Insats­gruppen Ninja strike force, NSF (länk) bildades 1996, och har stora lik­heter med Anonymous. – CDC har (liksom Anonymous) drivit kampanjer på nätet mot Sciento­logi­­kyrkan och mot Googles an­pass­­lig­­het gentemot censuren i Kina. Gruppen ligger också bakom skadeprogram som Back Orifice och pro­gram­met NBName som genom­för disti­bu­erade överbelast­­nings­­attacker samt program för hemlig kommu­nika­tion. (Se hela listan i Wikipedia.) Gruppen gör också an­språk på att ha ha smittat USA:s förre presi­dent Ronald Reagan med alz­heimers. – Orga­ni­sa­­toriskt lyder Cult of the dead cow under moder­­orga­nisa­tionen CDC Communications tillsammans med Hackti­vismo och Ninja strike force. Verk­­sam­­heten tycks ha tynat av, och några av de ur­sprung­liga ledande med­lem­marna har gått vidare till jobb i stat och stor­företag. – Se cultdeadcow.com. – I mars 2019 blev det känt att den demokratiska presidentkandidaten Beto O’Rourke var med i Cult of the dead cow på 1980‑talet.

[aktivister] [hackare] [ändrad 19 mars 2019]

Advanced wireless services

AWS –– beteckning på radiofrekvenser som används för mobila kom­mu­ni­ka­tioner. Främst för 3g och 4g‑näten. – Beteckningen AWS används när det gäller Nord- och Sydamerika. I USA har AWS‑frekvenser auktionerats ut i flera omgångar av myndig­heten FCC. Omgångarna numreras AWS‑1 till AWS‑4. –– Läs mer på FCC:s webbsidor (länk).

[mobilt] [ändrad 6 juni 2017]