Axis

  1. – svenskt företag som utvecklar webb­kameror och över­vaknings­utrustning. Grundat 1984 i Lund. Sedan 2015 är japanska Canon majoritetsägare av företaget. –– Se axis.com;
  2. – avvecklad webb­läsare från Yahoo, avsedd för Iphone och Ipad. – Axis släpptes i maj 2012 och avvecklades i juni 2013. Axis var nära kopplad till Yahoos sök­motor. Användaren kunde överföra resultaten av sina sökningar på Axis från Iphone till Ipad eller till persondator. –– Fler webb­läsare.

Chrome

  1. webbläsare från Google. –– Chrome släpptes i september 2008. Den kör varje enskild öppen webb­sida som en separat process i operativ­systemet, så om en webbsida krånglar eller kraschar drabbas bara den sidan: andra öppna webbsidor påverkas inte. Detta gör det också svårare att sprida sabotage­program från webbsidor. –– I maj 2016 uppgav analysföretaget Net Applications (se denna länk) att Chrome var världens mest använda webb­läsare. –– Se google.com/chrome.– – Läs också om Chromium och Chrome OS. –– Fler webb­läsare;
  2. – (om IBM) –– se Project Chrome.

sajtikon

(favicon) – liten ikon, en bokstav hög, som visas till vänster om webb­adressen (url:en) i adress­fältet på webb­läsare och i bok­märkes­listor (”favoriter”, därav det engelska namnet favicon). Sajt­ikoner kallas också på svenska för urlikoner. Data­term­gruppen rekommenderar termerna adress­ikon eller adressymbol (länk). – Sajt­ikoner infördes av Micro­soft i inter­net explorer under namnet favicons, men nu finns de i alla webb­läsare. – Se också X-Face.

Office 2.0

informell beteckning på kontorsprogram som körs i webb­läsare. – Pro­grammen in­stalleras alltså inte på an­vändarens dator, utan körs i en webb­läsare. Själva pro­grammet finns på en webb­server. An­vändaren kommer åt sina pro­gram och sina filer från vilken dator som helst. – Office 2.0 står inte för en be­stämd upp­sättning pro­gram, utan det kan vara vilken kom­bination av pro­gram som helst: ord­be­handlare, kalkyl­ark, bild­spels-pro­gram och annat. – Namnet Office 2.0 an­spelar på pro­gram­sviter som Micro­soft Office och Apache Open Office. Siffrorna 2.0 anspelar på webb 2.0. – – Ingen ”äger” namnet Office 2.0, men be­nämningen myntades av amerikanen Ismael Ghalimi (länk), som 2005 prövade om det gick att er­sätta alla pro­gram på datorn med pro­gram som kördes över inter­net. Ismael Ghalimi skrev tidigare bloggen IT Redux.

Open Cobalt

webbläsare för virtu­ella världar och en ut­veck­lings­platt­form för virtuella världar. Projektet bakom Open Cobalt tycks vara vilande. –– Open Cobalt är ett program som kan läsa in tre­dimen­sion­ella miljöer från inter­net, visa dem och låta an­vändaren inter­agera med dem. An­vändaren kan också bygga och pub­li­cera egna tre­dimen­sion­ella miljöer. –– Open Cobalt har ingen central server, utan är ett P2P-baserat system där an­vändare som är inne i samma virtu­ella värld kom­mu­ni­cerar direkt med varandra, så att samma saker händer sam­tidigt hos båda. –– Open Cobalt bygger på Croquet, som är en tillämp­ning av pro­gram­språket Small­talk. –– Se opencobalt.net (inte uppdaterad sedan 2010) och Open Cobalt i Google Groups (länk), som är aktiv (2015).