Google I/O

årlig konferens om program­utveck­ling, anordnad av Google. Anordnades första gången 2008, och äger rum i San Fran­cisco. – I/O står för inno­vation in the open, men anspelar också på för­kort­ningen i/o (input/output) – Se Googles webb­sidor: länk.

[konferenser] [ändrad 17 april 2019]

Advanced wireless services

AWS – beteckning på radiofrekvenser som används för mobila kom­mu­ni­ka­tioner. Främst för 3g och 4g‑näten. – Beteckningen AWS används när det gäller Nord- och Sydamerika. I USA har AWS‑frekvenser auktionerats ut i flera omgångar av myndig­heten FCC. Omgångarna numreras AWS‑1 till AWS‑4. – Läs mer på FCC:s webbsidor (länk).

[mobilt] [ändrad 6 juni 2017]

Hope

Affisch för den elfte HOPE-konferensen 22-24 juli 2016. Text: we're taking it to eleven.
It goes on to 11.

Hackers on planet Earth, alternativ uttydning: Hotel Penn­sylvania – en serie kon­­fe­renser för hackare i USA, an­ordnad av tid­skriften 2600. – Hope anordnades första gången 1994. 2008 års konferens kallades för The Last Hope (länk) därför att Hotel Penn­­syl­vania (länk) i New York, där alla konfe­renser dittills hade ägt rum, skulle rivas. Rivningen blev dock upp­­skjuten på obe­stämd tid, och flera Hope-kon­­fe­renser har anordnats på hotellet sedan dess. – Se hope.net. – Fler konferenser.

Wisdom 2.0

en återkommande konferens med medi­tation, yoga, mindfulness och liknande. En stor del av del­tagarna kommer från it-företag. – Konferenserna har anordnats sedan 2009. Huvud­konferensen är i februari–mars varje år i San Francisco, men det anordnas också Wisdom 2.0-konferenser i New York (Wisdom 2.0 Business) och 2014 även i Dublin, Irland. – Se wisdom2conference.com. – Läs också om tillägget 2.0.

[konferenser] [ändrad 2 april 2020]

Defcon

Hacka med ett leende.
Hacka med ett leende.
  1. – även: Def Con – en konferens om it-säker­het, anordnad i Las Vegas varje sommar sedan 1993 i Las Vegas. Kallas ofta för hackar‑konferens. – Bland deltagarna finns experter på it-säkerhet, representanter för myndigheter, polis och säkerhetsorganisationer samt många så kallade hackare – privat­personer med ett aktivt intresse för it-säker­het och hur man kringgår den. Under konferenserna anordnas bland annat tävlingar i att knäcka system för it‑säker­het. – Se Defcon.org (nere i december 2018);
  2. – beredskapsskala som används av USA:s krigsmakt. Det är en femgradig skala där DEFCON 5 står för fredstid och DEFCON 1 står för fullt krig. Det är en förkortning för Defense readiness condition:
  3. Defcon: Everybody dies – ett datorspel där man leker kärnvapenkrig. Det har funnits sedan 2006 och kommer från brittiska Introversion Software. – Se introversion.co.uk/defcon/.

[it-säkerhet] [konferenser] [krig] [spel] [ändrad 22 december 2018]

Five eyes

hemligt samarbete mellan USA, Stor­bri­tan­nien, Kanada, Austra­lien och Nya Zeeland om övervakning och avlyssning av tele- och data­kommu­nikation. Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. Det har enligt hans uppgifter pågått sedan 1950‑talet. Det finns också minst två andra samarbeten med fler inblandade länder: Nine eyes och Fourteen eyes, som sägs omfatta Sverige. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [underrättelseverksamhet] [ändrad 3 september 2019]

Fourteen eyes

hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och data­kommu­nikation mellan USA, Stor­britannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Stor­bri­tannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (Five eyes), Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge (Nine eyes) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. – Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning]