sociala program

(social software) – program som ger användare möjlighet att knyta kontakter med andra användare på internet. Sociala program är en övergripande beteckning på chattprogram, diskussionsforum, sociala nätverk (som Facebook och Linkedin) och även andra program där användarna utbyter information (som Wikipedia), åsikter, tips och värderingar (till exempel sajter där användarna sätter betyg på produkter).

korta skalan

(the short scale) – det system för beteck­ning av mycket stora tal som kallar tusen miljoner för ”one billion” och en miljon miljoner för ”one trillion”. Används i USA och numera även i Stor­bri­tan­nien. I Sverige och Konti­nental­europa kallar vi däremot tusen miljoner för en miljard och en miljon miljoner för en biljon. – Se tabell i artikeln om den långa skalan. – Läs mer om den långa och korta skalan i Wiki­pedia* (länk) och i Språk­tidningen (länk).

baud

äldre mått på hastighet i dataöverföring, i synnerhet när man talar om modem för det vanliga telenätet. Termen bör undvikas. – Baud är inte det­samma som bit per sekund, bps, som är en mer rätt­­visande mått­­enhet. Baud är en mått­­enhet som kommer från analog teknik, och en baud mot­­svarar en för­­änd­ring av signalens till­stånd per sekund. Men i data­­över­­föring kan varje sådan för­ändring mot­svara flera bps. (Till exempel sände ett V.32-modem med 2 400 baud men med 9 600 bps.) – Termen baud har fått namn efter den franska tele­graf­isten Jean-Maurice Emile Baudot (1845——1903), se Wiki­pedia* (länk).

systemanrop

(system call) – begäran från ett program att operativ­­systemet ska utföra en funktion. Detta gäller sådana funk­tioner som pro­­gram­met inte får utföra själv. Det beror på de inbyggda säker­­hets­­funk­tion­erna i operativ­­systemet: pro­­gram­men har lägre rättig­­heter än operativ­­systemet (se också ring). Så är det för att illa skrivna program inte ska kunna ställa till oreda. Alla funk­tioner som direkt på­verkar datorns hård­vara måste exe­kveras av operativ­systemet. Pro­­gram­men ber operativ­­systemet att göra det genom att skicka system­­anrop. – Se också anrop. – Mer i Wiki­pedia* (länk).

genomlysning

i affärer: krav på att köparen, före en affär, undersöker det som ska köpas på ett fackmässigt sätt. – Om köparen inte gör en sådan granskning kan hon förlora rätten att kräva skade­stånd av säljaren om fel upptäcks. Hon kan också hållas ansvarig för följderna av fel som fanns före köpet. –– Ut­trycket används mest om företags­köp: man talar då om före­tags­genom­lysning. Termen före­tags­besikt­ning används också, se Wiki­pedia* (länk). – På engelska: due diligence, ibland förkortat dd. – Due diligence kan också i mer allmän betydelse över­sättas med vak­sam­het. –– Se också diligence. –– Läs också om projektet genom­synlig.

Algol

(Algorithmic Language) – program­språk avsett för mate­­ma­tik, ut­vecklat på 1950-talet. – Algol, som fanns i flera varianter, införde flera nyheter som sedan dess har blivit vanliga i programspråk. – Se Wiki­pedia* (länk).