Comdex

nerlagd it-mässa i Las Vegas. Den anordnades årligen i november från 1979 till 2003, och räknades då som världens näst största it‑mässa efter CeBit. – 2010 anordnades Comdex som en virtuell mässa, alltså enbart på internet, under namnet comdexvirtual.com. – Numera länkar comdex.com direkt till interop.com.

[mässor och konferenser] [nerlagt] [ändrad 16 augusti 2017]

Google I/O

årlig konferens om program­utveck­ling, anordnad av Google. Anordnades första gången 2008, och äger rum i San Fran­cisco. – I/O står för inno­vation in the open, men anspelar också på för­kort­ningen i/o (input/output) – Se Googles webb­sidor: länk.

[konferenser] [ändrad 17 april 2019]

utility

  1. – allmän nyttighet, samhällsservice. Traditionellt: el, vatten och avlopp är [public] utilities. Det är sådant som alla anses ha behov av, och som myn­dig­het­erna och berörda företag har skyldighet att till­handa­hålla för alla (under vissa villkor). – I februari 2015 bestämde amerikanska FCC att bredband ska räknas som en allmän nyttighet, jämställd med telefoni. Detta får konsekvenser för abonnenternas rättigheter gentemot ope­ra­tör­erna, och för nät­neutrali­tet;
  2. – se verktygsprogram;
  3. – se utility computing;
  4. – även: nytta (oräknebart).

Cult of the dead cow

Kohuvud ritat med tecken från tangentbord. Ögonen är två X.
Död ko i bbs-utförande.

(CDC) – en amerikansk hackar-grupp som verkar för frihet på nätet. Dess storhetstid var på 1990‑talet. – Cult of the dead cow har funnits sedan 1984, och kan ses som före­­gångare till Anonymous, men CDC:s med­­lemmar är inte anonyma. – CDC var först några löst samman­­­hållna BBS:er i USA och Kanada. Centrum var, och är fort­farande, Lubbock i Texas. Sedan 1980‑talet har gruppen gett ut en elektronisk tidning med samma namn: länk, numera sporadisk (kräver inloggning). – En av medlemmarna, Jesse Dryden (”Drunkfux”) ordnade 1990 den första hackar‑konferensen som var öppen för utom­­stående, Hohocon†. CDC uppfann också stavningen 31337 för elite, se leet. CDC gör an­språk på att ha myntat ordet hackti­­vism och har, eller hade, undergruppen Hackti­vismo (se Wiki­pedia), som tycks vara nerlagd. Insatsgruppen Ninja strike force, NSF (länk) bildades 1996, och har stora likheter med Anonymous. – CDC har (liksom Anonymous) drivit kampanjer på nätet mot Scientologikyrkan och mot Googles an­pass­­lig­­het gentemot censuren i Kina. Gruppen ligger också bakom skadeprogram som Back Orifice och pro­gram­met NBName som genom­för disti­bu­erade överbelastningsattacker samt program för hemlig kommu­nika­tion. (Se hela listan i Wikipedia.) Gruppen gör också anspråk på att ha ha smittat USA:s förre presi­dent Ronald Reagan med alzheimers. – Organisatoriskt lyder Cult of the dead cow under moderorganisationen CDC Communications tillsammans med Hackti­vismo och Ninja strike force. Verksam­­heten tycks ha tynat av, och några av de ursprungliga ledande med­lem­marna har gått vidare till jobb i stat och stor­företag. – Se cultdeadcow.com. – I mars 2019 blev det känt att den demokratiska presidentkandidaten Beto O’Rourke var med i Cult of the dead cow på 1980‑talet. – 2019 kom Joseph Menns (länk) bok Cult of the dead cow: how the original hacking supergroup might just save the world (länk).

[aktivister] [hackare] [ändrad 5 juni 2019]

Advanced wireless services

AWS – beteckning på radiofrekvenser som används för mobila kom­mu­ni­ka­tioner. Främst för 3g och 4g‑näten. – Beteckningen AWS används när det gäller Nord- och Sydamerika. I USA har AWS‑frekvenser auktionerats ut i flera omgångar av myndig­heten FCC. Omgångarna numreras AWS‑1 till AWS‑4. – Läs mer på FCC:s webbsidor (länk).

[mobilt] [ändrad 6 juni 2017]

Hope

Affisch för den elfte HOPE-konferensen 22-24 juli 2016. Text: we're taking it to eleven.
It goes on to 11.

Hackers on planet Earth, alternativ uttydning: Hotel Penn­sylvania – en serie kon­­fe­renser för hackare i USA, an­ordnad av tid­skriften 2600. – Hope anordnades första gången 1994. 2008 års konferens kallades för The Last Hope (länk) därför att Hotel Penn­­syl­vania (länk) i New York, där alla konfe­renser dittills hade ägt rum, skulle rivas. Rivningen blev dock upp­­skjuten på obe­stämd tid, och flera Hope-kon­­fe­renser har anordnats på hotellet sedan dess. – Se hope.net. – Fler konferenser.

Wisdom 2.0

återkommande konferens med medi­tation, yoga, mind­ful­ness och liknande. En stor del av del­tagarna kommer från it-företag. – Kon­­fe­­rens­er­na har anord­nats sedan 2009. Huvud­konferensen är i febru­ari–mars varje år i San Francisco, men det anordnas också Wisdom 2.0-kon­ferenser i New York (Wisdom 2.0 Business) och 2014 även i Dublin, Irland. – Se wisdom2summit.com. – Läs också om tillägget 2.0.

[konferenser] [ändrad 29 januari 2018]