Wikipedia – kommentar

Computer Swedens ordlista länkar till Wikipedia för att ge våra läsare tillgång till kompletterande information. När det gäller datateknik finns det ingen annan informationskälla som innehåller mer information än Wikipedia, och ingen som är bättre på att hålla informationen aktuell. Men läsarna bör vara medvetna om att det som står i Wikipedia kan ändras när som helst och av vem som helst. Det förekommer att användare lägger in felaktiga, partiska eller vilseledande uppgifter, eller tar bort information. (Sådant rättas ofta, men inte alltid, snabbt av andra användare.) Vi kan alltså inte garantera att de artiklar i Wikipedia som vi hänvisar till fortfarande är korrekta när våra läsare tar del av dem. Risken för sakfel är dock liten och i praktiken inte större än i andra uppslagsverk. – Vi vill påminna om att var och en som upptäcker fel i Wikipedia själv kan rätta felet.

content farm

innehållsfarm – webbplats som publicerar stora mängder skrivet material av låg kvalitet. – Ma­te­ri­alet är anpassat för att ge webb­platsen hög rankning på sök­motorer, och därmed locka annons­ö­rer. Texterna skrivs av mänsk­liga skri­benter, men är ofta baserade på in­for­ma­tion från Wiki­pedia och andra lättill­gäng­liga källor. – Jäm­för med robot­förlag.

förändringshantering

(change management) – metodiskt genom­för­ande av för­änd­ringar i företag och andra or­ga­ni­sa­tioner, till exempel vid in­för­ande av nya it-system, program eller rutiner. – För­änd­rings­han­te­ring i snäv be­märk­else är konsten att genom­föra för­änd­ringar med ett minimum av misstag, obehag och oför­ut­sedda bi­verk­ningar. I bredare be­märk­else handlar för­änd­rings­han­te­ring också om att skapa accep­tans och bered­skap bland alla berörda. – Läs mer i Wiki­pedia* (länk).

decopunk

art déco-stilen som miljö i datorspel, filmer och annat. – Art déco var en stil som var populär i Västeuropa och USA, men inte i Sverige, på 1920-talet. – Se Wiki­pedia* (länk). – Ordet an­spelar på stilar som steam­punk och clock­punk.

kpi

key performance indicator – nyckeltal för verksamheten. Mått på resultat och effektivitet i ett företag. Det finns många sådana. – Läs mer i Wiki­pedia* (länk).

Wamp

Windows, Apache, MySQL och PHP, Perl eller Python – en uppsättning program som används i Windows för att programmera och underhålla webbsidor. – Jäm­för med Lamp, där L står för Linux, och Mamp för Macintosh. – Wamp är inte en produkt, utan ett sam­lings­namn på många liknande produkter. – Se Wiki­pedia* (länk).

nc (network computer)

network computer – förenklad dator (nät­dator) som laddar ned alla program från en server eller från webben. – En standard för sådana datorer lanserades 1996 av oracles chef Larry Ellison. Tänkta för­delar var lågt pris, låga kostnader för program­under­håll samt möj­lig­heten att minska micro­softs dominans på program­mark­naden. Flera nc-modeller till­verkades och såldes, men efter några år för­svann alla nc från marknaden. – Mer i Wiki­pedia* (länk). – Läs också om NetPC, netbook samt Chrome­book.

arp

address resolution protocol – proto­koll som hittar en maskins plats i ett nätverk när dess ip-adress är känd. – Arp är mot­parten till rarp (reverse address re­solution proto­col). – Se Wiki­pedia* (länk).

Projekt Runeberg

projekt som publicerar nordisk litteratur på webben för fritt bruk. – Av upp­hovs­rätts-­liga skäl ingår bara verk som är 70 år eller äldre. Projekt Rune­berg har bland annat lagt ut uggle­upp­lagan av Nordisk Familje­bok på webben (länk). – Namnet Rune­berg är taget från diktaren Johan Ludvig Rune­berg (se Wiki­pedia*: länk) och an­spelar också på före­bilden Projekt Gutenberg. Projekt Rune­berg startades 1992 av Dator­föreningen Lysator (länk)Lin­köpings uni­versi­tet, bland annat av Lars Arons­son. – – Läs mer på runeberg.org. –– Läs också om Litteratur­banken och Projekt Moberg.