Chromium

projekt som utvecklar Googles webb­läsare Chrome i öppen käll­kod. – Samtidigt som Google fortsätter att utveckla Chrome pågår Chromium-projektets arbete med att vidareutveckla Chrome med bidrag från frivilliga programmerare. Vem som helst kan ladda ner käll­koden till Chrome och göra ändringar, förbättringar och anpassningar som kan lämnas in till Chromium-projektet och eventuellt infogas i Chromium. För­bättringar i Chromium kan sedan användas av Chrome. Det är alltså samma för­hållande som det från början var mellan Net­scapes numera ner­lagda Navigator† och Mozilla-projektets Fire­fox. –– Google är noga med att Chromium är namnet på projektet, inte på en produkt. –– Chromium är grunden för Amazons webb­läsare Silk och för webb­läsaren Epic. –– Läs mer på chromium.org. –– Läs också om Chromium OS. – Fler webbläsare.

Gnome

projekt som utvecklar ett grafiskt an­vändar­gräns­snitt till Linux samt för andra versioner av Unix som BSD, Darwin, HP-Ux och Solaris. – Mer exakt är det en an­vändar­miljö som förutom grafiskt an­vändar­gräns­snitt omfattar webb­läsare och andra program samt verktyg för pro­gram­utveck­lare. Allt ut­vecklas som fri mjuk­vara, och pro­grammen kan laddas ner från Gnomes webb­plats gnome.org. – Gnome påstås stå för GNU network object model environment, och det ingår i Gnu-pro­jektet. – Läs också om det nerlagda Eazel och om det kon­kur­re­rande KDE. – Ordet: Gnome, på svenska gnom eller tomte (i äldre betydelse), kan i folktro vara en kort­växt människo­liknande varelse som utan att synas hjälper män­niskorna. Ordet kan också an­vändas i ungefär samma be­tydelse som nörd.

Namoroka

arbetsnamn på version 3.6 av webbläsaren* Firefox, släppt 2009. Uppkallad efter en nationalpark på Madagaskar. – Fler webbläsare.

Rockmelt

nerlagd webbläsare som var gjord för att fungera ihop med sociala nät­verk som Face­book. – Före­taget som ut­vecklade Rock­melt köptes i augusti 2013 av Yahoo (press­med­delande). Versionen av Rockmelt för person­datorer hade då lagts ner redan i april 2013, och kort efter upp­köpet la Yahoo också ner versionerna av Rock­melt för smarta mobiler och surf­plattor. Yahoo uppgav att funktioner från Rockmelt skulle införlivas i Yahoos egna produkter. –– Pro­jektet Rock­melt blev känt 2009 och en beta­version av webb­läsaren spreds i slutet av 2010. Före­taget som ut­vecklade Rock­melt finansierades av Marc Andreessen. – Fler webbläsare.

Piratebrowser

webbläsare som är utvecklad för att kunna visa blockerade webbsidor. –– Pirate­browser lanserades i augusti 2013 av Pirate Bay. Den bygger på Firefox. –– För att komma förbi censur och blockeringar av webbsidor används Foxyproxy. Piratebrowser använder nätverket Tor för att göra allt som överförs krypterat och ospårbart. – –Pirate­browser kan laddas ner från piratebrowser.com. –– Jäm­för med Onion browser och Tor browser. – –Fler webbläsare.

Navigator

nerlagd webbläsare från Netscape. –– I mitten av 1990-talet var Navig­ator den mest spridda webb­läsaren i världen. Den kallades ofta för Netscape. Lanserades 1994 och blev snabbt den ledande webb­läsaren genom att kon­kur­rera ut sin före­gångare Mosaic. –– 1998 pub­li­ce­ra­des käll­koden till Navigator som öppen källkod, vilket startade pro­jektet Mozilla. Net­scape fortsatte att utveckla och mark­nads­föra Navigator, men den trängdes ut från marknaden av Internet Explorer från Micro­soft*. I två stora pro­cesser mot Micro­soft, en i EU och en i USA, hävdades att Micro­soft utnyttjade Windows* mono­pol­ställ­ning för att gynna Internet Explorer. – I en uppgörelse 2003 kom Net­scapes ägare America Online (numera Aol) överens med Micro­soft om att leverera Internet Explorer till Aol:s abon­nenter. –– Som­maren 2003 sades de flesta av Navigators utveck­lare upp, men Navigator levde vidare till den 1 mars 2008, då ägaren Aol slutade att under­hålla Navigator. –– Men sam­tidigt har Firefox, utvecklad i Mozilla­pro­jektet, blivit en all­var­lig kon­kur­rent till Internet Explorer, som halkat efter i ut­veck­lingen, och 2015 er­sattes med den helt ny­skrivna Edge. –– Fler webb­läsare.

websocket

(även web socket) – teknik för snabb tvåvägskommunikation mellan webbläsare och webbserver. Kommunikationen sker med duplex, det vill säga att meddelanden kan skickas i båda riktningarna samtidigt. (Det är inte möjligt med traditionell kommunikation mellan webbläsare och server.) Kommunikationen sker mellan sockets (socklar), vilket innebär att båda parter är medvetna om att det kommer att utväxlas många meddelanden, och att man använder en mer specifik adressering (socketadress) än i vanlig internetkommunikation. – Websockets är en standard som är under arbete på internets tekniska ledningsgrupp IETF. Läs mer på websocket.org.

Acid1

testsida för webbläsare. Användes för att kontrollera att olika webbläsare återger webbsidor likadant. Visar hur bra webbläsaren följer standarden CSS1 för css. – Acid1 ut­veck­la­des 1998 av Wasp och har sedan dess ersatts, först av Acid2, sedan av Acid3. – Namnet: Acid1 syftar på acid test, syratest – ett sätt att uppskatta hur mycket guld det finns i ett stycke malm.

Acid2

testsida som visar hur väl webbläsare återger webbsidor. Testar att webbläsaren kan hantera ett antal vanliga standarder för webbsidor. Infördes 2005 av Wasp som efterföljare till Acid1, och fick 2008 uppföljaren Acid3. Testet finns här.