content farm

innehållsfarm – webbplats som publicerar stora mängder skrivet material av låg kvalitet. – Ma­te­ri­alet är anpassat för att ge webb­platsen hög rankning på sök­motorer, och därmed locka annons­ö­rer. Texterna skrivs av mänsk­liga skri­benter, men är ofta baserade på in­for­ma­tion från Wiki­pedia och andra lättill­gäng­liga källor. – Jäm­för med robot­förlag.

förändringshantering

(change management) – metodiskt genom­för­ande av för­änd­ringar i företag och andra or­ga­ni­sa­tioner, till exempel vid in­för­ande av nya it-system, program eller rutiner. – För­änd­rings­han­te­ring i snäv be­märk­else är konsten att genom­föra för­änd­ringar med ett minimum av misstag, obehag och oför­ut­sedda bi­verk­ningar. I bredare be­märk­else handlar för­änd­rings­han­te­ring också om att skapa accep­tans och bered­skap bland alla berörda. – Läs mer i Wiki­pedia* (länk).

decopunk

art déco-stilen som miljö i datorspel, filmer och annat. – Art déco var en stil som var populär i Västeuropa och USA, men inte i Sverige, på 1920-talet. – Se Wiki­pedia* (länk). – Ordet an­spelar på stilar som steam­punk och clock­punk.

kpi

key performance indicator – nyckeltal för verksamheten. Mått på resultat och effektivitet i ett företag. Det finns många sådana. – Läs mer i Wiki­pedia* (länk).

Wamp

Windows, Apache, MySQL och PHP, Perl eller Python – en uppsättning program som används i Windows för att programmera och underhålla webbsidor. – Jäm­för med Lamp, där L står för Linux, och Mamp för Macintosh. – Wamp är inte en produkt, utan ett sam­lings­namn på många liknande produkter. – Se Wiki­pedia* (länk).

nc (network computer)

network computer – förenklad dator (nät­dator) som laddar ned alla program från en server eller från webben. – En standard för sådana datorer lanserades 1996 av oracles chef Larry Ellison. Tänkta för­delar var lågt pris, låga kostnader för program­under­håll samt möj­lig­heten att minska micro­softs dominans på program­mark­naden. Flera nc-modeller till­verkades och såldes, men efter några år för­svann alla nc från marknaden. – Mer i Wiki­pedia* (länk). – Läs också om NetPC, netbook samt Chrome­book.

arp

address resolution protocol – proto­koll som hittar en maskins plats i ett nätverk när dess ip-adress är känd. – Arp är mot­parten till rarp (reverse address re­solution proto­col). – Se Wiki­pedia* (länk).

Projekt Runeberg

projekt som publicerar nordisk litteratur på webben för fritt bruk. – Av upp­hovs­rätts-­liga skäl ingår bara verk som är 70 år eller äldre. Projekt Rune­berg har bland annat lagt ut uggle­upp­lagan av Nordisk Familje­bok på webben (länk). – Namnet Rune­berg är taget från diktaren Johan Ludvig Rune­berg (se Wiki­pedia*: länk) och an­spelar också på före­bilden Projekt Gutenberg. Projekt Rune­berg startades 1992 av Dator­föreningen Lysator (länk)Lin­köpings uni­versi­tet, bland annat av Lars Arons­son. – – Läs mer på runeberg.org. –– Läs också om Litteratur­banken och Projekt Moberg.

ldap

lightweight directory access protocol – för­fråg­nings­tjänst för kata­log­upp­gifter på inter­net. Det är ett distribuerat system för att tillhandahålla uppgifter om personer, nätverk och tjänster för de som behöver dem. Ldap är en bantad version av dap, avsedd främst för person­datorer. När det lanserades på 1990-talet konkurrerade det med whois++. – Läs mer i Wiki­pedia* (länk).